ABSTRACTS SAMENVATTINGEN
Archieven van wiskundigen: snippers en formules

Eindhoven, 5 april 2002Het GMFW-symposium binnen het Nederlands Mathematisch Congres zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 5 april 2002, 10:15 - 12:00 uur, zaal 15 van het auditorium van de Technische Universteit te Eindhoven. De organisatie is in handen van Gerard Alberts (g.alberts@cwi.nl). Prof.dr. N.G. de Bruijn (em. TUE) zal als voorzitter optreden tijdens het symposium.Inleiding
Tijdmachines zijn niet gegeven, we kunnen ons niet verplaatsen in de geschiedenis. Dichterbij dan de archieven kunnen we niet komen. De confrontatie met het archiefstuk biedt de vreugde van de historische ervaring: voor de ogen van de onderzoeker komt het menselijk streven van onze voorgangers in de wiskunde tot leven.
Een belangrijk bestanddeel van het erfgoed van de wiskunde-beoefening in Nederland wordt gevormd door de archieven en daar moeten we goed voor zorgen. Goed impliceert zorgvuldig, selectief, toegankelijk Naar aanleiding van toenemende activiteit op dit terrein (recent vrijgekomen archieven, CPAW, RANH) wil het landelijk werkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde de zorg en de vreugde van bewaren van deze archieven onder de aandacht van de wiskundige gemeenschap brengen. De nadruk ligt vandaag op de vreugde van de historische ervaring: archieven zijn van cardinaal belang voor de geschiedschrijving.Aanmelding via de organisatie van het Nederlands Mathematisch Congres te Eindhoven

Programma

10:15 Jan van Maanen, Teruggevonden in de archieven: Cardinael in de geschiedenis van de wiskunde

10:55 pauze

11:05 Gerard Alberts, Van Dantzig en Van Wijngaarden in oud papier: twintigste-eeuwse archieven

11:20 Godelieve Bolten, Het Centrum voor Wetenschapsarchieven

11:35 Teun Koetsier, De Commissie Persoonlijke Archieven van Wiskundigen. Over het belang van archieven

11:50 Discussie onder voorzitterschap van prof.dr. N.G. de Bruijn
Samenvattingen

Teruggevonden in de archieven: Cardinael in de geschiedenis van de wiskunde
Jan van Maanen (RUG maanen@math.rug.nl)

Niet gepubliceerde bronnen kunnen ons beeld van de ontwikkelingsgang van de wiskunde aanzienlijk verrijken, en ons soms zelfs dwingen dit beeld te herzien. Dat geldt voor de wiskundige resultaten, maar evenzeer voor het proces waarmee ze tot stand komen en voor het bepalen van hun belang en invloed. Ik zal deze uitspraken toelichten met resultaten van archiefonderzoek over een relatief onbekende wiskundige uit het begin van de zeventiende eeuw: Sybrandt Hansz. Cardinael.


Van Dantzig en Van Wijngaarden in oud papier: twintigste-eeuwse archieven
Gerard Alberts (KUN & CWI, g.alberts@cwi.nl)

Het is een bijzonder genoegen een kelder te mogen betreden met de muffe geur van verzurend papier. Daar wacht de fascinerende confrontatie met de snippers en krabbels van je historische subjecten. Je zou willen weten wat ze dachten toen ze hun wiskunde opschreven, denkt de historicus. Dat is natuurlijk een illusie, maar dichterbij dan de correspondentie, de kladversies van artikelen en zelfs ongepubliceerd werk kan men nauwelijks komen. Te zien hoe het gegaan is, heeft directe relevantie ook voor het heden van de wiskunde-beoefening. Recente archieven zijn dikwijls omvangrijk. Aan de hand van de archieven van Van Dantzig en van Van Wijngaarden zal ik laten zien hoe belangrijk het is niet in de veelheid de verdrinken. Met moet een archief te benaderen gewapend met een een pertinente vraag.


Het Centrum voor Wetenschapsarchieven
Godelieve Bolten (RANH)

Het Rijksarchief in Noord-Holland legt zich toe op het beheer van wetenschappelijke archieven en heeft daartoe het Centrum voor Wetenschapsarchieven ingericht. Op gebied van de wiskunde beheert het RANH de papieren nalatenschap van mensen als Beth, Freudenthal, Van Dantzig en archieven van het Wiskundig Genootschap en van het Mathematisch Centrum. Het Centrum heeft op dit terrein een aanzienlijke expertise opgebouwd. Van een aantal archieven, bijvoorbeeld die van Beth en Freudenthal zijn inventarissen gepubliceerd.


De Commissie Persoonlijke Archieven van Wiskundigen. Over het belang van archieven
Teun Koetsier (VU, teun@cs.vu.nl)

Elke generatie historici reconstrueert het verleden opnieuw. Zij doet dat met een veelheid van motieven. Zoals in alle wetenschappen is ook voor de historicus van de wiskunde het feit dat het onderwerp intellectuele uitdagingen biedt een hoofdmotief. Daarnaast is er onmiskenbare externe relevantie. De geschiedenis van de wiskunde draagt rechtstreeks bij aan het antwoord op de vraag 'Wat is wiskunde?' Een wetenschap zonder enige kennis van haar geschiedenis moet als ernstig dement worden beschouwd en kan niet goed functioneren. Archieven zijn voor de historicus van grote betekenis. Ze vormen een essentieel hulpmiddel. Uiteindelijk ligt daarin het belang van archieven. De CPAW, de WG-Commissie Persoonlijke Archieven van Wiskundigen, draagt door selectie en bemiddeling actief bij aan de zorg voor het Nederlands erfgoed op dit terrein.