G.M.F.W. Mededelingen
Notulen jaarvergadering 1999

De jaarvergadering vond plaats tijdens het Nederlands Mathematisch Congres te Utrecht op 9 april 1999. Zie ook de agenda van de vergadering.


Afmeldingen: Marjolein Kool, Jan van Maanen en Gerard Alberts (secr.)

 1. Opening
  De voorzitter (Teun Koetsier) opent de vergadering om 13:45 met de mededeling dat de secretaris wegens ziekte afwezig is.

 2. Notulen vorige vergadering
  Notulen van de vorige vergadering zijn nog in handen van de secretaris.

 3. Verslag Secretaris
  Wegens ziekte van de secretaris voert de voorzitter het woord. Naast het Sylvester symposium (binnen het Mathematisch Congres), het bezoek van Tinne Hoff Kjeldsen (Roskilde Universiteit, Denemarken) en een bijdrage aan het jaarlijkse H.K.R.W.O. symposium, is dit jaar geld aangevraagd voor een symposium "Purification of Mathematics" in Nijmegen.

  De Internet-pagina van het G.M.F.W. is verder ontwikkeld en wordt geregeld bijgehouden.

  De Nieuwsbrief is nog immer niet verschenen. Dat komt niet door gebrek aan materiaal, maar omdat een aantal mensen, wier gegevens naar de mening van de secretaris niet mogen ontbreken, nog steeds niet gereageerd hebben. Tot op heden heeft het de secretaris aan tijd ontbroken om daar achteraan te gaan. De voorzitter doet de suggestie om eventueel het aanwezige materiaal te laten drukken.

 4. Verslag penningmeester

  FINANCIEEL OVERZICHT GMFW april 1999

  Saldo op giro april 1998: f. 3813,25

  uitgaven afgelopen jaar:
  HKRWO f. 750,00
  Wet. Biografie f. 1500,00
  Nov.-tagung f. 1622,75
  Sylvester f. 2300,00
  Totaal: f. 6172,75
  inkomsten afgelopen jaar:
  NWO f. 4750,00
  idem f. 8850,00
  rente f. 18,35
  Totaal: f. 13618,35

  Saldo op giro april 1999: f. 11258,85

  Verplichtingen:
  Prop. Math. f. 750,00
  Hist. of Comp. f. 2150,00
  Sylvester f. 50,00
  HKRWO f. 750,00
  Mevr. Kjeldsen f. 750,00
  Pur. of Math. f. 5000,00
  Totaal: f. 9450,00

  Hetgeen er op neerkomt dat we een reserve in kas hebben van f. 1808,85

  Het verslag wordt goedgekeurd en de voorzitter dankt de penningmeester voor zijn werk.

 5. Commissie-verkiezing
  Het voorstel om de colloquium- en coördinatiecommissie in hun geheel te herbenoemen wordt door de vergadering goedgekeurd.

 6. Voornemens voor 1999/2000
  De coördinatie-commissie pikt het voorstel van prof.dr. N.G. de Bruyn van harte op, om een symposium te organiseren n.a.v. de 100ste geboortedag van D. van Dantzig op 23 september 2000.

  Verder overweegt de commissie opnieuw kleine bedragen bij NWO aan te vragen voor het uitnodigen van buitenlandse gastsprekers. Leden die voor het uitnodigen van een spreker door hun instituut langs deze weg financiële ondersteuning zouden willen aanvragen bij NWO, worden hierbij van harte uitgenodigd om vóór 27 september 1999 voorstellen in te dienen bij de secretaris.

 7. Rondvraag
  Prof.dr. Henk Bos feliciteert de coördinatie-commissie met haar efficiëntie en de goede plannen.
De voorzitter sluit de vergadering om 13:57.