G.M.F.W. Reglement


Huishoudelijk Reglement van het Landelijk Werk Contact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de WiskundeHoofdstuk I: Algemeen

[I.1.] In dit Reglement wordt verstaan onder:
[a.] LWC GMFW: Het Landelijk Werk Contact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde.
[b.] SMC: De Stichting Mathematisch Centrum.
[c.] Huishoudelijk Reglement SMC: Het Huishoudelijk Reglement van de Stichting SMC in de versie van april 1994.
[d.] Coördinatie Commissie: Het bestuur van het LWC GMFW in overeenstemming met artikel II.1 van dit Reglement.
[e.] De leden: Allen die toegetreden zijn tot het LWC GMFW in overeenstemming met artikel I.3. van dit Reglement.
[f.] De Jaarvergadering: De in artikel II.1 van dit Reglement bedoelde vergadering.

[I.2.] Het LWC GMFW is ingesteld door het Curatorium van de SMC.

[I.3.] Het LWC GMFW heeft leden. Lid van het LWC GMFW kunnen zijn al degenen in Nederland die onderzoek doen en/of onderwijs geven op de gebieden der geschiedenis van de wiskunde en der maatschappelijke functie van de wiskunde, of vanuit ander onderzoek en/of onderwijs betrokken zijn bij de geschiedenis en de maatschappelijk functie van de wiskunde.

[I.4.] Het doel van het LWC GMFW is het bevorderen van onderwijs en onderzoek in de geschiedenis en de maatschappelijke functie van de wiskunde en van contacten tussen allen die daarin geïnteresseerd zijn. In het bijzonder heeft het LWC GMFW tot taak het informeren en adviseren van de Wetenschappelijke Raad van de SMC ter zake van de ontwikkeling en de voortgang van de beoefening van het onderzoek in de geschiedenis en de maatschappelijke functie van de wiskunde.

[I.5] Dit reglement is goedgekeurd tijdens de jaarvergadering op 20 april 1995 en na afloop daarvan in werking getreden.Hoofdstuk II: Van de Coördinatie Commissie

[II.1.] De leden kiezen uit hun midden in een jaarlijks te houden vergadering, de jaarvergadering, een bestuur, de Coördinatie Commissie, bestaande uit drie leden. De wetenschappelijke werkzaamheden van de leden van de Coördinatie Commissie dienen te liggen op het door het LWC GMFW bestreken terrein.

[II.2.] De leden van de Coördinatie Commissie hebben zitting voor een tijdvak van drie jaar. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

[II.3.] De Coördinatie Commissie kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

[II.4.] De vergaderingen van de Coördinatie Commissie kunnen worden bijgewoond door een medewerker van het bureau SMC. De financiële lasten van de Coördinatie Commissie worden gedragen door de SMC.

[II.5.] De Coördinatie Commissie is speciaal belast met het stimuleren en begeleiden van aanvragen voor onderzoeksprojecten op de gebieden der geschiedenis van de wiskunde en der maatschappelijke functie van de wiskunde.

[II.6.] De Coördinatie Commissie organiseert of laat organiseren:
[a.] het samenstellen en verspreiden van een Nieuwsbrief.
[b.] het organiseren van interuniversitaire colloquia.
[c.] overige activiteiten dienstig voor de LWC GMFW.

De onder [b.] en [c.] genoemde activiteiten worden vermeld in de GMFW agenda.

[II.7.] De Coördinatie Commissie bemiddelt bij het uitnodigen van buitenlandse deskundigen op het gebied van de geschiedenis en de maatschappelijk functie van de wiskunde.

[II.8.] De Coördinatie Commissie bevordert het contact met de andere werkgemeenschappen ingesteld door het Curatorium van de SMC.Hoofdstuk III. Van de Jaarvergadering

[III.1.] De Coördinatie Commissie roept de jaarvergadering bijeen.

[III.2.] Minstens vier weken voor de jaarvergadering waarin de zittingsperiode van een lid van de Coördinatiecommissie afloopt roept de Coördinatie Commissie de leden op kandidaat leden voor de nieuw te kiezen Coördinatie Commissie voor te stellen.

[III.3.] Op de jaarvergadering rapporteert de Coördinatie Commissie over haar activiteiten.

[III.4.] In het bijzonder legt de Coördinatie Commissie verantwoording af over haar financiëel beleid. De Coördinatie Commissie draagt er zorg voor dat voorafgaande aan de Jaarvergadering de boeken van de penningmeester worden gecontroleerd door een lid van het LWC GMFW dat geen deel van de Coördinatie Commissie uitmaakt.