Opzet bronteksten

Bronnen die in aanmerking komen
Bronnen kunnen alleen worden opgenomen wanneer ze vrij zijn van rechten en verband houden met de geschiedenis van de wiskunde (in de breedste zin des woords) in Nederland, of die van belang zijn voor geschiedenis van de wiskunde onderwijs in Nederland. We streven vooral naar het opnemen van teksten die interessant zijn om te raadplegen in het kader van een cursus geschiedenis van de wiskunde of die vaak geraadpleegd worden in het kader van onderzoek. Bijdragen, suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom op gmfw@sci.kun.nl. Wanneer u een bijdrage wilt leveren, of optimaal gebruik wilt maken van de mogelijkheden die electronische bronteksten bieden, leest u dan vooral ook de opzet van de bronteksten hieronder.

Opzet bronteksten
In principe worden alle bronteksten in HTML-formaat aangeboden, voorafgegaan door een plaatje van het titelblad. Wanneer het, wegens de tot op heden zeer beperkte mogelijkheden van HTML wat betreft formules, niet anders mogelijk is, kan een niet te lange tekst ook in JPEG-formaat worden opgenomen. Voor de HTML teksten is de volgende standaard gekozen.
In de titel komt de naam van de auteur met een verkorte versie van de titel van het betreffende stuk. Een pagina begint (indien beschikbaar) met een plaatje van het titelblad, en / of een uitgeschreven tekst van het titelblad. Onder een standaard kopje "aanvullende gegevens" komen vervolgens de exemplaargegevens van het betreffende geschrift. Het moet duidelijk zijn wat er aan de tekst veranderd is (oorspronkelijke opmaak indien gewijzigd, bijv: oorspr. tweekoloms opmaak, voetnoten op elke pagina opnieuw genummerd etc.), en als het een artikel betreft waar het stuk te vinden is.

Nadere opmaakgegevens
Om de zoekmogelijkheden optimaal te kunnen benutten worden geen afbreekstreepjes opgenomen. Elke nieuwe pagina begint met [pag. [nr.]]. Wanneer een woord over de pagina wordt afgebroken komt deze aanduiding na dat woord te staan. De oorspronkelijke spelling en opmaak worden zoveel mogelijk gevolgd. Duidelijke zetfouten, zeker als ze in een bijgevoegd "errata"-lijstje worden vermeld, worden verbeterd. De veel gebruikte kleine hoofdletters worden vervangen door gewone hoofdletters. De noten worden standaard achter aan de tekst geplaatst en door middel van verwijzingen in HTML met de verwijsplaats verbonden. Noten worden doorgenummerd, in de "aanvullende gegevens" kunt u altijd terugvinden hoe het notenapparaat oorspronkelijk was verzorgd. Kleine citaten in Grieks, Ghotisch of anderszins afwijkend lettertype worden tussen rechte haken geplaatst en letter voor letter in het latijnse alfabet getranscribeerd. Platen kunnen in de tekst of achteraan worden opgenomen, steeds onder verwijzing wanneer er in de tekst melding van wordt gemaakt. Indien slechts een fragment (het gaat dan uiteraard over een fragment dat als een afgesloten geheel te beschouwen valt; een hoofdstuk, of een paragraaf - géén losse citaten) uit een boek wordt overgenomen dient dat fragment voorafgegaan te worden door een volledige inhoudsopgave waarin de opgenomen fragmenten aanklikbaar zijn gemaakt.

Speciale tekens
Voor byzondere tekens wordt gebruik gemaakt van de ASCII-symbolenlijst zoals die in standaard HTML bruikbaar is. Zie hiertoe de karakter-tabel zoals die in de HTML-3.2 handleiding vermeld staat. Andere byzondere tekens kunnen met behulp van ASCII-kunst worden vervaardigd (bijvoorbeeld / voor het hoekteken, of | voor een rechte hoek), of door middel van rechte haken middels gewone tekst duidelijk gemaakt (bijvoorbeeld [wortel]-2). Wanneer een bepaald teken veel voorkomt in een (aantal) teksten is het eveneens mogelijk het betreffende symbool als plaatje op te nemen in de tekenset die speciaal voor deze bronnenpagina wordt bijgehouden.
Wanneer een tekst veel formules bevat waarvan de opmaak echt een probleem vormt is het in laatste instantie ook nog mogelijk deze formules als plaatjes op te nemen.