G.M.F.W. Mededelingen
Notulen jaarvergadering, 28 april 2000

Deze notulen vormden een bijlage bij de brief die op 1 mei 2000 aan alle leden werd toegezonden. Van de jaarvergadering ging een programma in de brief aan de leden van 18 april 2000.


 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering om 13:00.
  Aanwezig: de coördinatiecommissie en drie leden.

 2. Notulen
  De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

 3. Verslag van de secretaris
  Activiteiten van of gesteund door GMFW in 1999

  [99-01] Sylvester
  Historische bijdrage aan het Nederlands Mathematisch Congres, 8/9 april 1999 in Utrecht.

  Karen Parshall* (University of Virginia) hoofdvoordracht: ``Glancing Back: The Mathematics of James Joseph Sylvester''

  symposium:
  dr. H.M. Mulder (EUR), ``Sylvester, Petersen en de grafentheorie''
  dr. J. Brinkhuis (EUR), ``Sylvester en de algebra''
  dr. Robin Wilson* (Open University, Milton Keynes, UK), ``De persoon Sylvester en diens bezoek aan Nederland''

  [99-2] Bezoek Kjeldsen
  Tinne Hoff Kjeldsen* (Roskilde, Denemarken), 20 tot 23 april 1999: drie voordrachten

  [99-3] De puzzle (HKRWO-symposium)
  De Historische Kring Reken- en Wiskunde-Onderwijs (HKRWO), 29 mei 1999 symposium, ``De puzzle als historische constante in het wiskunde-onderwijs''. sprekers o.m. prof.dr. David Singmaster* (South Bank University, London).

  [99-4] Bezoek Peters (Uni Siegen)
  werkbezoek september, 2 voordrachten (Koetsier en Peters: Stevin minisyposium, VU)

  [99-5] International workshop ``Purification of mathematics''*, uitgesteld tot 2001


  En over 2000:

  [00-1] Robin Wilson over Lewis Carroll, 3 maart 2000

  [00-2] Symposium Wiskunde en Maatschappij tijdens NMC, heden


  VOORNEMENS

  [00-3] HKRWO
  HKRWO organiseert op 27 mei 2000: ``100 jaar wiskunde-onderwijs'' sprekers o.m. René Laumen* (Vlaanderen).

  [00-4] Galilei
  Op 6 juni een minisymposium op de VU over Galilei.

  [00-5] Van Dantzig 2000**
  Symposium rond Van Dantzig, 22 september 2000

  [00-6] Bezoek Stedall
  Jacqueline Stedall* (Open University, Milton Keynes) werkbezoek 25/10 -- 7/11 2000

  [00-7] Bezoek Thiele
  Werkbezoek Rudiger Thiele (Leipzig) aan VU, oktober 2000, Hilberts 24ste probleem


  Overige voornemens:

  NIEUWSBRIEF
  De nieuwe GMFW-nieuwsbrief is gereed en ligt bij de drukker. Verzending volgt eerstdaags. Tegelijkertijd is de inhoud van de Nieuwsbrief reeds in te zien op de website. Dat het dit jaar is gelukt een nieuwsbrief af te ronden is vooral te danken aan de onvermoeibare inzet van Danny Beckers, die ook de website onderhoudt. Het voornemen van de secretaris is dat dit de laatste nieuwsbrief in deze vorm zal zijn. De overzichten van onderzoek, onderwijs en publicaties zullen op de website bijgehouden worden. Op papier zal hooguit een nieuwe adreslijst worden verspreid.

 4. Verslag penningmeester

  FINANCIËEL OVERZICHT GMFW APRIL 2000

  Saldo op giro april 1999: f 11258,85

  uitgaven afgelopen jaar:
  Bezoek dr. R. Wilson f 893,26
  Bezoek T. Hoff-Kjeldsen f 990,68
  Subsidie HKRWO f 750,00
  Voorschot G. Alberts*** f 20.000,00
  Inkomsten afgelopen jaar:
  Rente f 25,46
  Subsidie Van Dantzig*** f 100.000,00
  Saldo op giro april 2000: f 88650,35

  Verplichtingen:
  Prop. Mathematics f 750,00
  Hist. of Comp. f 2150,00
  ``Pur. of Math.'' f 5000,00
  Van Dantzig*** f 80000,00
  Totaal: f 87900,00
  Hetgeen er op neerkomt dat we een reserve in kas hebben van f 750,35

   
 5. Benoeming commissies
  Er zijn geen tegenkandidaten. De commissies worden bij acclamatie herbenoemd.
  Coördinatiecommissie: Koetsier (vz.), Alberts (secr.), Smid (penn.);
  Colloquiumcommissie: Alberts, Hogendijk, Van Maanen

 6. Voornemens 2001
  1. Zie ook voornemens onder punt 3.
  2. OPROEP
   Leden worden nadrukkelijk uitgenodigd suggesties voor evenementen, buitenlandse gasten of een GMFW-bijdrage aan het 37ste NMC (april 2001 in Amsterdam: CWI/VU) uiterlijk in oktober aan te melden bij de secretaris, opdat de coördinatiecommissie deze, voorzover er behoefte aan geldelijke steun is, kan selecteren en een gebundelde steunaanvraag kan indienen bij NWO.
  3. Naar aanleiding van de notulen: Verdere voornemens
   1. Het ligt in de bedoeling de workshop ``Purification of Mathematics'' in 2001 alsnog te realiseren.
   2. Nu er weer een actueel overzicht beschikbaar is van Wiskunde & Samenleving-onderwijs in Nederland (zie Nieuwsbrief) zou het goed zijn hierover een studiedag te organiseren. Verschillende docenten reageerden positief op dit idee, maar het was voor het Maastrichtse congres niet te realiseren (Nieuwsbrief niet gereed; velen niet aanwezig in Maastricht).

 7. Rondvraag
  De publicatie van bronteksten op de website wordt erg gewaardeerd. Mocht onze webchauffeur weer tijd vinden teksten toe te voegen, dan kan hij zich verzekerd weten van dank.
  De voorzitter sluit de vergadering om 13:15 uur.
* Met steun van NWO, Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen, voor bijeenkomsten en bezoek van buitenlandse gasten.
** Incidentele steun van NWO.
*** Voor het programma Van Dantzig 2000 is een totaal-subsidie verkregen van f 100.000, waarvan f 60.000 bestemd voor het schrijven van een biografie (door G. Alberts) en f 40.000 voor congres en publicatie van drie boeken. Zie de website van het GMFW voor het programma.