Radboud Universiteit, Bachelor Wiskunde

Docent

B.J.J. Moonen. Email: B.Moonen at -science.ru.nl-

Tijd en plaats

De hoorcolleges van dit vak zijn op maandag van 10:45 tot 12:30. In de weken 36-39 zitten we in LIN8, in weken 40-43 in HG00.303, daarna in LIN4. De werkcolleges bij dit vak zijn in het eerste blok op dinsdag van 13:45 tot 15:30 (drie groepen) en vrijdag van 13:45 tot 15:30 (een groep); in het tweede blok zijn ze op vrijdag van 15:45 tot 17:30.

Literatuur

We volgen bij dit vak de syllabus Ringen en Lichamen door H.W. Lenstra en F. Oort. Correcties en/of suggesties voor verbetering graag per email naar de docent.

Het werkcollege

Bij dit vak is er een werkcollege. De werkcolleges worden geleid door Evert-Jan Hekkelman, Dirk van Bree en Thijs Limbeek. Actieve deelname aan deze werkcolleges wordt met klem aanbevolen.

In het eerste kwartaal zijn er twee werkcollege-groepen op de dinsdag (geleid door Dirk van Bree en Thijs Limbeek) en een op de vrijdag (geleid door Evert-Jan Hekkelman). Deze laatste groep is speciaal bedoeld voor studenten die een dubbele bachelor doen maar er is ook nog plek voor een paar andere studenten. De indeling van de groepen zal aan het begin van het semester in onderling overleg worden bepaald. Na de eerste week is het niet meer mogelijk om van werkcollegegroep te veranderen, tenzij daar dwingende redenen voor zijn; in dat geval dient te worden overlegd met de student-assistenten. In het tweede kwartaal zijn alle drie de groepen op de vrijdagmiddag.

Er worden wekelijks een paar inleveropgaven opgegeven. Deze dienen te worden ingeleverd; de gemiddelde score bij deze opgaven telt (indien hoger dan het tentamencijfer) als bonus mee bij de bepaling van het eindcijfer, tot maximaal een vol punt. Er kan aan het tentamen worden deelgenomen ook als de gemiddelde score bij de inleveropgaven onvoldoende is; men dient evenwel te bedenken dat de inleveropgaven een goed beeld geven van wat er van de studenten wordt verwacht.

Het wordt aanbevolen om, naast de inleveropgaven, zoveel mogelijk opgaven van de behandelde hoofdstukken te maken. Wekelijks zal een selectie worden gemaakt van speciaal aanbevolen opgaven. Het is zeer aan te raden om al voor het werkcollege aan deze opgaven te beginnen. Bij het werkcollege kunnen de opgaven met medestudenten worden besproken en kan hulp gevraagd worden bij de docent van het werkcollege. Het is nadrukkelijk niet zo, dat bij het werkcollege de opgaven voorgedaan zullen worden; het werkcollege dient gezien te worden als een gelegenheid om onder begeleiding aan opgaven te werken.

De opgaven voor het werkcollege worden aangekondigd bij het hoorcollege. (Zie ook het weekoverzicht hieronder.) In het eerste kwartaal dienen de uitwerkingen van de dinsdaggroepen uiterlijk om 13:00 op de vrijdag na het werkcollege ingeleverd te zijn in het postvakje van de student-assistent. Voor de vrijdaggroep is de uiterste inlevertermijn de volgende maandag om 13:00. In het tweede kwartaal is de inlevertermijn voor alle drie de groepen maandag om 13:00. Uitwerkingen kunnen niet via email worden ingeleverd. Wat je inlevert dient netjes en leesbaar te zijn, anders wordt het niet geaccepteerd. Je mag bij het oplossen van opgaven samenwerken met andere studenten maar wat je inlevert dient je eigen werk te zijn, dat je zelfstandig hebt uitgewerkt. Als hier twijfel over is, dan zal je gevraagd worden je werk toe te lichten.

Het tentamen

Het tentamen van Ringen en Lichamen is op dinsdag 30 januari 2018 van 12:30 tot 15:30.

Weekoverzicht

Data Behandelde stof Opgaven
4 sept Hoofdstuk 1 t/m 1.26. Aanbevolen: H'stuk 1, opgaven 3, 11 en 13. Inleveren: opgaven 9, 12 en 15.
11 sept Hoofdstuk 2 t/m 2.23. Aanbevolen: H'stuk 2, opgaven 2, 4, 11, 12 en 26. Inleveren: 5, 20 en 24.
18 sept H'stuk 2 t/m 2.39. H'stuk 3 t/m 3.4. Aanbevolen: Hoofdstuk 2, opgaven 16, 21, 28, 31 (doe eerst 30!) en 34. Inleveren: Hoofdstuk 2, opgaven 30, 32 en 46.
25 sept Rest van hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 t/m 4.7. Aanbevolen: Hoofdstuk 3, opgaven 9 en 14, plus hoofdstuk 4, opgaven 3 en 8. Inleveren: Hoofdstuk 3, opgaven 12 en 13 plus hoofdstuk 4, opgave 1.
2 okt Rest van hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 t/m 5.4. Aanbevolen: Hoofdstuk 4, opgaven 5, 6, 9 en 14. Inleveren: Hoofdstuk 4, opgaven 7, 11 en 15.
9 okt Hoofdstuk 5 t/m 5.28. Aanbevolen: Hoofdstuk 5, opgaven 1, 5, 8 en 13. Inleveren: Hoofdstuk 5, opgaven 2, 6 en 14.
16 okt Aanbevolen: Hoofdstuk 5, opgaven 7, 9 en 11. Inleveren: Hoofdstuk 5, opgaven 10, 15 en 16.
23 okt Aanbevolen: Hoofdstuk 6, opgaven 2, 5, 6 en 7; hoofdstuk 7, opgave 1. I.v.m. de herfstonderbreking hoeven deze opgaven niet te worden ingeleverd maar het is wel met klem aanbevolen ze te maken. (Ze zijn deel van de tentamenstof.) Voor wie wil oefenen met de stof van de eerste helft van dit vak is hier een tentamen uit 2014 en een beknopte uitwerking. Als je dit wilt maken, geef jezelf hiervoor 3 uur de tijd en maak geen gebruik van de syllabus of andere hulpmiddelen. Het is volkomen nutteloos de uitwerking te bekijken als je het tentamen niet echt gemaakt hebt.
13 nov
20 nov
27 nov
4 dec
11 dec
18 dec
8 jan
15 januari
30 jan Tentamen

Naar de webpagina van de docent