H.K.R.W.O. Symposium 1998


Leren door doen

Utrecht, 30 mei 1998In Utrecht vond op 30 mei 1998 het jaarlijkse symposium van de Historische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs plaats. Ditmaal was het thema Leren door doen, historische reflecties op het activiteitsprincipe in het reken- en wiskundeonderwijs.
Annemiek Zwart (Hogeschool Helicon) gaf onder de titel Tekenen en construeren, leren door doen dat blijft een overzicht van de oorspronkelijke principes en ontwikkelingen binnen de Vrije School Beweging. Een van de doelen van de VSB is dat de leerlingen zichzelf ontplooien. Zo is een kernopgave in de meetkunde dat iedere leerling zijn eigen huis ontwerpt. Hierbij komt beschrijvende meetkunde, perspektief en technisch tekenen aan de orde. Grote nadruk ligt ook op het esthetische aspect van de meetkunde. Naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerlingen van bijna driekwart eeuw geleden bleek dat vooral aan de meetkunde de beste herinneringen bewaard werden.
In de voordracht van Danny Beckers (KUN) De Menschen worden Meetkunstenaars geboren, stond het Volks-Meetkunde boek van J.W. Karsten centraal, dat door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 1824 was bekroond als bijdrage tot de popularisering van de meetkunde. Hierin wordt de meetkunde als een praktisch vak gepresenteerd aan de hand van landmeetkundige kwesties. Tevens werden hierbij de veranderende opvattingen over de betekenis en waarde van de wiskunde in die tijd aan de orde gesteld.
Ed de Moor (Freudenthal Instituut, UU) lichtte zijn voordracht Friedrich Fröbel, uitvinder van het speelleer-materiaal toe aan een aantal oorspronkelijke Fröbel-materialen. In de geest van de negentiende-eeuwse romantische natuurfilosofie had Fröbel zijn uitgangspunten in de dynamische opvattingen over de kristallografie gekozen. Op grond hiervan heeft hij zijn beroemde blokkendozen en andere leermaterialen bedacht. Dit is het beginpunt geweest van een continue wereldwijde ontwikkeling van fundamenteel meetkundig speel-leermateruaal voor de jongste kinderen.
In de lezing van Britta Rang (Goethe Universität, Frankfurt), Concepten van zelfwerkzaamheid vanuit de paedagogische reformbeweging werd een overzicht gegeven van de aspecten, die de Reformbeweging rond de laatste eeuwwisseling hebben gekenmerkt. Zij riep als het ware op tot een herbezinning op het `leren door doen' principe; met name zouden fundamentele heroverwegingen nodig zijn, waarbij haar naast zelfwerkzaamheid ook een zekere structurering door de leraar noodzakelijk leek.
Naast deze lezingen was er een presentatie van posters en materialen over historische onderwerpen aangaande het reken- en wiskundeonderwijs. Tussen de middag vonden hierover geanimeerde discussies plaats.