G.M.F.W. Mededelingen
Brief van de secretaris

Dit bericht werd op 11 april verzonden aan alle leden van wie op dat moment een electronisch postadres bekend was. Aan de leden van wie geen elektronisch postadres bekend was is de brief ---met als bijlagen de programma's van het HKRWO-symposium en van de GMFW-bijdrage aan NMC-37--- verzonden. De beide zinnen met de URL's waren in de papieren versie vervangen door de zinsnede: ``Het programma gaat hierbij''.


Geachte GMFW-leden,

Op het Nederlands Mathematisch Congres (19 en 20 mei 2001 aan de VU) presenteert GMFW gewoontegetrouw een symposium en houdt het zijn jaarvergadering, op vrijdagochtend 20 april. Voor beide bent U van harte uitgenodigd.
Door ziekte van de secretaris ontvangt U deze uitnodiging op de valreep. Onze excuses hiervoor. Komt alstublief toch. Bovendien brengen we graag nog de komende studiedag van het HKRWO onder uw aandacht. Voor het programma zie onze Internetpagina: http://www-math.sci.kun.nl/math/werkgroepen/gmfw/samenv/hkrwo7.html

Gerard Alberts.Symposium GMFW, Naar aanleiding van het overlijden van Dirk Struik, 1894--2000, vrijdag 20 april 2001 in het auditorium van de VU te Amsterdam. Sprekers: Marjolein Kool, Henk Bos, Peter Stevenhagen. Voor het programma zie onze Internetpagina: http://www-math.sci.kun.nl/math/werkgroepen/gmfw/samenv/NMC37struik.html

Aansluitend jaarvergadering GMFW, 15 minuten, in dezelfde zaal

1. Opening
2. Notulen 2000, in uw bezit
3. Verslag GMFW over 2000, secretaris
4. Verslag GMFW over 2000, penningmeester
5. Coördinatiecommissie: De coördinatiecommissie, voorzitter Teun Koetsier, secretaris Gerard Alberts, penningmeester Harm Jan Smid is aftredend en bereid gevonden ons werkcontact nog een jaar te dienen. U wordt hierbij van harte uitgenodigd tegenkandidaten te stellen, door deze aan te melden bij de secretaris.
6. Plannen voor 2001/2002
7. Rondvraag
8. Sluiting