Nieuwsbrief GMFW
nr. 8, april 2000

Laatste wijziging doorgevoerd: 8 mei 2000
Inhoudsopgave

Voorwoord

I. Namen en Adressen

II. Instellingen

III. Overzicht van activiteiten

A. Onderwijs
B. Onderzoek
C. Publikaties

IV. Colloquia, symposia

A. Interuniversitair Colloquium
B. Nederlands Mathematisch Congres
C. HKRWO
D. Colloquium `History of Computing'

V. Reglement

Over dit document...
Voorwoord

NIEUWSBRIEF GMFW

Nieuwsbrief van het
Landelijk Werk Contact
Geschiedenis en Maatschappelijke
Functie van de Wiskunde


L.S.,


Na een aanvang met jaarlijkse uitgaven, van 1981 tot 1987, verschijnt de GMFW Nieuwsbrief nu in een bedaagde cyclus, nr. 6 in 1987, nr. 7 in 1993 en nu nr. 8 in 2000. Intussen gebruikt u overwegend Internet voor de actuele informatie,

http://www-math.sci.kun.nl/math/werkgroepen/gmfw/
en de coördinatiecommissie verwacht dan ook dat dit de laatste Nieuwsbrief in deze vorm kan zijn. U krijgt nog één keer een nagenoeg uitputtend overzicht op papier van onderzoek en publicaties op het gebied van Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde. Die gegevens kunt u voortaan op onze website inzien. In de toekomst zal hooguit de adreslijst nog eens in druk verschijnen. Zo'n lijst biedt het voordeel snel dat men snel kan zien met wie men samen het werkcontact vormt en geeft de telefoonnummers onder handbereik --als er dan nog iemand zo ouderwets wil zijn om te gaan telefoneren.

Het landelijke werkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde heeft niet meer de werkgemeenschap-achtige functie waarmee het op 26 mei 1981 is opgericht, omdat die hele structurering van universitair onderzoek in werkgemeenschappen aangesloten bij de Stichting voor de Wiskunde SMC zijn functie heeft verloren. Bevrijd van die functie bloeit GMFW echter als nooit tevoren. Zoals GMFW nooit ten volle een werkgemeenschap is geweest, zo is het nu niet een vereniging, al heeft het wel leden. Het heeft een adreslijst en heeft een reglement. Het floreert en is nu precies wat de naam zegt, een landelijk werkcontact.

De bloei is eerst en vooral een afgeleide van de gunstige ontwikkeling van het werkterrein van het contact, in het bijzonder de geschiedenis van de wiskunde. Het GMFW als organisatie voegt wel iets toe, maar dit betreft toch hooguit een kleine versnelling van iets wat zich uit zichzelf al beweegt in positieve richting. Met kleine middelen, die de coördinatiecommissie verwerft bij NWO, heeft GMFW de afgelopen jaren aanwezige activiteiten en talenten bijeen kunnen brengen en zichtbaar kunnen maken en zo een bruisende aanblik tot stand helpen brengen. Workshops trokken de aandacht en de jaarlijkse symposia binnen het Nederlands Mathematisch Congres hebben zich een gewoonterecht verworven. De jaarlijkse symposia van HKRWO, historische kring voor reken- en wiskunde- onderwijs, zijn een typisch voorbeeld van de manier waarop GMFW een bestaande ontwikkeling zichtbaar helpt maken.

Het hierna volgende overzicht van onderzoek, publicaties en activiteiten is geen verslag of verantwoording, maar een opsomming van wat er gaande is. Zonder de pretentie op te willen roepen van volledig inzicht in wat er gaande is, valt er toch wel enige structuur en grote lijn in aan te wijzen. Beide Utrechtse NWO-projecten die in de vorige nieuwsbrief werden vermeld, Benno van Dalen (bij Jan Hogendijk en Henk Bos) over middeleeuwse Arabische astronomische tabellen en Eisso Atzema (bij Henk Bos) over meetkunde in de eerste helft van de 19de eeuw, zijn met een promotie afgerond. Dennis Hesseling rondde er zijn aio-onderzoek (bij Dirk van Dalen) naar de internationale receptie van Brouwers intuïtionisme af met een promotie op de verjaardag van Brouwers promotie. Geschiedenis van de Arabische wiskunde, van de vroegmoderne wiskunde, met nu Liesbeth de Wreede als aio bij Henk Bos, en het Brouwer-onderzoek zijn voortgaande activiteiten aan de Universiteit Utrecht. Het Brouwer-onderzoek wordt naast de biografie door D. van Dalen en de recente promotie van Van Atten voortgezet met een groot NWO-project om onder meer de briefwisseling van Brouwer te bezorgen.

Nog dichter naar het heden begeeft zich Gerard Alberts' geschiedenis van het wiskundig modelleren, promotie in Amsterdam 1998. Gezien als geschiedenis van het kwantificeren in de twintigste eeuw heeft het raakvlakken met het werk van Adriënne van den Boogaard, promotie 1999 in Amsterdam, van Marcel Boumans en van Ida Stamhuis. De geschiedenis van het modelleren heeft een vervolg in het door NWO gesteunde GMFW-project Van Dantzig 2000. Gezien als geschiedenis van de maatschappelijke functie van de wiskunde sluit Danny Beckers' Nijmeegse aio-onderzoek naar propaedeutische wiskunde rond 1800 hier onmiddellijk op aan.

Onwaarschijnlijk rijk en divers is het onderzoek naar de geschiedenis van het wiskunde-onderwijs. Met recente promoties van Harm-Jan Smid in Delft, Marjolein Kool en Ed de Moor in Utrecht, met lopend onderzoek aan het Freudenthal Instituut en in Groningen (Jan van Maanen en Barbara van Amerom) en Sacha la Bastides promotie-onderzoek (bij Klaas van Berkel) naar Hans Freudenthal en de wiskundedidactiek is er een explosie van activiteit die men aan de hand van de vorige nieuwsbrief nauwelijks had kunnen voorzien. De bibliografische arbeid van Danny Beckers en de jaarlijkse HKRWO-dag bevestigen dit beeld. Geschiedenis van de geschiedenis van de wiskunde bracht Klaas van Berkel met zijn biografie van Dijksterhuis. Basiswerk verrichte Paula Velthuys van de Rijksarchief in Noord-Holland met de inventarissen van het Beth-archief en het Freudenthal-archief. Geschiedenis van de informatica, zo men wil informatie-technologie of informatie- en communicatie-technologie, werd een zichtbaar thema met de colloquia History of Computing en de recente proefschriften van Dirk de Wit, Jan van den Ende en Ellen van Oost. Gerard Alberts, Jan van den Ende en Ellen van Oost markeerden de stand van het onderzoek op dit terrein in De opkomst van de informatietechnologie in Nederland (1998). Van den Ende zet dit werk voort in bedrijfskundig-historische richting. Alberts werkt op een NWO-project aan een biografie van Van Wijngaarden.

De geschiedenis van de wiskunde in Nederland staat er goed voor; qua promoties gaven de afgelopen vijf jaar een rijke oogst. Afgezien van de aanbeveling bij de eerste twee Utrechtse projecten en de adoptie van het Van Dantzig 2000-project, heeft GMFW als organisatie geen directe invloed gehad op deze stroom van geschiedschrijving. Natuurlijk koesteren wij ons gaarne in de gedachte dat GMFW indirect iets bijgedragen heeft, door bij NWO steun te vragen voor buitenlandse bezoeken en congressen --de kriteria liggen tamelijk scherp bij NWO: de Utrechtse summerschool als deelname in een Europees aio-netwerk bleek juist buiten de perken te vallen, de door aio's zelf georganiseerd Novembertagung, die voor de tweede maal Nederland aandeed, juist erbinnen. De GMFW-bijdragen aan de colloquia History of Computing, aan de NMC-symposia, aan workshops en aan de Novembertagung en de HKRWO-dagen, maakten precies die uitwisseling mogelijk of gaven net die extra kwaliteit aan een conferentie die bijblijft. De onvergetelijkste gelegenheid was zonder twijfel de overkomst van Dirk Struik bij diens honderdste verjaardag in 1994.

Als werkcontact is GMFW sinds 1993 qua samenstelling en thematiek verbreed. De aandacht voor geschiedenis van het wiskunde-onderwijs was er wel, maar is veel zichtbaarder geworden. De aandacht voor geschiedenis van informatica is erbij gekomen. Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief zijn ons twee leden ontvallen, A.F. Monna en J.J. de Iongh. Dat is een versmalling van het contact. In samenstelling is het contact verbreed van puur academische kring naar belangstellenden in het onderwijs. Het onderwijsoverzicht getuigt hiervan. Het bevat nu ook een overzicht van geschiedenis-van-de-wiskunde-onderwijs aan de HBO-lerarenopleidingen. De volledigheid hiervan is onzeker. Naast de dynamische ontwikkeling in het onderzoek laat het onderwijs in geschiedenis en vooral dat in de maatschappelijke functie van de wiskunde continuïteit zien. Dat zou kunnen duiden op stilstand. GMFW zou er goed aan doen in de nabije toekomst energie te richten op coördinatie en stimulansen op het terrein van GMFW-onderwijs.

De Coördinatiecommissie GMFW veranderde natuurlijk sinds 1993, maar niet eens zo erg ingrijpend. Teun Koetsier bleef voorzitter, Gerard Alberts nam het penningmeesterschap over van Jan Hogendijk en vervolgens het secretariaat van Jan van Maanen. Harm-Jan Smid nam het penningmeesterschap weer over van Gerard Alberts. Dat er nu na jaren weer een nieuwsbrief ligt, is het gevolg van de goede voornemens van Gerard Alberts en de niet aflatende werkkracht van Danny Beckers. Sinds het secretariaat in Nijmegen wordt gevoerd houdt Danny Beckers de ledenlijst en de website bij en verzorgt hij de mailingen. Getweeën hebben we de afgelopen maanden net zo lang iedereen aan de kop gezeurd tot er betrouwbare adresgegevens op tafel kwamen en voldoende onderzoeksgegevens om een redelijk getrouw beeld te bieden van de activiteiten in Nederland op het terrein van GMFW. Wij danken u allen voor uw medewerking.

De coördinatiecommissie heeft gemeend u voor één keer een cumulatief overzicht van publicaties, onderzoek en colloquia te moeten bieden. We verwachten de volgende keer te volstaan met een adreslijst.


Met vriendelijke groeten,


Gerard Alberts
Secretaris Landelijk Werkcontact
Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde
g.alberts@cwi.nl

NAMEN EN ADRESSEN

Dit gedeelte is uit de elektronische versie van de Nieuwsbrief verwijderd. Voor zover leden hebben aangegeven met hun adresgegevens op Internet te willen verschijnen treft u deze gegevens op de elektronische ledenlijst die aan deze pagina hangt.

INSTELLINGEN

(de namen van contactpersonen zijn onderstreept)

CITO CITO, Afdeling Examens
Postbus 1034, 6801 MG Arnhem
H.N. Schuring, 026-4435128

CWI CENTRUM VOOR WISKUNDE EN INFORMATICA
Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam
Dr. G. Alberts, 020-5924231, g.alberts@cwi.nl

EUR ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM
Econometrisch Instituut
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
Dr. H.M. Mulder, 010-4082413

Vakgroep Informatica
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
Dr. W.H.L.M. Pijls, 010-4081339, pijls@few.eur.nl

Faculteit Bedrijfskunde
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
Dr.ir. J. van den Ende, 010-4082299, jende@fac.fbk.eur.nl

FI FREUDENTHAL INSTITUUT
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Dr. E.W.A. de Moor, 030-26112611, e.w.a.demoor@planet.nl
Drs. B.A. van Amerom, 030-2611611, B.vanAmerom@fi.uu.nl

Fontys FONTYS HOGESCHOLEN TILBURG
Faculteit Educatieve Opleidingen
Postbus 90900, 5000 GA Tilburg
Drs. L. Kuijk, 013-5394629, L.Kuijk@fontys.nl
Koen Pillot, 013-5394669, m.pillot@fontys.nl
Drs. J. Nawijn, 013-5394670, J.Nawijn@fontys.nl

HAN HOGESCHOOL ARNHEM-NIJMEGEN
Faculteit Educatie
Ruitenberglaan 27, 6826 CC Arnhem
Frank van Merwijk, 026-3691645, fm@pa.han.nl

HD HOGESCHOOL DOMSTAD
Koningsbergerstraat 9, 3500 GM Utrecht
Dr. M.J.H. Kool, 030-2943072, M.J.H.Kool@Domstad.nl

HEA HOGESCHOOL ECONOMISCHE STUDIES AMSTERDAM
Postbus 295, 1000 AG Amsterdam
Drs. L.J. van de Leur, 020-5236019, LER@hesasd.nl

HU HOGESCHOOL VAN UTRECHT
Afdeling Exacte Vakken, Wiskunde
Postbus 14007, 3508 SB Utrecht
Drs. J.M. Notenboom, 030-2547231, j.notenboom@feo.hvu.nl

ISW INTERNATIONALE SCHOOL VOOR WIJSBEGEERTE
Dodeweg 8, 3832 RD Leusden
Drs. A.F. Heijerman, 033-4650700, isvw@wxs.nl

IvhO INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
Rijksinspectiekantoor
Postbus 10048, 8000 GA Zwolle
Drs. W. Kleijne, 038-4695400, W.Kleijne@owinsp.nl

KUL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Faculteit Wetenschappen
Wiskundig Instituut
Prof.dr. G.H.W. Vanpaemel, geert.vanpaemel@arts.kuleuven.ac.be

KUN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN
Filosofisch Instituut
Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen
Dr. P.M.J.E. Tummers, 024-3612945, ptummers@phil.kun.nl

Interfacultaire Werkgroep Wetenschap & Samenleving
Postbus 9108, 6500 HK Nijmegen
Dr. G. Alberts, 024-3615986, g.alberts@cwi.nl

Subfaculteit Wiskunde
Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen
Danny Beckers, 024-3653334, dbeckers@sci.kun.nl

Vakgroep Filosofie Natuurwetenschappen
Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen
Prof.dr. G.H.W. Vanpaemel, 024-3652267, geertvp@sci.kun.nl

LUW LANDBOUW UNIVERSITEIT WAGENINGEN
Vakgroep Wiskunde
Dreijenlaan 4, 6703 HA Wageningen
Drs. J.C. van den Berg, 0317-482626, hans.vandenberg@ztw.wk.wau.nl

RUG RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
Instituut voor Geschiedenis
Postbus 716, 9700 AS Groningen
Prof.dr. K. van Berkel, kvberkel@let.rug.nl

Vakgroep Wiskunde
Postbus 800, 9700 AV Groningen
Prof.dr. H.W. Broer, 050-3633959, H.W.Broer@math.rug.nl
Dr. J.A. van Maanen, 050-3637132, maanen@math.rug.nl

Vakgroep Econometrie
Postbus 800, 9700 AV Groningen
Dr. G. Sierksma, 050-3633805, G.Sierksma@eco.rug.nl

RUL RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN
Mathematisch Instituut
Postbus 9512, 2300 RA Leiden
Drs. F.A.J. Birrer, 071-5277048, birrer@math.leidenuniv.nl

TUD TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Faculteit Informatietechnologie en Systemen
Mekelweg 4, 2628 CD Delft
Dr. E. Glas, 015-2782541, e.glas@its.tudelft.nl
Prof.dr. A.W. Grootendorst, 015-2783894
Dr. H.J. Smid, 015-2785822, h.j.smid@its.tudelft.nl

UT UNIVERSITEIT TWENTE
Faculteit Informatica
Postbus 217, 7500 AE Enschede
Prof.dr.ir. A. Nijholt, 053-4893686, ANijholt@cs.utwente.nl

Faculteit Toegepaste Wiskunde
Postbus 217, 7500 AE Enschede
Dr. G.A.M. Jeurnink, 053-4894027, g.a.m.jeurnink@math.utwente.nl

Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappij Wetenschappen
Postbus 217, 7500 AE Enschede
Dr.ir. A.A. van den Bogaard, 053-4893349, a.a.vandenbogaard@wmw.utwente.nl
Dr.ir. F.J. Dijksterhuis, 053-4893318, f.j.dijksterhuis@wmw.utwente.nl
Dr. L.E. Fleischhacker, 053-4893303, L.E.Fleischhacker@wmw.utwente.nl
Dr.ir. E.C.J. van Oost, 053-4894315, e.c.j.vanoost@wmw.utwente.nl

UU UNIVERSITEIT UTRECHT
Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen
Princetonplein 5, 3584 CC Utrecht
Dr. C. de Pater, 030-2538280, C.dePater@phys.uu.nl

Mathematisch Instituut
Postbus 80.010, 3508 TA Utrecht
Prof.dr. H.J.M. Bos, 030-2531432, H.J.M.Bos@math.uu.nl
Dr. J.P. Hogendijk, 030-2533697, J.P.Hogendijk@math.uu.nl
Liesbeth de Wreede, 030-2531531, wreede@math.uu.nl

Vakgroep Filosofie
Postbus 80.126, 3508 TC Utrecht
Prof.dr. D. van Dalen, 030-2531834, dirk.vandalen@phil.uu.nl

Freudenthal Instituut
Afzonderlijk opgenomen onder FI

Afdeling Sterrekunde
Postbus 80.000 3508 TA Utrecht
Prof.dr. F.W.M. Verbunt, 030-2535207, F.W.M.Verbunt@astro.uu.nl

UvA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Vakgroep Wiskunde
Plantage Muidergracht 24, 1018 TV Amsterdam
Prof.dr. P. van Emde Boas, 020-5256065, peter@wins.uva.nl
Drs. C. de Vreugd, 020-5256088, vreugd@wins.uva.nl
Dr. R.W. van der Waall, 020-5255374, waallr@wins.uva.nl

UF UNIVERSITÄT FRANKFURT
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften
Postfach 111932 (FB 13), D-60054 Frankfurt an Main
Dr. B. van Dalen, dalen@em.uni-frankfurt.de

VU VRIJE UNIVERSITEIT
Faculteit N & S
Vakgroep Algemene Vorming
De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam
Dr. C. de Pater, CdePater@nat.vu.nl
Dr. I.H. Stamhuis, 020-4447983, stamhuis@nat.vu.nl

Faculteit Wiskunde en Informatica
De Boelelaan 1081a, 1081 HV Amsterdam
Dr.ir. T. Koetsier, 020-4447684, teun@cs.vu.nl

OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN

ONDERWIJS

Van de vermelde onderwijsprojecten zijn voor zover mogelijk de volgende gegevens opgenomen:

1.
type werkvorm (docent)
2.
titel
3.
korte beschrijving van de inhoud
4.
Bestemd voor (studierichting, fase van de studie)
5.
omvang (aantal uren) en frequentie (is de activiteit eenmalig, of met welke regelmaat komt ze terug?)
6.
plaats in het programma (verplicht/keuze, bijvak e.d.)
7.
gebruikt materiaal (boek, dictaat,reader, e.d.)
8.
verdere relevante gegevens

Per onderwijsinstelling zijn de projecten genummerd. De letters verwijzen naar bovenstaande indeling per projectgegevens.

Erasmus Universiteit Rotterdam

1.
Jan van den Ende, Felix Janszen en Nachoem Wijnberg
(a)
hoorcollege en cases
(b)
Het management van innovatieprocessen, de invloed van de bedrijfsomgeving, strategie, projectmanagement, leerprocessen
(c)
Bedrijfskunde dag-studenten
(d)
80 uur
(e)
tweede jaar
(f)
syllabus en boek

2.
Jan van den Ende en Nachoem Wijnberg
(a)
werkcollege en opdracht
(b)
Stakeholdermanagement
(c)
Het betrekken van externe stakeholders en overheden bij innovatie
(d)
Afstuderende studenten innovatiemanagement
(e)
160 uur
(f)
vierde jaar
(g)
reader

Fontys Hogescholen

Deze informatie betreft de lerarenopleidingen wiskunde eerste en tweede graad aan de Faculteit Educatie, met vestigingen in Tilburg, Eindhoven en Sittard. De locatie te Sittard bezit alleen een opleiding tot 2de graads bevoegdheid.

1.
(a)
Hoorcollege met zelfstudie
(b)
Geschiedenis van de wiskunde
(c)
Overzicht van de belangrijkste culturen vanaf de culturen van Mesopotamië en Egypte tot aan West Europa in de achttiende eeuw.
(d)
In het derde jaar van de 4-jarige opleiding 2e graad
(e)
80 sbu; 4 contacturen per week, 8 weken
(f)
verplicht onderdeel.
(g)
reader / bronnenbundel.
(h)
Tentaminering in twee schriftelijke deeltentamens

2.
(a)
Zelfstudie
(b)
Geschiedenis van de wiskunde
(c)
Een individuele scriptie over een zelf te kiezen onderwerp uit de geschiedenis van de wiskunde.
(d)
In het vierde jaar van de 4-jarige opleiding 2e graad
(e)
80 sbu; individueel overleg met docent
(f)
keuzevak

3.
(a)
Hoorcollege met zelfstudie
(b)
Grondslagen van de wiskunde
(c)
Geschiedenis van de grondslagen van de wiskunde, rondom de grondslagencrisis van 1900
(d)
In het vierde jaar van de 4-jarige opleiding 2e graad
(e)
80 sbu; 2 contacturen per week, 8 weken
(f)
Verplicht
(g)
Boek: K. Devlin, Wiskunde, wetenschap van patronen en structuren, Natuur & Techniek (1999)
(h)
Schriftelijk tentamen en kleine scriptie over een deelonderwerp naar keuze

4.
(a)
Zelfstudie
(b)
Geschiedenis van de wiskunde
(c)
Een individuele scriptie over een zelf te kiezen onderwerp uit de geschiedenis van de wiskunde.
(d)
Opleiding eerste graad
(e)
160 sbu; individueel overleg met docent
(f)
verplicht

5.
(a)
Hoor- en discussiecollege
(b)
Wiskunde en Samenleving
(c)
Een onderzoek naar de relatie tussen wiskundig denken en andere cultuurkenmerken in de geschiedenis van het westen tot heden.
(d)
Opleiding 1e graad
(e)
80 sbu; 2 contacturen per week, 8 weken
(f)
verplicht
(g)
E. Glas, Mathematisering van natuur, techniek en samenleving (1991) en een reader.
(h)
Schriftelijk tentamen

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

1.
Frank van Merwijk
(a)
hoorcollege en practicumopdrachten
(b)
Geschiedenis van de schoolwiskunde
(c)
Rekenen zonder en met getalsymbolen; talstelsels, de Egyptenaren, de Babyloniërs, begin van de Griekse wiskunde (m.n. Thales en Pythagoras), de drie klassieke problemen, de drie grote filosofen, Euclides (Boek I integraal, capita uit enkele andere boeken), Archimedes, andere Griekse wiskundigen, w.o. Diophantos en Ptolemaios, capita uit de ``Arabische periode''.
(d)
3de jaars studenten 2de graads lerarenopleiding wiskunde
(e)
11 bijeenkomsten van 3 uur jaarlijks.
(f)
Verplicht
(g)
reader
(h)
Afsluiting d.m.v. presentaties en schriftelijk tentamen. De presentaties gaan bij voorkeur over een onderwerp uit de laatste 500 jaar en worden gedaan op basis van een literatuurstudie.

Hogeschool van Utrecht

1.
Thijs Notenboom
(a)
hoorcollege en werkcollege
(b)
Geschiedenis van de Wiskunde A & B
(c)
Overzicht in grote lijnen van de geschiedenis van de wiskunde; studenten geven zelf een presentatie over een oude tekst
(d)
2de en 3de studiejaar studenten 2de graads lerarenopleiding
(e)
4 studiepunten
(f)
verplicht, jaarlijkse cursus
(g)
dictaat & reader

2.
Thijs Notenboom
(a)
hoorcollege met thuisopdrachten
(b)
Geschiedenis van de Wiskunde
(c)
Overzicht in grote lijnen van de geschiedenis van de wiskunde met een paar thema's er speciaal uitgelicht
(d)
2de jaar studenten 1e graads lerarenopleiding
(e)
3 studiepunten
(f)
verplicht, jaarlijkse cursus
(g)
V.J. Katz, A history of mathematics

Katholieke Universiteit Nijmegen

1.
Dr. G. Alberts, drs. D.J. Beckers, prof.dr. P.J.A.N. Rietbergen, dr. P.M.J.E. Tummers, prof.dr. G.H.W. Vanpaemel
(a)
hoorcollege en werkcollege
(b)
Cultuurgeschiedenis van de wiskunde
(c)
thema's uit de rol die de wiskunde speelde in de West-Europese cultuur van middeleeuwen tot heden.
(d)
derde en vierdejaars studenten
(e)
3 punten voor een mondeling tentamen over de collegestof of 6 studiepunten voor een werkstuk. Keuzevak.
(f)
13 colleges en voor degenen die een werkstuk willen maken 6 werkcolleges. College heeft in studiejaren 1996-1997 en 1997-1998 gedraaid. Staat op de rol om nog eens herhaald te worden. Keuzevak voor derde en vierdejaars studenten.
(g)
Reader en syllabus [Alberts & Beckers 1996a, b]

2.
dr. B.N.P. Kamerich
(a)
hoorcollege
(b)
Wiskunde en Samenleving
(c)
Overzicht van functies en professionele activiteiten van afgestudeerde wiskundigen, maatschappelijke invloeden op het bedrijven van wiskunde in historisch perspectief, informatie-voorzieningen voor het vak wiskunde, en een aantal gastcolleges van wiskundigen, werkzaam in bedrijven en onderwijs, over hun werk.
(d)
tweedejaars wiskundestudenten
(e)
verplicht onderdeel van 1 studiepunt.
(f)
Afsluitende opdracht: houd een interview met een wiskundige, niet van een universiteit, over haar/zijn werk en maak daarvan een verslag.

Rijksuniversiteit Groningen

1.
Dr. J.A. van Maanen
(a)
College
(b)
Geschiedenis van de Wiskunde
(c)
Algemeen overzicht, periode -1800 tot 1800, aan de hand van een aantal thema's (oplossen vergelijkingen, van raaklijnconstructie naar differentiëren, van quadratuur naar integreren)
(d)
doktoraal wiskunde
(e)
4 studiepunten. 2 uur hoorcollege per week, daarnaast presentatie van een primaire bron door elk van de studenten, praktisch werk in de universiteitsbibliotheek resulterend in een boekbespreking.
(f)
Keuze voor doktoraalstudenten wiskunde. Door andere studenten wordt het wel als bijvakcollege gedaan. Jaarlijks terugkerend.
(g)
V.J. Katz, A history of mathematics; daarnaast een reader met primaire bronnen
(h)
Een vergelijkbaar college werd Wintersemester 1999/2000 ook aan de Universiteit van Oldenburg (Duitsland) verzorgd.

2.
Dr. J.A. van Maanen
(a)
Werkgroep
(b)
Thematisch Historische Werkgroep
(c)
Studenten bestuderen aan de hand van primaire bronnen en secundaire literatuur een onderwerp dat binnen een centraal thema valt. In 1997-1998 was dat ``Freudenthal als historicus van de wiskunde''; in 1999-2000 ``De wiskunde van water en waarschijnlijkheid. Daniel Bernoulli (1700-1782)''. Studenten presenteren hun onderwerp in een of andere vorm, meestal in de vorm van een voordracht aan de hand van een vooraf geschreven tekst.
(d)
doktoraal wiskunde
(e)
2 studiepunten. Enkele bijeenkomsten van 2 uur ter introductie van het onderwerp en de methodiek, gevolgd door een periode van bronnenstudie. Daarna een serie presentaties (1 uur per student)
(f)
Keuze voor doktoraalstudenten wiskunde, nadat ze het college Geschiedenis van de Wiskunde hebben gevolgd.
(g)
Literatuur afhankelijk van het centrale thema.

Rijksuniversiteit Leiden

1.
Drs. F. Birrer
(a)
hoor / werkcollege
(b)
Wiskunde, Informatica & Samenleving 1
(c)
De rol van wiskunde / formalisering in de maatschappij (modellen, statistiek, automatisering); verantwoordelijkheid van deskundigen; argumentatie-analyse en analyse van sociale processen; enkele relevante elementen uit de wetenschapsfilosofie.
(d)
Derde en hogere jaars studenten wiskunde en informatica.
(e)
Semester 3 uur per week, frequentie tweejaarlijks.
(f)
facultatief bijvak
(g)
dictaat + keuzeliteratuur

2.
Drs. F. Birrer
(a)
projecten
(b)
Wiskunde, Informatica & Samenleving 2
(c)
inhoud: onderwerpen naar keuze
(d)
Derde en hogere jaars studenten wiskunde en informatica
(e)
frequentie tweejaarlijks
(f)
faculatief bijvak
(g)
literatuur afhankelijk van het onderwerp

3.
Drs. F. Birrer
(a)
workshop
(b)
facultaire workshop ``Cases uit het bedrijfsleven''
(c)
orientatie op het bedrijfleven; diverse cases; inleidingen op het gebied van bedrijf, economie en recht. Een aantal onderwerpen worden door gastsprekers behandeld.
(d)
Derde en hogere jaars studenten uit de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen
(e)
blok van een week (40 uur), frequentie enkele malen per jaar
(f)
facultatief
(g)
map met cursusmateriaal

Technische Universiteit Delft

Het verplichte curriculum voor wiskunde bevat ook nog Technology Assessment (4e jaar); het curriculum voor informatica bevat ook nog Informatica in de maatschappij (1e jaar) en Methodologie en Ethiek (4e jaar). Deze vakken worden door de Faculteit Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen verzorgd.

1.
Dr. E. Glas
(a)
college met oefeningen
(b)
Inleiding wiskunde en samenleving
(c)
Plaats en betekenis van de wiskunde in het geheel van wetenschap, techniek en maatschappij, historisch bezien.
(d)
Eerste jaar opleiding wiskundig ingenieur.
(e)
2 + 2 kwartaaluren college met oefeningen.
(f)
verplicht
(g)
syllabus

2.
Dr. E. Glas
(a)
college met oefeningen
(b)
Maatschappelijke functie van de wiskunde
(c)
Wiskundige modellen in diverse sectoren van wetenschap, techniek en maatschappij, en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheidsvraagstukken.
(d)
Derde jaar opleiding wiskundig ingenieur.
(e)
2 + 2 kwartaaluren college met oefeningen.
(f)
verplicht
(g)
syllabus

3.
Dr. E. Glas
(a)
college met oefeningen
(b)
Maatschappelijke Functie van de Informatica
(c)
Ontwikkeling en maatschappelijke facetten van de informatietechnologie, onder meer de toepassing op organisatievraagstukken en de implicaties hiervan voor de kwaliteit van arbeid.
(d)
Tweede jaar opleiding informatica.
(e)
2 + 2 kwartaaluren college met oefeningen.
(f)
verplicht
(g)
syllabus

4.
Dr. E. Glas
(a)
college met oefeningen
(b)
Informatica en Samenleving
(c)
wetenschapsfilosofische verkenningen van onder meer systeembegrippen, systeemtechniek en het modelleren van systemen, computerondersteund probleemoplossen, kunstmatige intelligentie en het gebruik van kennissystemen.
(d)
Derde jaar van opleiding informatica.
(e)
2 + 2 kwartaaluren college met oefeningen.
(f)
verplicht
(g)
syllabus

5.
Dr. E. Glas
(a)
college en begeleide zelfstudie
(b)
Inleiding tot de Geschiedenis van de wiskunde
(c)
Oorsprong en ontwikkeling van de belangrijkste wiskundige begrippen en methoden.
(d)
Derde en vierde jaar alle studierichtingen
(e)
4 kwartaaluren.
(f)
keuzevak
(g)
Syllabus

Technische Universiteit Twente

1.
Adriënne van den Bogaard
(a)
hoorcollege
(b)
Wiskunde in Praktijk
(c)
Dit vak plaatst de ontwikkeling van het wiskundig modelleren in een cultureel-historisch perspectief van de veranderende relatie tussen wiskunde en de praktijk
(d)
P-studenten van de studie Toegepaste Wiskunde (TW)
(e)
80 uur
(f)
verplicht voor eerstejaars studenten
(g)
reader

2.
Fokko Jan Dijksterhuis
(a)
hoor- en werkcollege
(b)
Grote denkers uit het verleden van de wetenschap
(c)
Het ontstaan en de voortgaande ontwikkeling van de natuurwetenschap vormt één van de grote avonturen van de menselijke geest. Op historisch beslissende momenten zijn personen opgetreden die aan ons denken over de natuur een wezenlijk nieuwe richting hebben gegeven. In dit college worden leven en werken bekeken van een negental geniale wetenschapsmensen: Pythagoras, Aristoteles, Leonardo da Vinci, Kepler, Galilei, Newton, Faraday, Darwin en Einstein. Karakteristieke anekdotes en levensbijzonderheden zullen daarbij een plaats vinden. Maar voorop staat toch het nastreven van een zekere diepgang. Dit gebeurt door elke `grote denker' te behandelen aan de hand van een specifieke, op zijn plaats in de geschiedenis toegesneden vraagstelling.
(d)
Propaedeuse alle faculteiten
(e)
2 SP, elk jaar
(f)
keuzevak
(g)
reader

3.
Fokko Jan Dijksterhuis
(a)
hoorcollege
(b)
Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap
(c)
De natuurwetenschap die tot de 17e eeuw toe in Europa algemeen voor geldig werd gehouden, verschilde heel sterk van wat sindsdien gangbaar is geworden. Zij verklaarde natuurverschijnselen die de mens dagelijks om zich heen kan waarnemen, niet verschijnselen die door speciale proefopstellingen worden uitgelokt. En zo'n verklaring werd gegeven in woorden, niet in formules. Toch kon langs die weg een redelijk gesloten wereldbeeld worden verkregen, dat eeuwenlang de beste en vooruitstrevendste denkers kon bevredigen. Hoe heeft nu dit afgeronde, algemeen aanvaarde wereldbeeld voor een nieuw, `gemechaniseerd' wereldbeeld plaats kunnen maken? Aan de hand van de inzichten van pioniers als Galilei, Kepler, Descartes en Newton gaan we na hoe deze grandioze omwenteling in het menselijk denken zich heeft voltrokken.
(d)
Doctoraalvak alle faculteiten
(e)
2,5 SP, elk jaar
(f)
keuzevak
(g)
R.S. Westfall, The construction of modern science, Cambridge

4.
Fokko Jan Dijksterhuis
(a)
werkcollege
(b)
wetenschapsgeschiedenis
(c)
In het 17e-eeuwse Europa is, door toedoen van vooral Galilei en Kepler (ca. 1600) en Newton (ca. 1690), de moderne natuurwetenschap ontstaan. In deze Wetenschapsrevolutie veranderde de natuurwetenschap radicaal van gedaante. Nieuwe basisbegrippen deden hun intrede, nieuwe methoden van onderzoek; het hele idee wat wetenschap is en waartoe het dient onderging een drastische omslag. Aan de hand van teksten van centrale figuren uit de wetenschapsrevolutie --Galileï, Descartes, Huygens, Newton en anderen-- gaan we na hoe deze grandioze omwenteling in het menselijk denken zich heeft voltrokken.
(d)
Doctoraalvak voor studenten Wijsbegeerte van Wetenschap Technologie en Samenleving
(e)
2 SP, tweejaarlijks
(f)
verplicht
(g)
oorspronkelijke teksten van Kepler, Descartes, Galilei, Huygens, Newton ed.

5.
Fokko Jan Dijksterhuis
(a)
hoorcollege, werkcollege
(b)
Geschiedenis van de natuurwetenschap vanaf Newton
(c)
Het vak geeft een historisch overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke begrippen die centraal staan in de verschillende ingenieursopleidingen en in ons wereldbeeld. We zien hoe grote geesten als Newton, Coulomb, Laplace, Faraday, Thomson en Maxwell soms jarenlang worstelden met wat nu vanzelf lijkt te spreken en in een bedrieglijk eenvoudige formule kan worden samengevat. Zulke worstelingen vonden niet in een soort intellectueel vacuüm plaats, maar temidden van een veranderende samenleving, instituties en ideeën over wat wetenschap en de wetenschapper eigenlijk zijn. Bovendien besteden we aandacht aan de opkomst van de technische wetenschap en de relatie ervan met de ontwikkeling van de natuurwetenschappen.
(d)
doctoraal
(e)
2,5 SP, ieder jaar
(f)
verplicht voor studenten Werktuigbouw; keuzevak voor studenten Wijsbegeerte van Wetenschap Technologie en Samenleving
(g)
reader

6.
Fokko Jan Dijksterhuis
(a)
werkcollege
(b)
Projecten wetenschapsgeschiedenis
(c)
In het vak wordt in een notedop het opzetten en uitvoeren van een historisch onderzoek geoefend. Aan de hand van een voorbeeld onderwerp uit de geschiedenis van de natuurwetenschappen wordt het werk van verschillende historici met elkaar geconfronteerd. Naar aanleiding hiervan en in overleg met de docent kiest de student een deelonderwerp waarover een kort essay geschreven wordt. Tijdens de werkcolleges wordt aandacht besteed aan het vinden van een onderzoeksvraag en een eigen stelling, aan plausibiliteit van argumenten, compositie en stijl.
(d)
doctoraal
(e)
2 SP, verplicht
(f)
verplicht voor studenten Wijsbegeerte van Wetenschap Technologie en Samenleving
(g)
artikelen / boekdelen, dit jaar met betrekking tot de ontwikkeling van de energiefysica in de negentiende eeuw.

7.
Louk Fleischhacker
(a)
hoorcollege
(b)
Mathematische logica
(c)
De mathematische logica wordt in dit vak niet slechts als wiskundig-technische discipline of calculus behandeld, maar ook als fundamenteel wetenschappelijke discipline. Er wordt een goed inzicht in de grondbegrippen van het vak nagestreefd en op basis daarvan gedegen kennis van de belangrijkste resultaten: de volledigheidsstelling en de onvolledigheidsstellingen van Gödel en Tarski, de grondslagen van de modeltheorie en van de axiomatische verzamelingenleer. Het vak legt een duidelijk verband tussen filosofie en wiskunde en houdt verband met verscheidene vakgebieden uit de fundamentele wiskunde en de theoretische informatica.
(d)
doctoraalfase alle faculteiten
(e)
2,5 SP / 100 uur
(f)
keuzevak; wordt dit jaar voor het laatst gegeven.
(g)
syllabus Mathematische Logica

8.
Louk Fleischhacker
(a)
hoorcollege
(b)
Wijsbegeerte van het wiskundig denken en de informatietechniek
(c)
Wiskundig denken fungeert in onze cultuur als paradigma van exacte wetenschappelijkheid. De invloedssfeer van dit paradigma gaat verder dan gewoonlijk gedacht wordt en omvat ook sociale wetenschappen en zelfs de filosofie. Dit vak beoogt aanknopingspunten te bieden voor bezinning op dit paradigma. Vanuit de principes van het mathematisch denken zal licht geworpen worden op vragen naar de grenzen van de huidige wetenschapsopvattingen en van de mogelijkheden van de informatietechnologie. Elk jaar wordt een specifiek onderwerp gekozen waarop de in de syllabus behandelde kernstof wordt toegespitst. Dit onderwerp wordt aan het begin van het studiejaar aangekondigd.
(d)
doctoraalfase alle faculteiten
(e)
2,5 SP / 100 uur
(f)
keuzevak
(g)
syllabus + boek: J.J.W. Berghuys, Mens en Kosmos, een Groots Verband, Kampen: Kok Agora (1995) + literatuur in overleg
(h)
Vak kan worden afgesloten met een scriptie --bij voorkeur over een onderwerp dat samenhangt met het eigen vakspecialisme van de student-- of met een mondeling tentamen.

Universiteit Utrecht

1.
Prof.dr. H.J.M. Bos of Dr. J.P. Hogendijk
(a)
hoorcollege
(b)
Inleiding geschiedenis van de wiskunde
(c)
Er wordt een inleiding in de geschiedenis van de wiskunde gegeven
(d)
Studenten wiskunde
(e)
4 studiepunten, jaarlijks
(f)
verplicht
(g)
Victor J. Katz, A history of mathematics: an introduction, plus verdere literatuur op college uitgedeeld.
(h)
In 1998 en 1999 was dit een gezamelijk college voor wiskundestudenten van de Universiteit Utrecht en studenten van de voltijds eerstegraads lerarenopleiding wiskunde van de Hogeschool van Utrecht.

2.
Prof.dr. H.J.M. Bos en Dr. J.P. Hogendijk
(a)
hoor- en werkcollege
(b)
caputcollege geschiedenis van de wiskunde
(c)
Wisselende onderwerpen. In 1998 was het onderwerp geschiedenis van het getalbegrip.
(d)
Derde en vierdejaars studenten wiskunde
(e)
4 studiepunten
(f)
keuzevak
(g)
literatuur op college uitgedeeld.

3.
Prof.dr. H.J.M. Bos en Dr. J.P. Hogendijk
(a)
seminarium
(b)
Geschiedenis van de wiskunde
(c)
Wisselende onderwerpen. In 1998 was het onderwerp wiskundige instrumenten, in 1999 was het thema Archimedes.
(d)
Derde en vierdejaars studenten wiskunde
(e)
4 studiepunten
(f)
keuzevak
(g)
literatuur in overleg met docent.

Vrije Universiteit Amsterdam

1.
Dr.ir. T. Koetsier
(a)
hoorcollege
(b)
Encyclopedie voor Wiskunde en Bedrijfswiskunde & Informatica
(c)
Er wordt een inleiding in de geschiedenis van de wiskunde gegeven
(d)
Bestemd voor eerstejaars Wiskunde en eerstejaars Bedrijfswiskunde & Informatica
(e)
verplicht

2.
Dr.ir. T. Koetsier
(a)
hoorcollege
(b)
Encyclopedie voor Informatica en Kunstmatige Intelligentie
(c)
Er wordt een inleiding in de geschiedenis van Informatica en Kunstmatige Intelligentie gegeven en tevens een inleiding in de ``Philosophy of Mind'' gegeven.
(d)
Bestemd voor eerstejaars Informatica en eerstejaars Kunstmatige Intelligentie
(e)
verplicht

3.
Dr.ir. T. Koetsier
(a)
Mix van hoorcollege en werkcollege
(b)
Filosofie van de wiskunde
(c)
Er wordt een inleiding in de filosofie van de wiskunde gegeven
(d)
Bestemd voor derde- of vierdejaars studenten Wiskunde
(e)
verplicht
(f)
Wisselend materiaal

4.
Dr. I.H. Stamhuis (historische gedeelte) en Dr. P. Groenewegen
(a)
hoorcollege
(b)
Geschiedenis en Maatschappelijke Effecten voor Studenten Informatica, Bedrijfswiskunde en Informatica, Bedrijfsinformatica
(c)
Het geschiedenisgedeelte: enkele thema's uit de wetenschapsgeschiedenis
(d)
tweedejaars
(e)
2 punten, waarvan de helft voor geschiedenis
(f)
verplicht
(g)
korte syllabus plus uitgedeelde artikelen

ONDERZOEK

Van de vermelde onderzoekprojecten zijn voor zover mogelijk de volgende gegevens opgenomen:

1.
thema en vraagstelling van het onderzoek
2.
fase waarin het onderzoek zich bevindt
3.
personen waarmee wordt samengewerkt
4.
globale aanduiding van resultaten
5.
verdere relevante gegevens

Per onderzoeker zijn de projecten genummerd. De letters verwijzen naar bovenstaande indeling per projectgegevens.

G. ALBERTS (KUN/CWI)

1.
Geschiedenis van het kwantificeren in de 20ste eeuw
(a)
Omslag in de wiskunde-beoefening rond 1950. Verbreiding van het wiskundig denken i.h.b. van het wiskundig modelleren.
(b)
doorlopend
(c)
promotie 17-9-1998 bij prof.dr. J.C.H. Blom (Geschiedenis, UvA), prof.dr. P.C. Baayen (Wiskunde, VU) en dr. L.E. Fleischhacker (Wijsbegeerte, UT) op [Alberts 1998]

2.
Van Dantzig 2000
(a)
biografie David van Dantzig, 1900-1959
(b)
in afronding
(c)
H-J. Smid, T. Koetsier, W.T. van Est, L. Bergmans, C. van Eeden, W.R. van Zwet, N.G. de Bruijn
(d)
biografie; congres rond 100ste geboortedag: 22-9-2000
(e)
Een wetenschappelijke stamboom van D. van Dantzig wordt verzorgd door C. van Eeden

3.
Geschiedenis van de Informatie-Technologie
(a)
Geschiedenis Informatietechnologie (wetenschappelijk rekenen, procesbesturing en administratieve automatisering) in Nederland
(b)
afgerond
(c)
E. van Oost, J. van den Ende, A. Alkemade, J. Small; tevens in NGI en SHT
d.
[Oost e.a. 1998]

4.
Biografie Van Wijngaarden
(a)
Biografie van prof.dr.ir. A. van Wijngaarden, 1916-1987, de grondlegger van de informatica in Nederland
(b)
aanvang 1-5-2000
(c)
NWO-project o.l.v. prof.dr. J.C. de Bakker, CWI

B.A. VAN AMEROM (UU)

1.
Geschiedenis in de wiskunde-les
(a)
Ontwikkelingsonderzoek naar een lesprogramma dat leerlingen voorbereidt op het oplossen van (stelsels) vergelijkingen. In dit onderzoek wordt gezocht naar manieren om voor leerlingen tussen 11 en 14 jaar de overgang van rekenen naar algebra vloeiend te laten verlopen, onder meer door ze voor te bereiden op het leren oplossen van (stelsels) vergelijkingen. De geschiedenis van de algebra wordt niet alleen als inspiratiebron gebruikt, maar wordt eveneens in het onderwijs geintegreerd door leerlingen bijvoorbeeld oplossingen van 15de- en 16de-eeuwse rekenproblemen te laten bestuderen.
(b)
Het onderzoek bevindt zich op dit moment in de eindfase: na de analyse van lesobservaties, leerlingmateriaal en toetsresultaten zullen de onderzoeksresultaten gepubliceerd worden in een proefschrift.
(c)
dr. L. Streefland ($\dagger$), prof. dr. J. de Lange, dr. J.A. van Maanen

S. LA BASTIDE-VAN GEMERT (RUG)

1.
Hans Freudenthal en de wiskundedidactiek
(a)
Een promotieonderzoek naar het gedachtengoed van de wiskundige Hans Freudenthal (1905-1990) op het gebied van (de modernisering van) de didactiek van de wiskunde, het onderzoeken van het ontstaan en de ontwikkelingen van dit gedachtengoed, en het beschrijven en verklaren van de invloed die er van dit gedachtengoed uitging, zowel nationaal als internationaal, in de periode 1942-1975.
(b)
`halverwege' de ontstaansfase van het proefschrift.
(c)
promotor: prof.dr. K. van Berkel (RuG, geschiedenis) en dr. J.A. van Maanen (RuG, wiskunde)
(d)
tot nu toe: redelijk compleet overzicht van Freudenthals doen en laten op het gebied van de wiskundedidactiek tot begin jaren '60

D.J. BECKERS (KUN)

1.
Wiskunde in Nederland rond 1800
(a)
Verschuivingen in de belangstelling voor en de kijk op wiskunde in de Nederlandse samenleving rond 1800. Gekeken wordt naar de rol van de wiskunde in het het onderwijs --met name het ingenieursonderwijs-- en de wiskundebeoefening in de genootschappelijke sfeer.
(b)
Onderzoek in de primaire en secundaire literatuur is afgerond; bronnen zijn gelokaliseerd en voor een groot deel doorgenomen. Promotie naar verwachting in 2002.
(c)
Voor deelproject rond de onderwijzer P.J. Baudet wordt samengewerkt met mevr. dr. M.-C. Kok-Escalle (UU). Voor deelproject over Bartjens bestaat samenwerking met mevr. dr. M. Kool (zie aldaar voor nadere omschrijving).
(d)
publicaties.

2.
Wiskundeboeken en ``wiskundigen'' in Nederland, 1750-1850
(a)
Gepoogd wordt door middel van de in hierboven genoemde project aangeboorde bronnen een bibliografisch overzicht te krijgen van wiskundige (boek)publicaties in Nederland tussen ongeveer 1750 en 1850. Van rekenboek tot hoogstaand wiskundig werk zal met titelbeschrijving, vindplaats(en), en een korte inhoudsaanduiding verzameld worden. Een auteursindex, waarin voor zover mogelijk van alle auteurs ook wat informatie vermeld staat, moet het geheel ontsluiten.
(b)
Voortkabbelend.
(c)
Zodra een eerste lijst klaar is zal medewerking worden gezocht met bibliofielen met de vraag om aanvullingen en suggesties.
(d)
Over de periodes 1784-1814 en 1815-1842 is het werk reeds ver gevorderd. Voor de andere periodes is tot op heden een slechts sporadisch in- en aangevulde lijst klaar met daarin de via de OPC en tijdschriftrecensies opgespoorde publicaties. Eerste resultaten worden verwacht in 2002.

K. VAN BERKEL (RUG)

1.
Wiskunde-onderwijs
(a)
Geschiedenis van het Nederlandse wiskunde-onderwijs
(b)
lopend onderzoek
(c)
Drs. S. la Bastide - van Gemert (dissertatie over de denkbeelden van Hans Freudenthal) en Dr. E. de Moor (dissertatie en verder onderzoek over het aanvankelijk meetkunde-onderwijs)
(d)
Biografie van E.J. Dijksterhuis en artikelen in Euclides.

F.A.J. BIRRER (RUL)

1.
Mathematisering & Informatisering
(a)
(i) fundamentele analyse en evaluatie van de rol van wetenschappelijke expertise, i.h.b. mathematisering, informatisering en (chemie-gerelateerd) ricico; (ii) verbreding van beta opleidingen
(b)
doorlopend onderzoeksprojekt
(c)
voornaamste samenwerking bij (ii) met Sheila Tobias (USA)
(d)
resultaten: analyse van mogelijkheden en beperkingen van (socio)cybernetische en systeem-benaderingen en formulering van alternatieven; idem ten aanzien van wetenschapssociologische benaderingen; modellen voor probleemoplossen en voor de communicatie tussen deskundige en niet-deskundige (inclusief overschakelings- en aansluitingsproblemen), en ethische analyse daarvan; onderwerp-specifieke analyses en evaluaties.

H.J.M. BOS (UU)

1.
Constructie-begrip
(a)
Het begrip ``constructie'' in de vroeg moderne meetkunde 1580-1750
(b)
monografie in eindfase
(c)
Nieuw inzicht in motivatie van Descartes' wiskundige vernieuwingen. Nader inzicht in de interpretatie van exactheid door vroeg-moderne wiskundigen

B. VAN DALEN (UF)

1.
Islamitische astronomie
(a)
De ontwikkelingen in de compilatie van astronomische handboeken met tabellen. Doel van het projekt is ten eerste om een nieuwe, vollediger index van islamitische astronomische tabellenboeken te maken (de huidige, van E.S. Kennedy, dateert uit 1956 en bevat niet meer dan de helft van alle nu bekende werken), en ten tweede om een aantal thema's die nog nauwelijks bestudeerd zijn (voorspelling van zons- en maansverduisteringen, wiskundige astrologie) aan de hand van een representatieve groep van handboeken uitvoerig te beschrijven en op die manier de ontwikkelingen in de islamitische astronomie in het algemeen te onderzoeken.
(b)
Gedurende mijn promotie en meerdere postdocs heb ik voorbereidend onderzoek gedaan voor het bovenstaande project: ontwikkeling en toepassing van numerieke en statistische methoden voor de analyse van astronomische tabellen, case study van een groep tabellenboeken uit de tijd der Mongolen (13e-15e eeuw). Het bovenstaande projekt, dat onder leiding staat van Prof. Dr. D.A. King, wordt gefinancierd door de Deutsche Forschungsgemeinschaft voor een periode van 2 of 3 jaar en is op 1 januari 2000 van start gegaan.
(c)
Samenwerking vindt o.a. plaats met Prof. Dr. D.A. King (Frankfurt), Dr. J.P. Hogendijk (Utrecht) en Prof. Dr. Julio Samso (Barcelona).

D. VAN DALEN (UU)

1.
L.E.J. Brouwer
(a)
Biografie van Brouwer. Het eerste deel is verschenen en er wordt nu gewerkt aan een Nederlandse editie en aan deel 2. Daarnaast wordt er een editie van de Brouwer correspondentie en het ongepubliceerde materiaal in zijn nalatenschap voorbereid. Als onderdeel hiervan wordt er gewerkt aan een proefschrift over Brouwer's dissertatie die bestaat uit een transcriptie van Brouwer's boek en een analyse van zijn ideeën en methodes.
(b)
Beginfase
(c)
Dr. M. van Atten, Drs. J. Kuiper en Dr. K. de Leeuw
(d)
Publicaties; met name [Atten 1999] en [DalenD 1999].
(e)
Project wordt ondersteund door NWO.

F.J. DIJKSTERHUIS (UT)

1.
Gebruiken van wiskunde
(a)
Onderzoek naar verschillende transformaties in de periode 1600-1900 van wat aan de vooravond van de wetenschappelijke revolutie bekend stond als gemengde wiskunde (mathematica mixta), met name die als gevolg van de wisselwerking met vroeg-moderne natuurfilosofie en die met ambachtelijke techniek. Gekeken wordt daarbij naar veranderende praktijken en opvattingen ten aanzien van wiskunde.
(b)
onderzoek verkeert in opstartfase

J. VAN DEN ENDE (TUD)

1.
Geschiedenis van IT in de banksector
(a)
Het effect van de telefoon en informatietechnologie op financiële diensten en op de organisatie van de banksector in de twintigste eeuw.
(b)
beginfase (gestart 1999)
(c)
Janneke Hermans (AiO), Onno de Wit en prof. Felix Janszen.
(d)
kwalitatief, cases, archiefonderzoek

2.
Geschiedenis van de IT-sector
(a)
Geschiedenis van de Nederlandse IT sector. Het belang en de organisatie van innovatie gedurende de ontwikkeling van een industrie.
(b)
startfase; financiering wordt gezocht. Project moet uitmonden in boek en artikelen.

3.
Innovatiemanagement in de IT
(a)
Innovatiemanagement in de IT. Hoe moeten innovatieprojecten worden gemanaged in een omgeving waarin increasing returns belangrijk zijn?
(b)
startfase
(c)
AiO (werving loopt), Nachoem Wijnberg en Bart Nooteboom
(d)
kwalitatief en kwantitatief (enquête)

L.E. FLEISCHHACKER (UT)

1.
Mathematisch Denkparadigma
(a)
De reikwijdte van het mathematisch denkparadigma
(b)
Wat ligt buiten die reikwijdte. Hypothese: het begrip leven.
(c)
Prof.dr.dr. O. Breidbach (Ernst Haeckelhaus, Jena), Internationale Arbeitsgruppe zu Hegels Naturphilosophie (secr. prof.dr. W. Neuser, Kaiserslautern); C. Dilworth PhD, Stockholm.
(d)
publicaties
(e)
In voorbereiding een bijdrage aan `Geistige Umwelten' um 1920 --Hamburger Natur- und Kulturwissenschaften in Dialog Dec. 2000

E. GLAS & H.J. SMID (TUD)

1.
Wiskunde en Samenleving
(a)
Onderzoek streeft naar karakterisering van processen waardoor wiskundige kennis wordt verworven, ontwikkeld en overgedragen. Twee hoofdlijnen van onderzoek zijn: (1) geïntegreerde historisch-filosofische case-studies over het samenspel tussen cognitieve en maatschappelijke factoren in de ontwikkeling van de wiskunde, en (2) geschiedenis van het wiskundeonderwijs.
(b)
Deelproject (2) wordt uitgevoerd door dr. Harm Jan Smid; (1) valt onder dr. E. Glas.

A.W. GROOTENDORST (TUD)

1.
Elementa Curvarum
(a)
Kritische teksteditie (i.h. Nederlands) van Johan de Witt, Elementa Curvarum Linearum.
(b)
eindfase
(c)
Deel 1 is in het Nederlands verschenen: [Grootendorst 1997b] en in het Engels [Grootendorst 2000] ter perse. Vertaling, commentaar en samenvatting van het Liber Secundus zijn gereed. Inleiding moet nog geschreven. Verschijnt naar verwachting nog in dit kalenderjaar.

J.P. HOGENDIJK (UU)

1.
Wiskunde in middeleeuwse Arabische en Perzische teksten
(a)
Onderzoek van ongepubliceerde middeleeuwse Arabische en Perzische bronnen over wiskunde en aanverwante wetenschappen
(b)
het loopt steeds door; de hoeveelheid bronnen is genoeg voor vele mensenlevens.
(c)
diverse collega's in het buitenland

2.
(a)
Projectieve meetkunde in de 17de eeuw
(b)
afgesloten
(c)
Inzicht is verkregen in de relatie tussen de projectieve meetkunde in de 17de eeuw en de meetkunde in de oudheid.

T. KOETSIER (VU)

1.
Geschiedenis en filosofie van de wiskunde
(a)
In het bijzonder (op dit moment): de geschiedenis van de kinematica (op het grensvlak van meetkunde en werktuigbouwkunde), de geschiedenis van de topologie, historisch onderzoek naar de relatie van wiskunde en spiritualiteit, paradoxen.

M.J.H. KOOL (HD)

1.
Nascholingsmodulen
(a)
Ontwikkeling nascholingsmodulen rekenen-wiskunde ten behoeve van basisschoolleerkrachten die zich willen specialiseren tot rekencoördinator. In de module die thans ontwikkeld wordt dienen de gesignaleerde verschillen tussen meisjes en jongens op rekenkundig gebied als uitgangspunt voor de verbetering van rekenwiskundeonderwijs.
(b)
Lopend onderzoek binnen het Freudenthal Instituut.
(c)
Twee modulen draaien als nascholingscursus. Aan meer modulen wordt gewerkt.

2.
Willem Bartjens
(a)
Welke rol heeft het rekenboek van Bartjens in de loop der eeuwen gehad op de didaktiek van de wiskunde.
(b)
Onderzoek bevindt zich in de beginfase.
(c)
Samen met Danny Beckers.
(d)
De bronnen zijn in kaart gebracht en zullen systematisch worden bestudeerd. De bedoeling is uiteindelijk een publikatie over Bartjens te doen verschijnen.

J.A. VAN MAANEN (RUG)

1.
Geschiedenis als didactisch hulpmiddel
(a)
The role of the history of mathematics in the teaching and learning of mathematics. De bedoeling is om in 2000 een beeld van de stand van zaken, wereldwijd, op dit terrein te geven.
(b)
Sinds 1997 leid ik samen met John Fauvel op verzoek van de International Commission on Mathematics Instruction (ICMI) een internationaal netwerk met 62 auteurs. Ze doen in 2000 in de New ICMI Study Series verslag van het onderzoek (in History in mathematics education. The ICMI study, dat juni 2000 bij Kluwer Academic Publishers verschijnt).
(c)
John Fauvel (co-chair) en 60 anderen uit 29 landen.
(d)
Inventarisatie per land van de plaats van de geschiedenis van de wiskunde in de wiskunde-leerplannen; inventarisatie van de verschillende manieren waarop de geschiedenis in het onderwijs een rol speelt; idem toegespitst op deelvakken als algebra, meetkunde, etc.; overzicht van de situatie op de lerarenopleiding; inventarisatie van toepassingen afhankelijk van de doelgroep; filosofische en (multi-)culturele aspecten van de vraag; inventarisatie van bestaande onderzoeksresultaten.
(e)
Zie, bijvoorbeeld voor het discussiedocument waarmee de studie begon, verder [Maanen & Fauvel 1997]; zie tevens de elektronische versie van dit document:
http://www.math.rug.nl/~maanen/Maanen.html#dd

E.W.A. DE MOOR (FI)

1.
P.J. van Albada
(a)
De meetkunde-cursus van Piet J. van Albada (1905-1997), ontworpen in de jaren veertig. Dit programma was geïnspireerd op het werk van Tatiana Ehrenfest.
(b)
Materiaal verzameld. Publicatie verwacht in de loop van 2001.

H.J. SMID (TUD)
Zie: E. Glas & H.J. Smid.

I.H. STAMHUIS (VU)

1.
Thema's uit de geschiedenis van de genetica
(a)
De rol van de statistiek in het ontstaan van de genetica rond 1900. De ontwikkeling van de ideeŽn van Hugo de Vries (1848-1935) over erfelijkheid, zoals dat onder meer blijkt uit zijn briefwisseling met J.W. Moll (1851-1933). Een publikatie is verschenen, een andere omvangrijke publikatie met als co-auteurs O.G. Meijer (VU) en E.J.A. Zevenhuizen (UvA) is voorlopig afgerond.
(b)
lopend onderzoek
(c)
Samenwerking met dr. O.G. Meijer (Bewegingswetenschappen, VU) en drs. E.J.A. Zevenhuizen (Biologie, UvA) aan een omvangrijk wetenschappelijk artikel over Hugo de Vries in Isis. Materiaal voor een tweede publikatie (over de receptie van De Vries' boek over erfelijkheid uit 1889) wordt bewerkt.

2.
Statistiek en waarschijnlijkheidsrekening vanaf ca. 1750
(a)
Samen met prof.dr. P.M.M. Klep (KUN) is gewerkt aan een bundel met de voorlopige titel: ``Statistical Activity between 1750 and 1850''. De uitgever van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis zal het boek in 2000 uitgeven.
(b)
lopend onderzoek
(c)
Samen met A.A. van den Bogaard (UT) en H.A. de Gans (UvA) is een vakpublicatie gepubliceerd over de toepassing van statistische expert knowledge tussen 1800 en 1950. Er zijn plannen gesmeed om deze thematiek in een wetenschappelijk artikel te behandelen.
(d)
Drie hoofdstukken zijn in concept klaar. Een groot overzichtswerk over zekerheidsarrangementen in Nederland vanaf de Middeleeuwen, geïnitieerd door het Nederlands Economisch Historisch Archief is verschenen. Hierin vier bijdragen van de hand van Stamhuis.

3.
Vrouwen en gender in de geschiedenis van de exacte vakken
(a)
Samen met mw.dr. A. de Knecht-van Eekelen is de redactie gevoerd voor en de inleiding geschreven van een themanummer van Gewina, getiteld ``Zy is toch wel zeer begaafd. Historische bijdragen over vrouwen in de bêtawetenschappen'', dat in december 1997 is verschenen.
(b)
Er is een artikel geschreven samen met mw. M.I.C. Offereins, dat gaat over twee vrouwelijke natuurkundigen, Lili Bleeker en Truus Eymers, en hun promotor Leonard Ornstein in het interbellum.
(c)
Onderzoek ligt tijdelijk stil

P.M.J.E. TUMMERS (KUN)

1.
Geometria
(a)
Mathematica (m.n. Geometrie) in oudheid en middeleeuwen.
(b)
Tekst-edities.
(c)
Albertus Magnus' commentaar op Euclides Elementen der Geometrie, boek I-IV. Teksteditie van de latijnse tekst en inleiding (in het engels). teksteditie is bijna klaar en de inleiding moet nog geschreven worden. Waarschijnlijk eind 2000 klaar.

L. DE WREEDE (UU)

1.
Snellius
(a)
Zeventiende-eeuwse wiskunde, i.h.b. van Willebrord Snellius (1580-1626)
(b)
beginstadium
(c)
Lid redactie Bibliotheca Latinitatis Novae, een serie van Neolatijnse tekstuitgaven met Engelse vertaling.

PUBLICATIES

[Alberts 1984]
G. Alberts, Het Mathematisch Centrum: ideeën en beginjaren, rapport Interafd. werkgroep Wiskunde en Samenleving THE (1984)

[Alberts 1985a]
G. Alberts, `Komputer en Kultuur' in: Wetenschap en Samenleving 37 nr. 2 (1985), pp. 40-45 [review essay]

[Alberts 1985b]
G. Alberts, `Wiskunde in bedrijf' in: Intermediair 21 nr. 44 (1985), pp. 22-29; 59

[Alberts 1986]
G. Alberts, `Mathematics as a cultural and as a productive force' in: CWI Newsletter 10 (March 1986) pp. 19-30

[Alberts 1987a]
G. Alberts, `Implementing modelling: teaching implementation' in: J.S. Berry e.a. (eds.), Mathematical Modelling Courses, Chichester: Ellis Horwood Ltd (1987), pp. 159-168

[Alberts 1987b]
G. Alberts, `Integrating the practicality in the education of mathematicians' in: Wiskunde & Praktijk 4 (maart 1987) [rapport TUE, Werkgroep Wiskunde en Samenleving]

[Alberts e.a. 1987]
G. Alberts, F. van der Blij en J. Nuis (red.), Zij mogen uiteraard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarloozen, Amsterdam: CWI (1987), hoofdstukken 2 t/m 5 [Tekst verscheen tevens in: Wiskunde & Praktijk 5 (maart 1987)]

[Alberts & Suchtelen 1989]
G. Alberts en Frits van Suchtelen, Archief CWI, Amsterdam: CWI (1989) [Intern rapport CWI]

[Alberts e.a. 1989]
G. Alberts, H.J.M. Bos en J. Nuis (red.), Om de wiskunde; Stimulansen voor toepassingsgerichte wiskunde rond 1946, Amsterdam: CWI (1989)

[Alberts 1990]
G. Alberts, Briefe von Tschirnhaus 1675-1676 (1990) [verzorging van een facsimile van het manuscript ten behoeve van het Wiskundig Genootschap]

[Alberts & Kranakis 1990]
G. Alberts and Eda Kranakis (eds.), History of Computing [= special issue CWI Quarterly 3 nr. 4 (December 1990)]

[Alberts 1991a]
G. Alberts, `Signific consultation; David van Dantzig's dream of a practical significs' in: E. Heijerman and H.W. Schmitz (eds.), Significs, mathematics and semiotics; The Signific Movement in the Netherlands, Münster: Nodus (1991), pp. 57-76 [Tekst verscheen eerder in: Report AM 89-02]

[Alberts 1991b]
G. Alberts (red. en inl.), Studiedag cultuurgeschiedenis van de automatisering, Amsterdam: CWI (maart 1991) [=Rapport AM N9101]

[Alberts 1991c]
G. Alberts, `Afscheid van de absolute waarheid: wiskundig modelleren en vooruitgangsgeloof' in: Wetenschap en Samenleving, 43 nr. 4/5 (1991), pp. 8-14 [Ook pp. 59-66 in: Machiel Keestra (red.), Mathematisering: wiskunde als model of instrument, Amsterdam: Crea, Studium Generale, 1992]

[Alberts 1991d]
G. Alberts, `The welfare state as a state of overhead' in: Gerard Alberts and Hélène Vossen (eds.), Cavolini: Ideological preparations of the caring state; consensus, the rise of the expert and the gendered aspect of the welfare state, PONTEG-seminar (1991), pp. 75-81

[Alberts 1992]
G. Alberts, `Mathematics as technology: mathematical engineering' in: Bart Gremmen (ed.), The interaction between technology and science, Wageningen: Agricultural University (1992)

[Alberts 1993a]
G. Alberts (red.), Conference on the history of ALGOL68 Report, Amsterdam: CWI (1993) [Historical Note AM-HN9301]

[Alberts 1993b]
G. Alberts, Een theoretisch kader voor W & S aan de KUN, Nijmegen: KUN ift W & S (1993) [rapport W & S]

[Alberts 1994a]
G. Alberts, Wiskunde en praktijk in historisch perspectief, syllabus, Amsterdam: CWI (1994) [CWI-Syllabus 37]

[Alberts & Schut 1994]
G. Alberts en J. Schut (eds.), Wiskunde en praktijk in historisch perspectief; reader, Amsterdam: CWI (1994) [CWI-Syllabus 38]

[Alberts e.a. 1994]
G. Alberts, G. Friesen, H. Koningsveld (red.), Wetenschap en praktijk, Nijmegen: KUN ift W & S (1994) [W & S Syllabus 1994-1]

[Alberts 1994b]
G. Alberts, `On Connecting Socialism and Mathematics: Dirk Struik, Jan Burgers, and Jan Tinbergen' in: Historia Mathematica 21 nr. 3 (1994), pp. 280-305

[Alberts 1996]
G. Alberts (red./inl.), Beleidswetenschap en Praktijk I: de stand van het onderzoek in Nederland, Nijmegen: Uitgeverij KUN (1996)

[Alberts & Beckers 1996a]
G. Alberts en D.J. Beckers (red.), Cultuurgeschiedenis van de wiskunde; syllabus, Nijmegen: W & S (1996) [college-syllabus]

[Alberts & Beckers 1996b]
G. Alberts en D.J. Beckers (red.), Cultuurgeschiedenis van de wiskunde; reader, Nijmegen: W & S (1996) [college-reader]

[Alberts e.a. 1997]
Gerard Alberts, Eisso Atzema, Jan van Maanen, Mathematics in The Netherlands; A brief survey, with an emphasis on the relation to physics, 1560-1960, Nijmegen: KUN (1997) [Rapporten W & S, 1997-2; ook in [Berkel e.a. 1999] opgenomen]

[Alberts 1998]
G. Alberts, Jaren van berekening; toepassingsgerichte initiatieven in de Nederlandse wiskunde-beoefening, 1945-1960, Amsterdam: AUP (1998) [tevens dissertatie UvA]

[Alberts 1998-2000]
Gerard Alberts, diverse interviews met wiskundigen, ITW-Nieuws jaargangen 1998-2000

Zie tevens: [Oost e.a. 1998]

[Alberts 1999]
Gerard Alberts: `Zeer geheim bericht; besprekingsessay K. de Leeuw: Cryptology and Statecraft in the Dutch Republic en Deavours e.a. (eds) Selections from Cryptologia; History, People and Technology' in: ITW-Nieuws 9 nr. 3 (1999), pp. 24-25

[Alberts 2000a]
Gerard Alberts, `Rekengeluiden; de lichamelijkheid van het rekenen' in: Informatie & Informatiebeleid 18 nr. 1 (2000)

[Alberts 2000b]
G. Alberts, `De opkomst van het wiskundig modelleren' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (V) 1 nr. 1 (maart 2000), pp. 59-67

[Alberts 2000c]
Gerard Alberts, `David van Dantzig, wiskundig omnivoor' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (V) 1 nr. 3 (september 2000), pp. 288-293

[Alberts 2000d]
G. Alberts, `Wiskundig modelleren en de maatschappelijke dienstbaarheid van de wiskunde volgens Van Dantizig' in: Gerard Alberts & Hendrik Blauwendraat (red.), Uitbeelden in Wiskunde, Amsterdam: CWI (2000) [proceedings symposium ``Van Dantzig 2000''], pp. 73-88

[Amerom & Streefland 1996]
B. van Amerom and L. Streefland, `Didactical Phenomenology of Equations' in: J. Giménez, R. Campos Lins and B. Gómez (eds.), Arithmetics and algebra education: Searching for the future, Tarragona: Computer Enginiering Department, Universitat Rovira i Virgili (1996), pp. 120-131 [Proceedings van ICME 8, Sevilla: 1996]

[Amerom 1998]
B.A. van Amerom, `Tussen rekenen en algebra' in: Nieuwe Wiskrant 18 nr. 1 (1998), pp. 30-35

[Amerom 1999]
B.A. van Amerom, `Developmental research on pre-algebra' in: 9. Novembertagung zur geschichte der Mathematik, Nijmegen, 29/10-1/11 1998, Nijmegen (1999), pp. 9-11 [rapport]

[Amerom 2000]
B.A. van Amerom, `Arithmetic and algebra: can history help to close the cognitive gap?' in: Proceedings van de derde Europese zomeruniversiteit ``Geschiedenis en Epistemologie in de Wiskundedidactiek'' te Leuven (ter perse)

[Atten 1999]
M. van Atten, Phenomenology of Choice Sequences, Utrecht (1999)

[Atzema 1993]
Eisso Johannes Atzema, The structure of systems of lines in 19th century geometrical optics: Malus' theorem and the description of the infinitely thin pencil, Utrecht (1993) [dissertatie]

Zie tevens: [Alberts e.a. 1997]

[Beckers 1996a]
D.J. Beckers, `Jacob de Gelder en de wiskundige ideologie in Nederland (1800-1840)' in: Gewina 19 (1996), pp. 18-28

[Beckers 1996b]
D.J. Beckers, `Meetkunde-onderwijs in achttiende-eeuws Nederland' in: Nieuwe Wiskrant 15 nr. 3 (januari 1996), pp. 18-21

[Beckers 1996c]
D.J. Beckers, `Jacob de Gelder (1765-1848) en de didactiek van de wiskunde' in: Euclides 71 nr. 8 (juni 1996), pp. 254-262

[Beckers 1996d]
D.J. Beckers, `Mathematics as a way of life: a biography of the mathematician Jacob de Gelder (1765-1848)' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 14 nr. 2 (juli 1996), pp. 275-297

[Beckers 1997]
D.J. Beckers, `Historia Magistra Vitae: de geschiedenis als inspiratiebron voor een rekenles' in: Euclides 72 nr. 7 (april 1997), pp. 259-261

[Beckers 1998a]
D.J. Beckers, `A.C. Clairaut en de geschiedenis van de wiskunde' in: Euclides 73 nr. 4 (januari 1998), pp. 111-114

[Beckers 1998b]
D.J. Beckers, `Wisconstighe Vermaecklyckheden: Wynant van Westen.' in: Euclides 73 nr. 5 (februari 1998), pp. 171-174

[Beckers 1998c]
D.J. Beckers, Uitmuntend in beschaafdheid van verstand: een biografische schets van de onderwijzer / wiskundige M. Bevel, (1998) [Rapport Wetenschap & Samenleving Nijmegen nr. 1998-01]

[Beckers & Gaans 1998]
D.J. Beckers, O.W. van Gaans, `Eerlijk vals spelen' in: Euclides 73 nr. 7 (april/mei 1998), pp. 224-226

[Beckers & Kok-Escalle 1998]
D.J. Beckers et M.-C. Kok-Escalle, P.J. Baudet (1778-1858): instituteur modèle de la prémière moitié du XIXe siècle (August 1998) [report Dep. of Mathematics, Nijmegen University nr. 9816]

[Beckers 1998d]
D.J. Beckers, ```Het is al Mathesis dat de klok slaat'': genootschappen en wiskundeonderwijs in Nederland buiten het reguliere onderwijs om (1780-1830)' in: De Negentiende Eeuw 22 nr. 4 (december 1998), pp. 220-234

[Beckers 1998e]
D.J. Beckers, `Wisconstighe Vermakelyckheden II: Guyot en zijn machines' in: Euclides 74 nr. 3 (nov./dec. 1998), pp. 76-80

[Beckers 1998f]
Danny Beckers, `Meetkunde als de korte en zekere weg naar kunst: Gerard de Lairesse en zijn Grondlegginge der Teekenkonst' in: Gewina 21 (1998), pp. 81-93

[Beckers 1998g]
Danny Beckers, `J.F.L. Schröder on the Foundations of Geometry. A case study of a failed attempt to obtain rigour in geometry in the Netherlands ---1835' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 16 nr. 1-2 (maart/juli 1998), pp. 113-134

[Beckers 1999a]
Danny Beckers, ` ``Come Children!'': changes in Dutch arithmetic textbooks, 1750-1850' in: Paradigm 1 nr. 27 (February 1999), pp. 18-25

[Beckers & Moor 1999]
Danny Beckers en Ed de Moor, `Van abacus tot gevelsteen. Rekenen op z'n Romeins' in: Willem Bartjens 18 nr. 4 (maart 1999)

[Beckers 1999b]
Danny J. Beckers `Lagrange in the Netherlands. Dutch attempts to obtain rigor in calculus, 1797-1840' in: Historia Mathematica 26 nr. 3 (August 1999), pp. 224-238

[Beckers 1999c]
Danny Beckers, `P.J. Baudet (1778-1858) en de didactiek van de wiskunde' in: Euclides 75 nr. 2 (oktober 1999), pp. 39-46

[Beckers & Smid 1999]
Danny Beckers, Harm Jan Smid, `Praktische Opdrachten en de geschiedenis van de wiskunde' in: Euclides 75 nr. 2 (oktober 1999), pp. 63-67

[Beckers 1999d]
D.J. Beckers, ```Mathematics our Goal!'' Dutch mathematical societies around 1800' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 17 nr. 3 (november 1999), pp. 465-474

Zie tevens: [Smid & Beckers 2000]

[Beckers 2000a]
Danny Beckers, `Wisconstighe Vermakelyckheden III: A.F. Marci de boekhouder' in: Euclides 75 nr. 6 (mrt/apr 2000), pp. 183-189

[Beckers 2000b]
D.J. Beckers, ```Een braaf en leerzaam meisje''. Rekenonderwijs voor Biedermeijer meisjes in Nederland, 1790-1850' in: Gewina 23 (2000), pp. 107-122

[Beckers 2000c]
D.J. Beckers, `Positive Thinking: Conceptions of negative quantities in the Netherlands and the reception of Lacroix's algebra textbook' in: Revue d'Histoire des Mathématiques 6 (2000) (ter perse)

[Beckers 2000d]
D.J. Beckers, `My little arithmeticians: paedagogic ideals in Dutch mathematics education, 1790--1860' in: Peadagogica Historica 36 (2000) (ter perse)

[Beckers 2001a]
Danny J. Beckers, `Definitely Infinitesimal: Foundations of the Calculus in the Netherlands, 1840-1870' in: Annals of Science (ter perse)

[Berkel 1990]
E.J. Dijksterhuis, Clio's stiefkind, Amsterdam: Bert Bakker (1990) [Samengesteld en van een inleiding voorzien door K. van Berkel]

[Berkel 1996]
K. van Berkel, Dijksterhuis: een biografie, Amsterdam: Bakker (1996)

[Berkel e.a. 1999]
Klaas van Berkel, Albert Van Helden and Lodewijk Palm (eds.), A history of science in the Netherlands, Leiden: Brill (1999)

[Berkel 2000]
Klaas van Berkel, `De geboorte van een tijdschrift' in: Euclides 75 (2000), pp. 111-113

[Birrer & Vaandrager 1985]
F.A.J. Birrer en F.W. Vaandrager, `Politie informatie systemen, automatisering en privacy' in: Kwartaalschrift Privacy en Persoonsregistratie 3 (1985)

[Birrer 1985a]
F.A.J. Birrer, `Computers, ethiek en magie' in: F.A.J. Birrer, F.W. Vaandrager en J.A. Zoethout (red.), Computers en gedrag, Leiden (1985)

[Birrer 1985b]
F.A.J. Birrer, `Definitions and research orientation' in: D. Horn (ed.), PM Perspectives 2 Exeter: IASPM (1985)

[Birrer 1986]
F.A.J. Birrer, `Artificial Intelligence' in: F. Barnaby and M. ter Borg (eds.), Emerging technologies and military doctrine, London: Macmillan (1986)

[Birrer, Van Lieshout & Ziegler-Jung 1986]
F.A.J. Birrer, M.J. van Lieshout, B.R. Ziegler-Jung, `Informatica & Samenlevingonderwijs in Nederland' in: Informatie (oktober 1986)

[Birrer 1987a]
F.A.J. Birrer, Eclipse and restoration of ethical discourse in the sociology of science (1987) [= RULCS Report 87-33]

[Birrer 1987b]
F.A.J. Birrer, Science, technology and ethics (1987) [= RULCS Report 87-34]

[Birrer 1988]
F.A.J. Birrer, Science and rationality: The debate on the principles of the Strong Programme (1988) [= RULCS Report 88-27]

[Birrer 1989]
F.A.J. Birrer, An asymmetric approach to scientific controversy (applied to the case of the ``Limits to growth'' world model) (1989) [= RULCS Report 89-12]

[Birrer 1990]
F.A.J. Birrer, `A two-sided approach to morality' in: Aant Elzinga, Jan Nolin, Rob Pranger and Sune Sunesson (eds.), In science we trust? Moral and political issues of science in society, Chartwell-Bratt / Lund University Press (1990)

[Birrer 1991a]
F.A.J. Birrer, `Reflexivity as reducing distortion of judgement' in: Systemica 8 (1991)

[Birrer 1991b]
F.A.J. Birrer, Risk: Problems and perspectives (1991) [= RULCS Report 91-21]

[Birrer 1996]
F.A.J. Birrer, `Problem drift. Eliciting the hidden role of models and other scientific tools in the construction of societal reality' in: D.J. DeTombe and C. van Dijkum (eds.), Analyzing complex societal problems. A methodological approach, München: Hampp (1996)

[Birrer 1997a]
Frans A.J. Birrer, `De sociocybernetische uitdaging in een democratische samenleving' in: Wetenschappelijk Tijdschrift voor Informatica en Modelbouw 5/6 (1997), pp. 31-38

[Birrer 1997b]
Frans A.J. Birrer, `The global information society and the implications of self-organization' in: Jacques Berleur and Diana Whitehouse (eds.), An ethical global information society, London: Chapman & Hall (1997)

[Birrer & Tobias 1998a]
Sheila Tobias & Frans Birrer, `The science-trained professional. A new breed for the new century' in: Industry & Higher Education 12 (1998), pp. 213-216

[Birrer & Tobias 1998b]
Frans A.J. Birrer & Sheila Tobias, `Mathematics at work: Cases out of the real world' in: Proceedings of the International Conference on the Teaching of Mathematics 1998, Wiley, pp. 47-49 [ook gepubliceerd in Focus on Calculus, fall 1999]

[Birrer & Tobias 1998c]
Frans A.J. Birrer & Sheila Tobias, `Addressing the beta image problem in the university curriculum: the Leiden workshop ``Cases from private enterprise''' in: Jens Højgaard Jensen, Mogens Niss, Tine Wedege (eds.), Justification and enrolment problems in education involving mathematics or physics, Roskilde: Roskilde U.P. (1998), pp. 183-193

[Birrer 1998a]
Frans A.J. Birrer, `IT and the workplace: perspectives and responsibilities' in: Proceedings of the Fourth International Conference on Ethical issues of Information Technology (ETHICOMP98), Rotterdam: Erasmus University (1998), pp. 89-96

[Birrer 1998b]
Frans A.J. Birrer, `Understanding values and biases in IT' in: Lucas D. Introna (ed.), Proceedings for the CEPE98 Conference, London: School of Economics and Political Science (1998), pp. 16-23

[Birrer 1998c]
Frans A.J. Birrer, `Applying ethical and moral concepts and theories to IT context: some key problems and challenges' in: Jeroen van den Hoven (ed.), Computer ethics. Philosophical inquiry, Rotterdam: Erasmus University (1998), pp. 59-64

[Birrer 1998d]
Frans A.J. Birrer, `Science and society: between (social) constructivism and realism' in: Cor van Dijkum, Gerard de Zeeuw, Ranulph Glanville (eds.), Methodological explorations in constructive realism, Southsea/Amsterdam: BKS+ (1998), pp. 37-49

[Birrer 1999a]
Frans A.J. Birrer, `Argumentation and expertise, 1999' in: Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst, J. Anthony Blair, Charles A. Willard (eds.), Proceedings of the Fourth International Conference of the International Society for the Study of Argumentation, Amsterdam: SicSat (1999)

[Birrer 1999b]
Frans A.J. Birrer, `Understanding values and biases in IT' in: Computers and Society 29 (1999) No. 1, pp. 16-21

[Birrer 1999c]
Frans A.J. Birrer, `Cyber society and democratic control' in: John Armitage, Joan Roberts (eds.), Exploring Cyber Society. Conference Proceedings, Newcastle (1999)

[Birrer 1999d]
Frans A.J. Birrer, `Client-oriented anticipation in expert-advised problem solving' in: Dorien J. DeTombe, Elmar A. Stuhler (eds.), Complex problem solving. Methodological support for societal policy making, München: Rainer Hampp Verlag (1999)

[Birrer 1999e]
Frans A.J. Birrer, Participation and the combination of knowledge modes (1999) [LIACS Technical Report 99-15]

[Birrer 1999f]
Frans A.J. Birrer, `Hybridisation in R&D and its consequences for quality control: What are the real challenges?' (1999) [Technical Report LIACS 99-16]

[Birrer 1999g]
Frans A.J. Birrer, `Sustainability, democracy, and sociocybernetics' in: Kybernetes 28 nr. 6/7 (1999) pp. 810-820

[Bogaard 1998]
Adriana Anna van den Bogaard, Configuring the economy: the emergence of a modelling practice in the Netherlands, 1920-1955, Amsterdam (1998) [dissertatie]

Zie tevens: [Stamhuis, Gans & Bogaard 1999]

[Bogaard 2000]
Adrienne van den Bogaard, `Het CPB, wiskunde en praktijk in wording' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (V) 1 nr. 3 (september 2000), pp. 294-300

[Bos 1984a]
H.J.M. Bos, `Arguments on motivation in the rise and decline of a mathematical theory; the ``construction of equations'', 1637-ca. 1750' in: Archive for the history of exact sciences 30 (1984), pp. 331-380

[Bos 1984b]
H.J.M. Bos, `Over de rekenkunde bij de Romeinen' in: De Gids 147 (1984), pp. 639-640 [speciaal nummer ``Het pak van Sjaalman'']

[Bos 1986a]
H.J.M. Bos, `The signifiance of Sluse's Mesolabum within seventeenth century Geometry and Algebra' in: Actes du Colloque International ``René-François de Sluse'' Amay-Liège-Visé, 20-22 Mars 1985, pp. 145-163 [Bull. Soc. Roy. Liège 55 fasc. 1, 1986]

[Bos 1986b]
H.J.M. Bos, C. Huygens The pendulum clock or geometrical demonstrations concerning the motion of pendula as applied to Clocks (vertaald en van annotatie voorzien door Richard J. Blackwell, introductie door H.J.M. Bos), Ames: The Iowa State University Press (1986) [introd., pp. XI-XXIX]

[Bos 1986c]
H.J.M. Bos, `Fundamental concepts of the Leibnizian calculus' in: 300 Jahre ``Nova Methodus'' von G.W. Leibniz (1684-1984), Wiesbaden: Steiner (1986), pp. 103-118 [= Studia Leibnitiana, Sonderheft 14]

[Bos 1987]
H.J.M. Bos, `Vanuit herkenning en verbazing' in: Euclides 63 (november 1987), pp. 65-76 [tekst van inaugurele rede]

[Bos e.a. 1987]
H.J.M. Bos, C. Kers, F. Oort and D.W. Raven, `Poncelet's closure theorem' in: Expositiones Mathematicae 5 (1987), pp. 289-364

[Bos 1988a]
H.J.M. Bos, `The concept of construction and the representation of curves in seventeenth-century mathematics' in: A. Cleason (ed.), Proceedings of the International Congress of Mathematicians, August 3-11, 1986, Berkeley, California, USA, American Mathematical Society (1988), pp. 1629-1641

[Bos 1988b]
H.J.M. Bos, `Tractional Motion and the Legitimation of Transcendental Curves' in: Centaurus 31 (1988), pp. 9-62

[Bos 1990a]
H.J.M. Bos, `Wiskunde en maatschappij --Een Discussie in de leraarskamer, met historische episodes' in: Euclides 65 (1990), pp. 255-267

[Bos 1990b]
H.J.M. Bos, `The structure of Descartes' Géométrie' in: Descartes: il Metodo e i Sagga: Atti del convegno per il 350o anniversario della pubblicazione del Discours de la Méthode e degli Essais, Florence: G. Belgioioso e.a., (1990), pp. 349-369

[Bos & Reich 1990]
H.J.M. Bos und Karin Reich, `Der doppelte Auftakt zur frühneuzeitlichen Algebra: Viète und Descartes' in: Erhard Scholz (Hrsgbr.), Geschichte der Algebra: eine Einführung, Mannheim etc.: Wissenschaftsverlag (1990), pp. 183-185, 199-234

[Bos 1992a]
H.J.M. Bos, `Enjoying Genius' in: Tractrix 3 (1991), pp. 183-193 [essay review of Joella G. Yoder; Unrolling time; Christiaan Huygens and the mathematization of nature]

[Bos 1992b]
H.J.M. Bos, `In memoriam Hans Freudenthal (1905-1990)' in: Historia Mathematica 19 (1992), pp. 106-108

[Bos 1992c]
H.J.M. Bos, ``Descartes, Pappus' Problem and the Cartesian Parabola: a conjecture' in P.M. Harman & Alan E. Shapiro (eds.), An investigation of difficult things --Essays on Newton and the History of the Exact Sciences, Cambridge: Cambridge University Press (1992), pp. 71-96

[Bos 1993a]
H.J.M. Bos, `On the interpretation of exactness' in: Johannes Czermak (ed.), Philosophy of mathematics: Proceedings of the 15th International Wittgenstein-Symposium, 16-23 August 1992, Kirchberg am Wechsel (Austria) vol I, Vienna: Hölder-Pichler-Tempsky (1993), pp. 23-44

[Bos 1993b]
H.J.M. Bos, ```The bond with reality is cut'' --Freudenthal on the foundations of geometry around 1900' in: Educational Studies in Mathematics 25 (1993), pp. 51-58

[Bos 1993c]
H.J.M. Bos, `Elements of mathematics: they are no longer what they used to be' in: Lectures in history of mathematics, Providence: American Mathematical Society (1993), chapter 4, pp. 141-163 Herdrukt in [Bos 1997]

[Bos 1993d]
H.J.M. Bos, ```Queen and Servant'': the role of matematics in the development of the sciences' in: Lectures in history of mathematics, Providence: American Mathematcal Society (1993), chapter 4, pp. 165-180; herdrukt in [Bos 1997]

[Bos 1995]
H.J.M. Bos, `Christiaan Huygens' in: E. Pauly (éd.), Célébrations nationales 1995, Paris: Direction des archives de France (1995), pp. 18-21

[Bos 1996a]
H.J.M. Bos, `Descartes en het begin van de analytische meetkunde' in: Wiskunde en Onderwijs 22 (1996), pp. 276-293

[Bos 1996b]
H.J.M. Bos, `Tradition and modernity in early modern mathematics: Viète, Descartes and Fermat' in: Catherine Goldstein e.a. (éd.), L'Europe mathématique: histoires, mythes, identités, Paris: Maison des sciences de l'homme (1996), pp. 183-204

[Bos 1996c]
H.J.M. Bos, `Johann Bernoulli on exponential curves, ca. 1695: innovation and habituation in the transition from explicit constructions to implicit functions' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 14 (1996), pp. 1-19

[Bos 1997]
H.J.M. Bos, Lectures in the history of mathematics [corrected reprint of edition 1993], Providence R.I.: American Mathematical Society (1997)

[Bos 2000]
Henk J.M. Bos, `De cirkel gedeeld, de omtrek becijferd en pi gebeiteld: Ludolph van Ceulen en de uitdaging van de wiskunde' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (V) 1 nr. 3 (september 2000), pp. 259-262

[Boumans 1992]
Marcel Joseph Boumans, A case of limited physics transfer: Jan Tinbergen's resources for re-shaping economics, Amsterdam (1992) [dissertatie]

[Busard 1961]
H.L.L. Busard, Nicole Oresme, ``Quaestiones super geometriam Euclidis'', Leiden: E.J. Brill (1961)

[Busard 1962]
H.L.L. Busard, `Über unendliche Reihen im Mittelalter' in: L'Enseignement Mathématique 8 (1962), pp. 281-290

[Busard 1964]
H.L.L. Busard, `Über einige Papiere aus Viétes Nachlaß in der Pariser Bibliothèque Nationale (mit Wiedergabe des bisher ungedruckten Textes aus nouv. acqu. lat. 1643)' in: Centaurus 10 (1964), pp. 65-126

[Busard 1965a]
H.L.L. Busard, `Unendlichen Reihen in ``A est unum calidum''' in: Archive for History of Exact Sciences 2 (1965), pp. 387-397

[Busard 1965b]
H.L.L. Busard, `The ``Practica Geometriae'' of Dominicus de Clavasio' in: Archive for History of Exact Sciences 2 (1965), pp. 520-575

[Busard 1965c]
H.L.L. Busard, `Über die Verwandlung eines Quadrats in ein regelmäßiges Vieleck und die Konstruktion dieser Vielecke über einer gegebenen Linie bei Claude Mydorge' in: Janus 52 (1965), pp. 1-39

[Busard 1967]
H.L.L. Busard, `The Translation of the Elements of Euclid from the Arabic into Latin by Hermann of Carinthia (?): books I-VI' in: Janus 54 (1967), pp. 1-140 [ook in boekvorm verschenen te Leiden: E.J. Brill (1968)]

[Busard 1968a]
H.L.L. Busard, `L'algèbre au moyen âge: Le ``Liber mensurationum'' d'Abû Bekr' in: Journal des Savants (1968), pp. 65-124

[Busard 1968b]
H.L.L. Busard, `Het rekenen met breuken in de middeleeuwen, in het bijzonder bij Johannes de Lineriis' in: Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Wetenschappen 30 nr. 7 (1968)

[Busard 1969a]
H.L.L. Busard, Quelques sujets de l'histoire des mathématiques au moyen-âge, Paris: Université de Paris, Palais de Découverte (1969)

[Busard 1969b]
H.L.L. Busard, `Die Vermessungstraktate ``Liber Saydi Abuothmi'' und ``Liber Aderameti''' in: Janus 56 (1969), pp. 161-174

[Busard 1971a]
H.L.L. Busard, `Der Tractatus proportionum von Albert von Sachsen' in: Österreichische Akademie der Wissenschaften, math.-nat. Klasse, Denkschriften 116 nr. 2 (1971), pp. 43-72

[Busard 1971b]
H.L.L. Busard, `Der Traktat De sinibus, chordis et arcubus von Johannes von Gmunden' in: Österreichische Akademie der Wissenschaften, math.-nat. Klasse, Denkschriften 116 nr. 3 (1971), pp. 73-113

[Busard 1971c]
H.L.L. Busard, `Die ``Arithmetica Speculativa'' des Johannes de Muris' in: Scientiarum Historia 13 (1971), pp. 103-132

[Busard 1971d]
H.L.L. Busard, `(commentary to) J.E. Murdoch, The Medieval Euclid: Salient aspects of the translations of the Elements by Adelard of Bath and Campanus de Novara' in: XXIIde Congrès International d'Histoire des Sciences, Paris 1968, Actes I B, Paris: Albert Blamchard (1971), pp. 88-90

[Busard 1971e]
H.L.L. Busard, `Der Codex orientalis 162 der Leidener Universitätsbibliothek' in: XXIIième Congrès International d'Histoire des Sciences, Paris 1968, Actes I B, Paris: Albert Blamchard (1971), pp. 25-31

[Busard 1971f]
H.L.L. Busard, `Die Traktate De Proportionibus von Jordanus Nemorarius und Campanus' in: Centaurus 15 (1971), pp. 193-227

[Busard 1971g]
H.L.L. Busard, `Die Quellen von Nicole Oresme' in: XIII. Internationales Kongreß für Geschichte der Wissenschaft, UdSSR, Moskau, 18-24 August 1971, Colloquium: Wissenschaft im Mittelalter; Wechselbeziehungen zwischen dem Orient und Okzident, Moskau (1971) [ook in: Janus 58 (1971), pp. 161-193]

[Busard 1972]
H.L.L. Busard, `The Translation of the Elements of Euclid from the Arabic into Latin by Hermann of Carinthia (?): books VII-IX' in: Janus 59 (1972), pp. 125-187 [ook in boekvorm, uitgebreid met de boeken X-XII, verschenen te A'dam: M.C. (1977)]

[Busard & Koningsveld 1973]
H.L.L. Busard und P.S. van Koningsveld, `Der ``Liber de arcubus similibus'' des Ahmed ibn Jusuf' Annals of Science 30 (1973), pp. 381-406

[Busard 1973]
H.L.L. Busard, `Über einige Euklid-Kommentare und Scholien, die im Mittelalter bekannt waren' in: Janus 60 (1973), pp. 53-58

[Busard 1974a]
H.L.L. Busard, `Über einige Euklid-Scholien, die den Elementen von Euklid, übersetzt von Gerard von Cremona, angehängt worden sind' in: Centaurus 18 (1974), pp. 97-128

[Busard 1974b]
H.L.L. Busard, `Ein Mittelalterischen Euklid-Kommentar, der Roger Bacon zugeschrieben werden kann' in: Archives Internationales d'Histoire des Sciences 24 (1974), pp. 199-218

[Busard 1974c]
H.L.L. Busard, `The second part of chapter 5 of the De arte mensurandi by Johannes de Muris' in: R.S. Cohen et al. (eds.), For Dirk Struik, Dordrecht: D. Reidel, (1974), pp. 147-167

[Busard 1974d]
H.L.L. Busard, `Zum Gedenken an Prof. Dr. J.E. Hofmann' in: RETE 2 (1974), pp. 298-302

[Busard 1975]
H.L.L. Busard, `Über die Übermittlung der Elemente Euklids über die Länder des Nahen Ostens nach West-Europa' in: XIVth International Congress of the History of Sciences, Tokyo & Kyoto, Japan. Proceedings 2, Tokyo (1975), pp. 31-34

[Busard 1976]
H.L.L. Busard, `Über die Überlieferung der Elemente Euklids über die Länder des Nahen Ostens nach West-Europa' in: Historia Mathematica 3 (1976), pp. 279-290

[Busard 1980]
H.L.L. Busard, `Der Traktat De isoperimetris, der unmittelbar aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt worden ist' in: Mediaeval Studies 42 (1980), pp. 61-88

[Busard 1983a]
H.L.L. Busard, The Latin translation of the Arabic version of Euclid's Elements commonly ascribed to Gerard of Cremona, Leiden: New Rhine Publishers (1983)

[Busard 1983b]
H.L.L. Busard, The First Latin Translation of Euclid's Elements Commonly Ascribed to Adelard of Bath, Toronto: Pontifical Institute of Mediaevel Studies (1983)

[Busard 1987]
H.L.L. Busard, The Mediaeval Latin Translation of Euclid's Elements made directly from the Greek, Stuttgart: Franz Steiner (1987)

[Busard 1991a]
H.L.L. Busard, `Some Early Adaptations of Euclid's Elements and the Use of its Latin Translations' in: M. Folkerts und U. Lindgren (Hrsgbr.), Mathemata. Festschrift für Helmuth Gericke, Stuttgart: Franz Steiner (1991), pp. 129-164

[Busard 1991b]
H.L.L. Busard, Jordanus de Nemore, ``De Elementis arithmetice artis''. A Medieval Treatise on Number Theory, Stuttgart: Franz Steiner (1991)

[Busard & Folkerts 1992]
H.L.L. Busard and M. Folkerts, Robert of Chester's (?) Redactions of Euclid's Elements, the so-called Adelard II version, Basel etc.: Birkhäuser Verlag (1992)

[Busard 1992]
H.L.L. Busard, `The Arithmetica of Jordanus Nemorarius' in: S. Demidov, M. Folkerts, D. Rowe und C.J. Scriba (eds.), Amphora. Festschrift für Hans Wußing, Basel etc.: Birkhäuser Verlag (1992), pp. 121-132

[Busard 1996a]
H.L.L. Busard, `Lateinische Euklidübersetzungen und -bearbeitungen aus dem 12. und 13. Jahrhundert' in: M. Folkerts (Hrsgbr.), Mathematische Probleme im Mittelalter. Der Lateinische und Arabische Sprachbereich, Wiesbaden (1996), pp. 139-157 [Wolfenbütteler Mittelalter-Studien Bd. 10]

[Busard 1996b]
H.L.L. Busard, A Thirteenth-Century Adaptation of Robert of Chester's Version of Euclid's ``Elements'', München (1996) [Algorismus. Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften, Heft 17]

[Busard 1996c]
H.L.L. Busard, `Einiges über die Handschrift Leiden 399/1 und die arabisch-lateinische Übersetzung von Gerhard von Cremona' in: J. Dauben, M. Folkerts, E. Knobloch, H. Wussing (Hrsgbr.), History of Mathematics: States of the Art. Flores quadrivii-Studies in Honor of C.J. Scriba, San Diego [etc.] Academic Press (1996), pp. 173-205

[Busard 1997a]
H.L.L. Busard, `Über die Entwicklung der Mathematik in Westeuropa zwischen 1100 und 1500' in: NTM --Internationale Zeitschrift für Geschichte und Ethik der Naturwissenschaften, Technik und Medizin 5 (1997), pp. 211-235

[Busard 1997b]
H.L.L. Busard, `A Latin Translation of an Arabic Commentary on Book X of Euclid's Elements' in: Mediaeval Studies 59 (1997), pp. 19-110

[Busard 1998a]
H.L.L. Busard, `Über den lateinischen Euklid im Mittelalter' in: Arabic Sciences and Philosophy 8 (1998), pp. 97-129

[Busard 1998b]
H.L.L. Busard, `Zwei mittelalterliche Texte zur theoretischen Mathematik: Die ``Arithmetica speculativa'' von Thomas Bradwardine und die ``Theorica numerorum'' von Wigandus Durnheimer' in: Archive for History of Exact Sciences 53 (1998), pp. 97-124

[Busard 1998c]
H.L.L. Busard, Johannes de Muris, De arte mensurandi. A Geometrical Handbook of the Fourteenth Century, Stuttgart (1998)

[Busard 1998d]
H.L.L. Busard, `Über eine Vorlage des Traktats Algorismus de minutiis von Johannes de Lineriis' in: Sudhoffs Archiv 82 (1982), pp. 74-91

[DalenB 1989]
B. van Dalen, `A Statistical Method for Recovering Unknown Parameters from Medieval Astronomical Tables' in: Centaurus 32 (1989), pp. 85-145

[DalenB 1993]
B. van Dalen, Ancient and Mediaeval Astronomical Tables: mathematical structure and parameter values, Utrecht (1993) [dissertatie]

[DalenB 1994a]
B. van Dalen, `A Table for the True Solar Longitude in the Jami Zij' in: Anton von Gotstedter (ed.), Ad Radices, Stuttgart: Franz Steiner (1994), pp. 171-190

[DalenB 1994b]
B. van Dalen, `On Ptolemy's Table for the Equation of Time' in: Centaurus 37 (1994), pp. 97-153

[DalenB 1996a]
B. van Dalen, `Statistics and Medieval Astronomical Tables' in: Images of SMC Research 1996, Amsterdam: Stichting Mathematisch Centrum (1996), pp. 167-178

[DalenB 1996b]
B. van Dalen, `al-Khwarizmi's Astronomical Tables Revisited: Analysis of the Equation of Time' in: J. Casulleras and J. Samso (eds.), From Baghdad to Barcelona vol. 1, Barcelona (1996), pp. 195-252

[DalenB 1996c]
B. van Dalen, `Shams (the Sun) 2. In astronomy' in: The Encyclopaedia of Islam, new edition Vol. 9 (1996), pp. 291-294

[DalenB e.a. 1997]
B. van Dalen, E.S. Kennedy and M.K. Saiyid, `The Chinese-Uighur Calendar in Tusi's Zij-i Ilkhani' in: Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften 11 (1997), pp. 111-152

[DalenB 1997]
B. van Dalen, `Islamic Astronomy in China during the Yuan and Ming Dynasties' Historia Scientiarium 7 (1997), pp. 11-43 [vertaling en gedeeltelijke bewerking van een hoofdstuk uit een boek van Kiyosi Yabuuti]

[DalenB 1998a]
B. van Dalen, `Ta'rikh 2. Era chronology in astronomical handbooks' in: The Encyclopaedia of Islam, new edition Vol. 10 (1998), pp. 264-271

[DalenB 1998b]
B. van Dalen, `Tables of Planetary Latitude in the `Huihui li' (II)' in: Kim Yung Sik and Francesca Bray (eds.), Current Perspectives in the History of Science in East Asia (1998), pp. 316-329

[DalenB & Yano 1998]
B. van Dalen en J. Yano, `Islamic Astronomy in China: Two New Sources for the `Huihui li' (`Islamic Calendar')' in: Highlights of Astronomy Vol. 11B, Dordrecht: Kluwer (1998), pp. 697-700

[DalenD 1999]
D. van Dalen, Mystic, Geometer, and Intuitionist: L.E.J. Brouwer. Volume 1 -- The Dawning Revolution, Oxford: Oxford U.P. (1999)

[Dijksterhuis 1999]
F.J. Dijksterhuis, Lenses and waves. Christiaan Huygens and the mathematical science of optics in the seventeenth century, Enschede: bij de auteur (1999)

[Ende 1987]
J. van den Ende, `Het priemgetal als oorlogswapen' in: Natuur en Techniek 55 nr. 6 (1987), pp. 522-527

[Ende & Jong 1989a]
J. van den Ende en Frida de Jong, `Rekenen aan waterstromen; getijdenonderzoek in Nederland, 1920-1950' in: Jaarboek voor de Geschiedenis van bedrijf en techniek 6 (1989), pp. 191-209

[Ende 1989]
J. van den Ende, `Oefenen met een kernramp. In het Duitse Essen worden operators van kerncentrales getraind op simulatoren' in: Natuur en Techniek 57 nr. 6 (juni 1989), pp. 501-504

[Ende & Jong 1989b]
J. van den Ende en Frida de Jong, `Grenzen aan het rekenwerk' in: De Ingenieur nr. 9 (september 1989), pp. 30-31

[Ende 1990a]
J. van den Ende, `Informatie: technieken en toepassing. Een geschiedenis van 1600 tot heden' in: L.A. ten Horn en F.R.H. Zijlstra (red.), Informatietechnologie in de Maatschappij, Leiden: Stenfert Kroese (1990), pp. 12-36

[Ende 1990b]
J. van den Ende, `Tidal Calculations in The Netherlands, 1920-1960' in: CWI Quarterly 3 nr. 4 (December 1990), pp. 285-302

[Ende 1991a]
J. van den Ende, `De informaticus van morgen: specialisatie of brede oriëntatie?' De Ingenieur nr. 1 (januari 1991), pp. 15-16

[Ende 1991b]
J. van den Ende, Computing Practices in the Netherlands, 1920-1960 München: Deutsches Museum (February 1991) [Workshop Technohistory of Electrical Information Technology]

[Ende 1991c]
J. van den Ende, Knopen, kaarten en chips. De geschiedenis van de automatisering bij het Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg / Heerlen: CBS (1991)

[Ende 1991d]
J. van den Ende, `Computing Practices in The Netherlands, 1920-1960' in: B. Gremmen (ed.), The Interaction between Technology and Science, Wageningen: Wageningen University (1991 [=92]), pp. 211-221

[Ende & Jong 1992]
J. van den Ende und Frida de Jong, `Die Berechnung von Wasserfluten. Tideforschung in den Niederlanden, 1920-1960' in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 15 (1992)

[Ende 1994a]
Jan van den Ende, `The Number Factory: Punched-Card Machines at the Dutch Central Bureau of Statistics' in: IEEE Annals of the History of Computing 16 (1994), pp. 15-24

[Ende 1994b]
Jan van den Ende, The Turn of the Tide. Computerization in Dutch Society, 1900-1965, Delft: Delft University Press (1994) [proefschrift]

Zie tevens: [Nijholt & Ende 1994]

[Ende & Ten Horn van Nispen 1994]
J. van den Ende en M.L. t. Horn v. Nispen, `Een natuurkundige in waterland' in: M.L. t. Horn v. Nispen et al. (red.), Nederlandse ingenieurs en hun kunstwerken, Zutphen: Walburg Pers (1994), pp. 139-151

[Ende 1995a]
Jan van den Ende, `A History of Real-Time Industrial Process Control in the Dutch Steel-Making Industry' in: Real-Time Systems 8 nr. 2/3 (1995), pp. 215-226

[Ende 1995b]
Jan van den Ende, `Computers and Industrial in the Dutch Steel Industry' in: IEEE Annals of the History of Computing 17 nr. 2 (1995), pp. 22-32

[Ende 1995c]
Jan van den Ende, `Techniekgeschiedenis' in: Hans Achterhuis et al. (red.), Technologie en Samenleving, Leuven / Apeldoorn: Garant (1995), pp. 29-48

[Ende 1995d]
Jan van den Ende, `Keerpunten in de geschiedenis van informatieverwerkende technologie' in: Informatie en Informatiebeleid 13 nr. 3 (1995), pp. 22-30

Zie tevens: [Wit e.a. 1996]

[Ende e.a. 1997]
Jan van den Ende, Wim Ravesteijn and Dirk de Wit, `Shaping the Early Development of Television' in: IEEE Technology and Society Magazine 16 nr. 4 (Winter 1997/1998), pp. 13-26 [refereed section]

[Ende e.a. 1998]
Nachoem Wijnberg, Onno de Wit, Jan van den Ende, The Relation between Systematic Management and Scientific Management: Two cases from the Financial Services (August 1998) [Paper for the Academy of Management Annual Meeting (accepted)]

Zie tevens: [Oost e.a. 1998]

[Ende 1998]
Jan van den Ende, `De opkomst van high-tech gegevensverwerking' in: Jan van den Ende (red.), Kantoortechnieken. Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw, deel 1, Walburg Pers (1998)

[Fleischhacker 1979]
L.E. Fleischhacker, `Is Russell's Vicious Circle Principle false or meaningless?' in: Dialectica 33 (1979), pp. 23-30

[Fleischhacker & Kuper 1982]
L.E. Fleischhacker en J. Kuper, `Deontic Logic and the Axiom of Necessity: the Consequences of a Misinterpretation' in: Journal of Value Inquiry 16 (1982), pp. 67-74

[Fleischhacker 1982]
L.E. Fleischhacker, Over de Grenzen van de Kwantiteit, Amsterdam (1982) [dissertatie]

[Fleischhacker 1983a]
L.E. Fleischhacker, `Moet fysica mathematisch zijn?' in: Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde B 49 (13) (1983), pp. 83-85

[Fleischhacker 1983b]
L.E. Fleischhacker, `Over de verslaving in dienst van het gesplitste atoom' in: Th. van Velthoven (red.), Zin en Zijn, Baarn: Ambo (1983), pp. 89-100

[Fleischhacker 1984a]
L.E. Fleischhacker, Wiskunde, taal en muziek, Groningen (1984) [bundel 4e Nederlandse filosofiedag]

[Fleischhacker 1984b]
L.E. Fleischhacker, `Het Contradictoire Octaaf' in: Kennis en Methode (1984/2), pp. 106-124

[Fleischhacker 1985]
L.E. Fleischhacker, `De actualiteit van Hegels leer van de zedelijkheid' in: Praesidium Libertatis, Leiden (1985), pp. 207-213 [bundel Filosofiedag Leiden 1985]

[Fleischhacker 1986]
L.E. Fleischhacker, `Hegels theorie van de oorlog in het licht van de kernbewapening' in: G.M. Huussen, H.E.S. Woldring (red.), Werken met wijsbegeerte, Delft (1986), pp. 269-277

[Fleischhacker 1987a]
L.E. Fleischhacker, `Quantität, Mathematik und Naturphilosophie' in: M. Petry, Hegel und die Naturwissenschaften, Stuttgart / Bad Cannstatt (1987), pp. 183-203

[Fleischhacker 1987b]
L.E. Fleischhacker, `Het Wiskundig Teken' in: L.E. Fleischhacker (red.), Reflexiviteit en Metafysica, Delft (1987), pp. 20-38

[Fleischhacker 1988]
L.E. Fleischhacker, `Creativiteit in arbeid en automatie' in: Alg. Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 80 (1988), pp. 272-288

[Fleischhacker 1989]
L.E. Fleischhacker, `Arbeid en (kunstmatige) intelligentie' in: P. Tijmes (red.), Arbeid adelt niet, Kampen (1989), pp. 135-154

[Fleischhacker 1990a]
L.E. Fleischhacker, `Gibt es etwas ausser der Äusserlichkeit' in: Hegel Jahrbuch (1990), pp. 35-41

[Fleischhacker 1990b]
L.E. Fleischhacker, `Zelfbeschikking en Wereldgeschiedenis' in: Stoicheia 5 nr. 3 (1990), pp. 63-73

[Fleischhacker 1991]
L.E. Fleischhacker, `Hegels Entwicklung der logischen Grundprinzipien in der Wissenschaft der Logik' in: Hegels Transformation der Metaphysik, Köln: Dinter (1991), pp. 83-97

[Fleischhacker 1992a]
L.E. Fleischhacker, `Review of Language and Philosophical problems by Sören Stenlund' in: Epistemologia (1992)

[Fleischhacker 1992b]
L.E. Fleischhacker, `Mathematical Abstraction, Idealisation and Intelligibility in Science' in: C. Dilworth (ed.), Intelligibility in Science, Poznan Studies in the philosophy of the sciences and the humanities, Amsterdam / Atlanta, GA (1992), pp. 243-263

[Fleischhacker 1993a]
L.E. Fleischhacker, `Het mathematisch ideaal' in: De Uil van Minerva, Gent (1993), pp. 165-180

[Fleischhacker 1993b]
L.E. Fleischhacker, `The Mathematisation of Life' in: Graduate Faculty Philosophy Journal of the New School for Social Research, New York (1993) pp. 245-258

[Fleischhacker 1993c]
L.E. Fleischhacker, `Mathematics and experimental science in Hegels Philosophy of Nature' in: M.J. Petry (ed.), Hegel and Newtonianism, Dordrecht: Kluwer (1993), pp. 209-225

[Fleischhacker 1994a]
L.E. Fleischhacker, `Fraktalmathematik, eine Mathematik des Lebens?' in: Der Mathematikunterricht (1994)

[Fleischhacker 1994b]
L.E. Fleischhacker, `Mathematics as the paradigm of metaphysics' in: From Universal Morphisms to Megabytes: a Baayen Space Odyssey, Amsterdam: Stichting Mathematisch Centrum (1994), pp. 311-322

[Fleischhacker 1995]
L.E. Fleischhacker, Beyond Structure. The power and limitations of mathematical thought in common sense, science and philosophy, Frankfurt a/M: Peter Lang (1995)

[Fleischhacker 1996a]
L.E. Fleischhacker, `Mathematics, Technology, and the Modern World Picture' in: A. Mowshowitz (ed.), The Automated Society, New York (1996)

[Fleischhacker 1996b]
L.E. Fleischhacker, `The three Degrees of Reflection and the Limits of Modern Science' in: Philosophia scientiae (1996), pp. 145-152

[Fleischhacker 1997a]
Louk Fleischhacker, Zelfbewustzijn, Begeerte en de Ander. Het hoofdstuk over zelfbewustzijn als begeerte in Hegel's Phaenomenologie des Geistes (1997) [Niet gepubliceerde vertaling en commentaar van Louk Fleischhacker]

[Fleischhacker 1997b]
L.E. Fleischhacker, `Mathematics and the Mind of God' in: Foundations of Science 2 (1997), pp. 67-72

[Fleischhacker 1998a]
L.E. Fleischhacker, `Zin en Geweten' in: Dr. T. Swierstra (red.), Gelegenheidsfilosofie, Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Dr. P. Van Dijk, Twente: Twente University Press (1998)

[Fleischhacker & Nauta 1998]
L.E. Fleischhacker and D. Nauta, `Labor as communication and communication as labor' in: Research in Philosophy and Technology 17 (1998), pp. 59-79

[Fleischhacker 1998b]
L.E. Fleischhacker, `On The Notion of Life' in: Theory in Biosciences / Theorie in Biowissenschaften 4 Vol. 117 (1998), pp. 139-160

[Fleischhacker 1998c]
L.E. Fleischhacker, `Mathematische Intuition und der Intuitionismus, Ethik und Sozialwissenschaften' in: Streitforum für Erwägungskultur 9 (1998) Heft 3

[Fleischhacker 1999a]
L.E. Fleischhacker, `Technology and Human Dignity' International Philosophical Quarterly Vol. XXXIX Issue No. 153 (March 1999)

[Fleischhacker 1999b]
L.E. Fleischhacker, `De Henide als Paradigma. Otto Weiningers invloed op Ludwig Wittgenstein' in: De Uil van Minerva 15 nr. 3 (Lente 1999)

[Glas 1975]
E. Glas, `The Protein Theory of G.J. Mulder (1802-1880)' in: Janus 62 (1975), pp. 289-308

[Glas 1976a]
E. Glas, `The Liebig-Mulder Controversy: On the methodology of physiological chemistry' in: Janus 63 (1976), pp. 27-46

[Glas 1976b]
E. Glas, `An Unnoticed Explanation of Enzyme Action' in: Janus 63 (1976), pp. 275-288

[Glas 1978]
E. Glas, `Methodology and the Emergence of Physiological Chemistry' in: Studies in History and Philosophy of Science 9 (1978), pp. 291-312

[Glas 1979]
E. Glas, Chemistry and Physiology in their Historical and Philosophical Relations, Delft: Delft University Press (1979)

[Glas 1981]
E. Glas, Wiskunde en Samenleving in Historisch Perspectief, Muiderberg: Dick Coutinho (1981)

[Glas 1982a]
E. Glas, `De dynamiek van wetenschappelijke vooruitgang, toegelicht aan de ontwikkeling van de biowetenschap' in: Kennis & Methode 6 (1982), pp. 94-117

[Glas 1982b]
E. Glas, `Mathematics between Logic and Society in the Work of Felix Klein (1849-1925)' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (III) 30 (1982), pp. 124-138

[Glas 1983a]
E. Glas, `Bio-science between Experiment and Ideology' in: Studies in History and Philosophy of Science 14 (1983), pp. 39-57

[Glas 1983b]
E. Glas, `De problemen van de wetenschapsgeschiedenis' in: Kennis & Methode 7 (1983), pp. 147-153

[Glas 1985]
E. Glas, `Monge's Innovation, and its Methodological Significance' in: Viith International Congress in the History of Science, Berkeley (1985), Acts I nr. Mc1

[Glas 1986a]
E. Glas, `On the Dynamics of Mathematical Change. The case of Monge and the French Revolution' in: Studies in History and Philosophy of Science 17 (1986), pp. 249-268

[Glas 1986b]
E. Glas, `De samenhang tussen sociale en cognitieve factoren in de ``Franse mathematische revolutie''' in: Kennis & Methode 10 (1986), pp. 169-198

[Glas 1987]
E. Glas, `Are there Kuhnian Revolutions in Mathematics?' in: Proceedings 7th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Moskou (1987), Vol. 3, pp. 119-122

[Glas 1988]
E. Glas, `Between Form and Function. Social issues in mathematical change' in: J.P. van Bendegem (ed.), Recent Issues in the Philosophy of Mathematics, pp. 21-41 [= themanummer Philosophica 42 (1988)]

[Glas 1989a]
E. Glas, `Social Determinants of Mathematical Development' in: C. Keitel (ed.), Mathematics, Education, and Society Parijs: UNESCO (1989), pp. 47-49

[Glas 1989b]
E. Glas, `Testing the Philosophy of Mathematics in the History of Mathematics. Part I: The socio-cognitive process of conceptual change' in: Studies in History and Philosophy of Science 20 (1989), pp. 115-131

[Glas 1989c]
E. Glas, `Testing the Philosophy of Mathematics in the History of Mathematics. Part II: The similarity between mathematical and scientific growth of knowledge' in: Studies in History and Philosophy of Science 20 (1989), pp. 157-174

[Glas & Daalderop 1990]
E. Glas en F. Daalderop, Rationaliteit & Intelligentie. De informatisering van ons wereldbeeld Muiderberg: Dick Coutinho (1990)

[Glas 1991a]
E. Glas, `Lakatos Revisited' in: Kennis & Methode 15 (1991), pp. 307-311

[Glas 1991b]
E. Glas, De Mathematisering van Natuur, Techniek en Samenleving, Leuven & Apeldoorn: Garant (1991)

[Glas 1992]
E. Glas, `History and Philosophy of Mathematics in Mathematics Teaching' in: Proc. Intnl. Conf. History and Philosophy of Science in Education Kingston, Ont. (1992), pp. 391-398

[Glas 1993a]
E. Glas, `Towards a Post-Positivist Account of Mathematical Development' [Chinese vertaling] in: Proceedings '93 Wuhan International Conference of Philosophy and Logic of Science (Wuhan, 1993)

[Glas 1993b]
E. Glas, `Mathematical Progress: between Reason and Society. Part I: The methodological model and its alternatives' in: Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie 24 (1993), pp. 43-62

[Glas 1993c]
E. Glas, `Mathematical Progress: between Reason and Society. Part II: The interplay of cognitive and social factors' in: Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie 24 (1993), pp. 235-256

[Glas 1993d]
E. Glas, `From Form to Function. A reassessment of F. Klein's unified programme of mathematical research, education and development' in: Studies in History and Philosophy of Science 24 (1993), pp. 611-631

[Glas 1994]
E. Glas, `Post-positivisme en de ontwikkeling van wiskunde' in: Kennis & Methode 18 (1994), pp. 291-314

[Glas 1995]
E. Glas, `Kuhn, Lakatos, and the Image of Mathematics' in: Philosophia Mathematica 3 (1995), pp. 225-247

[Glas 1998]
E. Glas, `Fallibilism and the Use of History in Mathematics Education' in: Science & Education 7 (1998), pp. 361-379

[Glas 1999a]
E. Glas, `A Genetic Approach to Complex Numbers and Vectors: Learning from thought-experiments' in: Proc. Fourth Intern. Conf. on History and Philosophy of Science and Science Teaching, Calgary (1997), pp. 308-316 [CD-ROM (L. Lenz & I. Winchester, eds.), Calgary 1999]

[Glas 1999b]
E. Glas, `Thought-experimentation and mathematical innovation' in: Studies in History & Philosophy of Science 30 (1999), pp. 1-19

[Glas 1999c]
E. Glas, `The Evolution of a Scientific Concept' in: Journal for General Philosophy of Science 30 (1999), pp. 37-58

[Glas 1999d]
E. Glas, `Klein's Model of Mathematical Creativity' in: Proceedings of the Fifth International History, Philosophy and Science Teaching Conference, Como (1999)

[Glas 2000a]
E. Glas, `Model-based Reasoning and Mathematical Discovery: The case of Felix Klein' in: Studies in History and Philosophy of Science (ter perse)

[Glas 2000b]
E. Glas, `On the Role of Thought Experiments in Mathematical Discovery' in: Proceedings International Conference on Discovery and Creativity, Gent (1998) [te verschijnen als boek (T. Nickles & J. Meheus, eds.) in Kluwers serie Science and Culture]

[Glas 2000c]
E. Glas, `The Popperian Programme and Mathematics. Part I: The Fallibilist Logic of Mathematical Discovery; Part II: From quasi-empiricism to mathematical research programmes' [Studies in History and Philosophy of Science te verschijnen]

[Grootendorst 1984]
A.W. Grootendorst, `Die Werke von Daniel Bernoulli, Band 2, (Essay review)' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 2 (1984), pp. 439-453

[Grootendorst e.a. 1986]
W.C. Waterhouse, C. Greither and A.W. Grootendorst, Carl Friedrich Gauss: Disquisitiones Arithmeticae, New York: Springer Verlag (1986) [herziene engelstalige editie]

[Grootendorst 1987a]
A.W. Grootendorst, `Johan Hudde's Epistola de Maximis et Minimis, Tekst, vertaling, commentaar' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 5 (1987), pp. 303-334

[Grootendorst 1987b]
A.W. Grootendorst, `Enkele aspecten van het omgaan met getallen in de Oudheid' in: Feestbundel SHBD, TUD Fac. TWI Delft (1987), pp. 39-59 [Ook in: Histechnica Nieuws 14 nr. 1 (1 maart 1988 Delft), pp. 16-31; Mededelingen van de Vereniging Vrienden van het Gymnasium 11 afl. 2 (juni 1992), pp. 11-13; afl. 3 (sept. 1992), pp. 11,12; afl. 4 (dec. 1992), pp. 18, 19; 12 afl. 1 (maart 1993)]

[Grootendorst 1987c]
A.W. Grootendorst, `Algebraïsche en Arithmetische eigenschappen van complexe getallen' in: Syllabus Vacantiecursus CWI 1983, Amsterdam: CWI (1987), pp. 47-68 [CWI Syllabus 15]

[Grootendorst 1988a]
A.W. Grootendorst, `Wat verwacht het Wetenschappelijk Onderwijs van de abituriënten van het VWO, i.h.b. van de gymnasiast?' in: Tijdschrift voor het Wetenschappelijk Onderwijs (U & H) 34 nr. 3 (februari 1987-1988), pp. 129-140 [Ook in: Mededelingen van de LOZG, Zwolle 1987; Mededelingen van de Vereniging Vrienden van het Gymnasium nr. 25 (maart 1989), p. 6, 7, 12 (verkort); Weekblad Nederlands Genootschap van leraren 20 nr. 20 (1988), pp. 529-532 (verkort).]

[Grootendorst 1988b]
A.W. Grootendorst, Grepen uit de Geschiedenis van de Wiskunde, Delft: DUM (1988)

[Grootendorst 1989a]
A.W. Grootendorst, `Inleiding Wiskunde in de Gouden Eeuw' in: Syllabus Vacantiecursus 1989 (1989), pp. 1-14 [CWI Syllabus 25]

[Grootendorst 1989b]
A.W. Grootendorst, `Brief van Adalbold, Bisschop van Utrecht aan Paul Sylvester II' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 7 (1989), pp. 71-81 [Vertaling latijn-nederlands met commentaar]

[Grootendorst 1989c]
A.W. Grootendorst, `Wat iedereen van Wiskunde moet weten (over hogere-machtsvergelijkingen)' in: Caleidoscoop van de Wiskunde, Delft: Faculteit TWI (1989), pp. 3-27

[Grootendorst 1989d]
A.W. Grootendorst, Wat ik nog zeggen wilde, Delft (1989) [Afscheidsrede, TUD]

[Grootendorst 1990a]
A.W. Grootendorst, `Bekentenissen van een bekeerling' in: Mededelingen van de Vereniging Vrienden van het Gymnasium nr. 31/32 (1990), pp. 25-27

[Grootendorst 1990b]
A.W. Grootendorst `Inleiding Getallentheorie en haar toepassingen' in: Syllabus Vacantiecursus CWI 1990 (1990), pp. 1-24 [CWI Syllabus 27]

[Grootendorst 1990c]
A.W. Grootendorst, `Homo Ludens $= \alpha + \beta$' in: The Humanities in the Nineties, Amsterdam / Lisse: Swets en Zeitlinger (1990), pp. 43-54

[Grootendorst 1991a]
A.W. Grootendorst, `De meetkundige algebra bij Euclides' in: Syllabus Vacantiecursus 1991 (1991), pp. 1-26 [CWI Syllabus 28]

[Grootendorst 1991b]
A.W. Grootendorst, `Methodus Auferendi Omnes Terminos Intermedios ex Data Equatione' in: Liber Amicorum J. Nuis, Amsterdam: CWI (1991), pp. 35-51 [Ook in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 11 (1993)]

[Grootendorst 1993a]
A.W. Grootendorst, `E.W. Tschirnhaus: Methodus Auferendi Omnes Terminos Intermedios ex Data Equatione' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 11 nr. 1 (maart 1993), pp. 67-83

[Grootendorst 1993b]
A.W. Grootendorst, `Eudoxus en Dedekind' in: Syllabus Vakantiecursus CWI 1993: Het Reële getal, Amsterdam (1993), pp. 1-21

[Grootendorst & Meulenbeld 1994]
A.W. Grootendorst en B. Meulenbeld, Analyse I, Delft: DUM (1994) [tiende editie]

[Grootendorst 1994]
A.W. Grootendorst, `Primitiveren door middel van Elementaire Functies' in: Syllabus Vakantiecursus CWI 1994: Computeralgebra, Amsterdam (1994), pp. 77-97

[Grootendorst 1995a]
A.W. Grootendorst, `De Kegelsneden bij Johan de Witt' in: Syllabus Vakantiecursus CWI 1995: Kegelsneden en Kwadratische Vormen, Amsterdam (1995), pp. 17-55

[Grootendorst & Zanten 1995]
A.W. Grootendorst en A.J. van Zanten (red.), Caleidoscoop van de Wiskunde, Delft: DUM (1995)

[Grootendorst 1995b]
A.W. Grootendorst, `De Meetkundige Algebra bij Euclides en de oorsprong van de termen parabool, hyperbool en ellips' in: [Grootendorst & Van Zanten 1995], pp. 37-64

[Grootendorst 1995c]
A.W. Grootendorst, `Eudoxus en Euclides' in: [Grootendorst & Van Zanten 1995], pp. 65-86

[Grootendorst 1997a]
A.W. Grootendorst, De geest van de Griekse wiskunde, Rotterdam (1997) [syllabus collegecyclus HOVO, Erasmus Univ. R'dam]

[Grootendorst 1997b]
A.W. Grootendorst, Jan de Witt: Elementa Curvarum Linearum --Liber Primus, Amsterdam (1997) [tekst, vertaling, inleiding en commentaar op het werk van De Witt]

[Grootendorst 1998a]
A.W. Grootendorst, `Professor dr. Rehuel Lobatto (6 juni 1797 - 9 februari 1866)' in: Delfia Batavorum, historisch jaarboek voor Delft 1997, Delft (1998), pp. 121-128

[Grootendorst 1998b]
A.W. Grootendorst, `Analytische Meetkunde, het begin' in: Syllabus Vakantiecursus CWI 1998: Meetkunde, Oud en Nieuw, Amsterdam (1998), pp. 1-26

[Grootendorst 1999a]
A.W. Grootendorst, `De Laatste Stelling van Fermat. De Geschiedenis van een Probleem' in: Natuurkundige Voordrachten van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde onder de Zinspreuk Diligentia, Den Haag (1999), pp. 39-49

[Grootendorst 1999b]
A.W. Grootendorst, `De Kegelsneden bij Jan de Witt' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 17 nr. 3 (november 1999), pp. 409-425

[Grootendorst 2000]
A.W. Grootendorst, Jan de Witt: Elementa Curvarum Linearum --Liber Primus, New York: Springer [Engelse vertaling van [Grootendorst 1997b]; ter perse]

[Guedj 1998]
Denis Guedj, De stelling van de papegaai, AMBO / Joris Vermeulen (1998) [vertaling uit het Frans met medewerking R. van der Waall]

[Hesseling 1994]
D. Hesseling, Revolution revisited. Mathematicians' and philosophers' reactions to Brouwer's intuitionism, 1921-1935, Utrecht (1994) [afstudeerscriptie Rijksuniversiteit Utrecht]

[Hesseling 1999]
Dennis E. Hesseling, Gnomes in the Fog: the reception of Brouwer's intuitionism in the 1920s, Utrecht (1999) [proefschrift]

[Hogendijk 1979]
J.P. Hogendijk, On the trisections of an angle and the construction of a regular nonagon by means of conic sections in medieval Islamic geometry, report nr. 113, Utrecht: Dep. of Mathematics (1979)

[Hogendijk 1980]
J.P. Hogendijk, `Twee vertellingen over $\pi$' in: Euclides 55 (1980), pp. 395-408

[Hogendijk 1981a]
J.P. Hogendijk, `How trisections of the angle were transmitted from Greek to Islamic geometry' in: Historia Mathematica 8 (1981), pp. 417-438

[Hogendijk 1981b]
J.P. Hogendijk, `Rearranging the Arabic mathematical and astronomical manuscript Bankipore 2468' in: Journal for the History of Arabic Science 6 (1981), pp. 133-159

[Hogendijk 1983]
J.P. Hogendijk, Ibn al-Haytham's Completion of the Conics. Critical edition with translation and commentary of an 11th century reconstruction of Book VIII of Apollonius' Conics, Utrecht (1983) [dissertatie]

[Hogendijk 1984]
J.P. Hogendijk, `Greek and Arabic constructions of the regular heptagon' in: Archive for History of Exact Sciences 30 (1984), pp. 197-330

[Hogendijk & Langermann 1984]
J.P. Hogendijk and T. Langermann, `A hitherto unknown Hellenistic treatise on the regular polyhedra' in: Historia Mathematica 11 (1984)

[Hogendijk 1985a]
J.P. Hogendijk, Ibn al-Haytham's ``Completion of the Conics'', New York etc.: Springer (1985) [Sources in the History of Mathematics and Physical Sciences 7]

[Hogendijk 1985b]
J.P. Hogendijk, `Al-Kuhi's construction of an equilateral pentagon in a given square' in: Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften 1 (1985), pp. 100-144

[Hogendijk 1985c]
J.P. Hogendijk, `Diocles and the geometry of curved surfaces' in: Centaurus 28 (1985), pp. 169-184

[Hogendijk 1985d]
J.P. Hogendijk, `Thabit ibn Qurra and the pair of amicable numbers 17296, 18416' in: Historia Mathematica 12 (1985), pp. 269-273

[Hogendijk 1986a]
J.P. Hogendijk, `Arabic traces of lost works of Apollonius' in: Archive for History of Exact sciences 35 (1986), pp. 187-253

[Hogendijk 1986b]
J.P. Hogendijk, `Discovery of an 11th century geometrical compilation: the Kitab al-Istikmal of Al-Mu'taman ibn Hud, king of Saragossa' in: Historia Mathematica 13 (1986), pp. 43-52

[Hogendijk 1987a]
J.P. Hogendijk, `Abu'l Jud's answers to a question of al-Biruni concerning the regular heptagon' in: D.A. King and G. Saliba (eds.), From deferent to equant: a volume of studies in the ancient and medieval near East in honor of E.S. Kennedy, New York: New York Academy of Sciences (1987) pp. 175-184 [Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 500]

[Hogendijk 1987b]
J.P. Hogendijk, `Observations on the icosahedron in Euclid's Elements' in: Historia Mathematica 14 (1987), pp. 175-177

[Hogendijk 1988a]
J.P. Hogendijk, `On Euclid's lost Porism and its Arabic traces' in: Bolletino di Storia delle Science Matematiche 7 (1988), pp. 93-115

[Hogendijk 1988b]
J.P. Hogendijk, `Three Islamic lunar crescent visibility tables' in: Journal for the History of astronomy 19 (1988), pp. 29-44

[Hogendijk 1988c]
J.P. Hogendijk, `New light on the lunar visibility table of Yacqub ibn Tariq' in: Journal of Near Eastern Studies 47 nr. 2 (April 1988), pp. 95-104

[Hogendijk 1988d]
J.P. Hogendijk, `The treatise on geometry in Al-Hindi's Problems of Philosophy' in: Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften 4 (1988), pp. 19-32

[Hogendijk 1988e]
J.P. Hogendijk, `Le roi-géomètre al-Mu'taman ibn Hud et son livre de la perfection (Kitab al-Istikmal)' in: Actes du premier colloque sur l'histoire des mathématiques Arabes, Algiers (1988), pp. 51-66

[Hogendijk 1988f]
J.P. Hogendijk, `Occulte wiskunde' in: Nieuwe Wiskrant 7 (1988), pp. 35-44

[Hogendijk & Kennedy 1988]
J.P. Hogendijk and E.S. Kennedy, `Two tables from an Arabic astronomical handbook for the Mongol viceroy of Tibet' in: E. Leichty e.a. (eds.), A scientific humanist. Studies in memory of Abraham Sachs, Philadelphia: Kramer (1988), pp. 233-242 [Occasional publications of the Samuel Noah Kramer Fund 9]

[Hogendijk 1989a]
J.P. Hogendijk, `The mathematical structure of two Islamic astrological tables for ``casting the rays''' in: Centaurus 32 (1989), pp. 171-202

[Hogendijk 1989b]
J.P. Hogendijk, `Sharaf al-Din al-Tusi on the number of positive roots of cubic equations' in: Historia Mathematica 16 nr. 1 (February 1989), pp. 69-85

[Hogendijk & Brentjes 1989]
J.P. Hogendijk, S. Brentjes, `Notes on Thabit ibn Qurra and his rule for amicable numbers' in: Historia Mathematica 16 (1989), pp. 373-378

[Hogendijk 1989c]
J.P. Hogendijk, `Het Brouillon Project van Desargus' in: Vakantiecursus 1989. Wiskunde in de Gouden Eeuw, Amsterdam: CWI (1989), pp. 123-142 [CWI syllabus 25]

[Hogendijk 1989d]
J.P. Hogendijk, `New findings of Greek geometrical fragments in the Arabic tradition' in: Arch. Graeco-Arabicum 1 (1989), pp. 22-24

[Hogendijk 1990a]
J.P. Hogendijk, `A medieval Arabic treatise on mensuration by Qadi Abu Bakr' in: Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften 6 (1990), pp. 130-150

[Hogendijk 1990b]
J.P. Hogendijk, The geometrical parts of the Istikmal of Yusuf al-Mu'tamen ibn Hud (11th century). An analytical table of contents, University of Utrecht, Department of Mathematics, preprint no. 626 (1990)

[Hogendijk 1990c]
J.P. Hogendijk, `Over de geschiedenis van de cijfers' in: Nieuwe Wiskrant 10 nr. 2 (1990), pp. 10-12

[Hogendijk 1990d]
J.P. Hogendijk, `Babylonische astronomie: een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de wiskunde' in: F. van der Blij e.a. (red.), Kaleidoscoop van de wiskunde 1, Utrecht: Epsilon Press, (1990), pp. 161-180

[Hogendijk 1991a]
J.P. Hogendijk, `Al-Khwarizmi's table of the ``sine of the hours'' and the underlaying sine table' in: Historia Scientiarum 42 (1991), pp. 1-12

[Hogendijk 1991b]
J.P. Hogendijk, `Desargues' Brouillon project and the Conics of Apollonius' in: Centaurus 34 (1991), pp. 1-43

[Hogendijk 1991c]
J.P. Hogendijk, `The geometrical parts of the Istikmal of Yusuf al-Mu'taman ibn Hud (11th century). An analytical table of contents' in: Archives Internationales d'Histoire des Sciences 41 (1991), pp. 207-281

[Hogendijk 1992a]
J.P. Hogendijk, `Bibliography of publications of Ahmad Salim Sacidan (1914-1991) on the history of mathematics and astronomy in Islamic civilization, and list of medieval Arabic texts published by him' in: Historia Mathematica 19 (1992), pp. 439-443

[Hogendijk 1992b]
J.P. Hogendijk, `Four constructions of two mean proportionals between two lines in the Book of Perfection Istikmal of Al-Mu'taman' in: Journal for the History of Arabic Science 10 (1992-1994), pp. 13-29

[Hogendijk 1993a]
J.P. Hogendijk, `The Arabic version of Euclid's On Division' in: M. Folkerts and J.P. Hogendijk (eds.), Vestigia Mathematica. Studies in medieval and early modern mathematics in honour of H.L.L. Busard, Amsterdam: Rodopi (1993), pp. 143-162

[Hogendijk 1993b]
J.P. Hogendijk, `Middeleeuws Islamitische methoden voor de bepaling van de richting van Mekka' in: Nieuwe Wiskrant (juni 1993), pp. 45-52

[Hogendijk 1993c]
J.P. Hogendijk, `Al-Malik al-muhandis al-Mu'taman ibn Hud wa-mu'allafuhu Kitab al-Istikmal' [The geometer-king Al-Mu'taman ibn Hud and his work Book of Perfection] in: Cahier du Seminaire Ibn al-Haytham sur l'histoire des mathématiques Arabes, 3 Algiers: École Normale Supérieure (Janvier 1993) [het artikel [Hogendijk 1988e] in een arabische vertaling]

[Hogendijk 1994a]
J.P. Hogendijk, `An Arabic text on the comparison of the five regular polyhedra: ``Book XV'' of the Revision of the Elements by Muhyi al-Din al-Maghribi' in: Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften 8 (1994), pp. 133-233

[Hogendijk 1994b]
J.P. Hogendijk, `Pure mathematics in Islamic civilization' in: Ivor Grattan-Guinness (ed.), Companion Encyclopaedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences, London / New York: Routledge (1994), pp. 70-79

[Hogendijk 1994c]
J.P. Hogendijk, `B.L. van der Waerden's detective work in ancient and medieval mathematical astronomy' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 12 (1994), pp. 145-158

[Hogendijk 1994d]
J.P. Hogendijk, `The qibla table in the Ashrafi Zij.' in: Anton von Godtstedter (Hrsgbr.), Ad Radices. Festband zum fünfzigjährigen Bestehen des Instituts für Geschichte der Naturwissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Stuttgart: Steiner (1994), pp. 81-94

[Hogendijk 1995a]
J.P. Hogendijk, `Al-Mu'taman ibn Hud, 11th-century king of Saragossa and brilliant mathematician' in: Historia Mathematica 22 (1995), pp. 1-18 [text of plenary lecture on XIXth Int. Conf. of History of Science, Zaragoza 1992]

[Hogendijk 1995b]
J.P. Hogendijk, `Kegelsneden in de Griekse oudheid' in: A. Grootendorst (red.), Vakantiecursus kegelsneden en kwadratische vormen, Amsterdam: CWI (1995), pp. 1-14 [CWI Syllabus no. 40]

[Hogendijk 1995c]
J.P. Hogendijk, `De wortels van de algebra' in: Nieuwe Wiskrant (december 1995), pp. 41-48

[Hogendijk 1995d]
J.P. Hogendijk, `Mathematics in medieval Islamic Spain' in: Proceedings of the International Congress of Mathematicians, August 3-11, 1994, Zürich, Basel: Birkhäuser (1995) Vol. 2, pp. 1568-1580

[Hogendijk & Parshall 1996]
Karen Hunger Parshall and Jan P. Hogendijk, `Editorial: The history of mathematics, the history of science, mathematics and Historia Mathematica' in: Historia Mathematica 23 (1996), pp. 1-5

[Hogendijk 1996a]
J.P. Hogendijk, Al-Sijzi's treatise on geometrical problem solving (Kitab fi Tashil al-Subul li-Istikhraj al-Ashkal al-Handasiya) Teheran: Fatemi Publishing Co. (1996) [Vertaling en annotatie van Jan P. Hogendijk. Met de Arabische tekst en een Perzische vertaling van Muhammad Bagheri; Eerste hoofdstuk ook in: First Iranian Mathematics Education Conference, August 27-29, 1996 Ishafan (1996), pp. 9-20]

[Hogendijk 1996b]
J.P. Hogendijk, `Transmission, transformation and originality: the case of Greek and Arabic geometry' in: F. Jamil Ragep and Sally Ragep (eds.), Tradition, Transmission and Transformation: Proceedings of two conferences on pre-modern science held at the University of Oklahoma, Leiden: Brill (1996), pp. 31-64

[Hogendijk 1996c]
J.P. Hogendijk, `Which version of Menelaus' Spherics was used by al-Mu'taman ibn Hud in his Istikmal?' in: Menso Folkerts (ed.), Mathematische Probleme im Mittelalter --der lateininsche und arabische Sprachbereich, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag (1996), pp. 17-44 [Wolfenbütteler Mittelalter-Studien Band 10]

[Hogendijk 1996d]
J.P. Hogendijk, `Al-Mu'taman's simplified lemmas for solving ``Alhazen's problem''' in: J. Casulleras and J.  Samsó (eds.), From Baghdad to Barcelona: Studies in the Islamic Exact Sciences in Honour of Prof. Juan Vernet, Barcelona: Universitat de Barcelona (1996), pp. 59-101 [Anuari de Filologia XIX (1996) B-2, vol. 1]

[Hogendijk 1996e]
J.P. Hogendijk, `An anonymous Persian manuscript (10th c. Hijra) on the construction of mosaics' in: Workshop for mathematics teachers. First Iranian Mathematics Education Conference, August 27-29, 1996, Isfahan (1996) [met een Perzische vertaling door Mehran Akhbarifar]

[Hogendijk 1996f]
J.P. Hogendijk, `4000 jaar wiskunde' in: De Vakidioot 1 (1996/97), pp. 6-8

[Hogendijk 1996g]
Jan Hogendijk, `Een workshop over Iraanse mozaieken' in: Nieuwe Wiskrant 16 nr. 2 (december 1996) pp. 38-42

[Hogendijk 1997a]
J.P. Hogendijk, `Nugahi beh riyaziyat dar Ispaniya-ye Daure-ye Islami' in: Nashr-e Riyazi 8 nr. 1 (1375 A.H. solar), pp. 43-49 [Perzische vertaling van [Hogendijk 1995d] door Mohammad Bagheri]

[Hogendijk 1997b]
J.P. Hogendijk, `Algorismi's rekenboekje compleet' in: Nieuwe Wiskrant 17 nr. 1 (1997), pp. 30-31

[Hogendijk 1997c]
J.P. Hogendijk, `Hypatia' in: Pythagoras 37 nr. 1 (1997), p. 4

[Hogendijk 1998a]
J.P. Hogendijk, `L'étude des sections coniques dans la tradition Arabe' in: Actes du troisième colloque Maghrébin sur les Mathématiques Arabes, Tipaza, Alger: École Normale Supérieure (1998), pp. 147-158

[Hogendijk 1998b]
J.P. Hogendijk, `Pazuheshhaye akhir payramun-e ta'rikh-e riyaziyat wa nujum dar tamaddon-e Islami (gharnehaye dowwom ta nohom hijri)' (Current studies in the history of mathematics and astronomy in Islamic civilization) in: Nashr-e Riyazi 9 no. 2 (Oct. 1998), pp. 43-52 [vertaald door M. Bagheri]

[Hogendijk 1998c]
J.P. Hogendijk, `Resalehaye riyazi wa-nujumi-ye Mahani' (The mathematical and astronomical works of al-Mahani) in: Roshd-e Amuzehs-e Riyazi no. 52 (1998), pp. 7-15 [vertaald door M. Bagheri]

[Hogendijk 1998d]
J.P. Hogendijk, `Kargahi darbare-ye kashikari-ye Irani' (A workshop on Iranian mosaics) in: Farnud Mordad 1377 (A.H. solar), pp. 7-13 (Esfahan; Perzische vertaling van [Hogendijk 1996g])

[Hogendijk 1998e]
Jan Hogendijk, `Al-Khwarizmi' in: Pythagoras 38 no. 2 (1998), pp. 4-5

[Hogendijk 1999a]
Jan P. Hogendijk (Hrsgbr.), Die Schrift des Ibrahim b. Sinan b.Tabit über die Schatteninstrumente. Übersetzt und erläutert von Paul Luckey (Phil. Diss. Tübingen, 1941), Frankfurt am Main: Institut für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften [Serie Islamic Mathematics and Astronomy, vol. 101]

[Hogendijk 1999b]
J.P. Hogendijk, `Book 1 of Jan de Witt's Elementa Curvarum Linearum' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 17 (1999), pp. 453-463

[Kempenaars 1990]
C. Kempenaars, `Some New Data on Gerard Kinckhuysen (ca. 1625-1666)' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 8 (1990)

[Kleijne 1987]
W. Kleijne, Newton's `Principia', Lelystad: IVIO (1987) [AO-reeks nr. 2157]

[Kleijne 1989a]
W. Kleijne, `Gedachten bij een grafschrift' in: Euclides 65 nr. 1, (september 1989)

[Kleijne 1989b]
W. Kleijne, `Tweehonderd jaar geleden' in: Euclides 65 nr. 3 (november 1989)

[Kleijne 1990]
W. Kleijne, Nieuwe trends in het wetenschappelijk onderzoek, Lelystad: IVIO (1990) [AO-reeks nr. 2299]

[Kleijne 1991]
W. Kleijne, De codes van de communicatie, Lelystad: IVIO (1991) [AO-reeks nr. 2383]

[Kleijne 1996a]
W. Kleijne, Kijken naar de werkelijkheid: de `modellen'-theorie, Lelystad: IVIO (1996) [AO-reeks nr. 2580]

[Kleijne 1996b]
W. Kleijne, `Het zekere voor het onzekere' in: A.W. Grootendorst (red.), Vakantiecursus 1997. Rekenen op het toeval, Amsterdam: CWI (1997), pp. 23-32

[Kleijne 1998]
W. Kleijne, Christiaan Huyghens' Van rekeningh in spelen van geluck, Utrecht: Epsilon, (1998) [fotomechanische herdruk van het origineel met commentaren geschikt gemaakt voor gebruik op m.o.]

[Kleijne & Konings 2000]
Wim Kleijne en Ton Konings, De Gulden Snede, Utrecht: Epsilon (2000) [deel 4 in de Zebra-reeks]

[Koetsier 1985a]
T. Koetsier, `Over de wiskunde en haar belang' in: M.C. Doeser and A.W. Musschenga (red.), Maatschappelijke Relevantie van wetenschap: nonsense of no-nonsense?, Kok: Kampen (1985), pp. 21-34

[Koetsier 1985b]
T. Koetsier, Het verhaal van het ontstaan van de variatierekening: de bijdragen van Jakob Bernoulli, Johann Bernoulli en Leonhard Euler, Amsterdam: CWI (1985) [CWI Syllabus 7]

[Koetsier 1986a]
T. Koetsier, `Joseph Louis Lagrange (1736-1813), His life, his work and his personality' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 4 nr. 3 (November 1986), pp. 191-206

[Koetsier 1986b]
T. Koetsier, `From kinematically generated curves to instantaneous invariants: episodes in the history of instantaneous planar kinematics' in: Mechanism and Machine Theory 21 (1986), pp. 489-498

[Koetsier 1987a]
Teun Koetsier, `Cauchy's Rigorous Calculus: a Revolution in Kuhn's Sense?' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 5 nr. 3 (1987), pp. 335-354

[Koetsier 1987b]
T. Koetsier, `Some remarks on Ludwig Burmester's work on the occasion of the centenary of his Lehrbuch der Kinematik' in: E. Bautista e.a. (eds.), The Theory of Machines and Mechanisms, Proceedings of the 7th World Congress, 17-22 September 1987, Sevilla Spain, 3 Oxford: Pergamon (1987), pp. 1887-1891

[Koetsier 1987c]
T. Koetsier, `Von Hielesche Niveauübergänge in der Geschichte der Mathematik' in: Beitrage zum Mathematikunterricht 1987, Bad Salzdetfurth: Verlag Franz Becker (1987), pp. 192-195

[Koetsier & Acht 1988]
L. van Acht en T. Koetsier, `Hippocrates in de Informatica' in: Informatie 30 (1988), pp. 544-547

[Koetsier 1989a]
T. Koetsier, `The Centenary of L. Burmester's Lehrbuch der Kinematik' in: Mechanism and Machine Theory 24 (1989), pp. 37-38

[Koetsier 1989b]
T. Koetsier, `Over het wiskundig aspect van de werkelijkheid' in: M.C. Doeser en A.W. Musschinga (red.), De Werkelijkheid van de Wetenschappen, Kampen: Kok (1989), pp. 22-38

[Koetsier 1990a]
T. Koetsier, `Etappen in der Entwicklungsgeschichte des sogenannten Vertauschbarkeitssatzes von Schwarz' in: D.D. Spalt (red.), Rechnen mit dem Unendlichen, Beiträge zur Entwicklung eines kontroversen Gegenstandes, Basel: Birkhäuser (1990), pp. 59-78

[Koetsier 1990b]
T. Koetsier, On Lakatos' Philosophy of Mathematics, An Essay in Quasi-Empiricism, Amsterdam (1990) [proefschrift V.U.]

[Koetsier 1990c]
T. Koetsier, `Super Tasks in Mathematics?' in: A. Díaz e.a. (red.), Structures in Mathematica Theones, Universidad del Pais Vasco (1990), pp. 385-388

[Koetsier & Allis 1991]
V. Allis and T. Koetsier, `On some Paradoxes of the Infinite' in: British Journal for Philosophy of Science 42 (1991), pp. 187-194

[Koetsier 1991]
T. Koetsier, Lakatos' Philosophy of Mathematics, A Historical Approach, Amsterdam (etc.): North Holland (1991) [Bewerkte uitgave van [Koetsier 1990b].]

[Koetsier & Stamhuis 1992]
Teun Koetsier en Ida H. Stamhuis, `Die God tergen hebben verzekerdheden' in: Wijsgerig Perspectief op maatschappij en wetenschap 32 (1992), pp. 162-168

[Koetsier 1992]
T. Koetsier, `Bij het overlijden van Oene Bottema' in: Delta (17 december 1992), p. 4

[Koetsier & Jongeling 1993]
T. Koetsier en B. Jongeling, `A Reappraisal of the Hangman Paradox' in: Philosophia, philosophical quarterly of Israel 22 (1993), pp. 299-311

[Koetsier & Roth 1993]
T. Koetsier en B. Roth, `In Memorial to Oene Bottema' in: Mechanism and Machine Theory 28 (1993), pp. iii-iv

[Koetsier 1993a]
T. Koetsier, `In Memoriam Oene Bottema' in: Euclides 68 (1993), pp. 192-193, 202-204

[Koetsier 1993b]
T. Koetsier, `A Note on the Early History of the Euler-Savary Theorem' in: Eight World Congress on the theory of Machines and Mechanisms August 26-31, 1991, Prague vol. 3, Prague: Society of Czechoslavak Mathematicians and Physicists (1991), pp. 791-794

[Koetsier 1994]
T. Koetsier, `Kinematics' in: I. Grattan-Guinness (ed.), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences, London and New York: Routhledge (1994), pp. 994-1001

[Koetsier & Allis 1995a]
V. Allis, T. Koetsier, `On some Paradoxes of the Infinite II' in: British Journal Philosophy of Science 46 (1995), pp. 235-247

[Koetsier 1995b]
T. Koetsier, `Explanation in the Historiography of Mathematics: The Case of Hamilton's Quaternions' in: Studies in History and Philosophy of Science 26 (1996), pp. 593-617

[Koetsier 1995c]
T. Koetsier, `Negation in the development of mathematics: Plato, Lakatos, Mannourry and the history of the intermediate-value theorem in analysis' in: H.C.M. de Swart and L.J.M. Bergmans (eds.), Perspectives on Negation, Tilburg: Tilburg University Press (1995), pp. 105-121

[Koetsier 1997a]
T. Koetsier, `Matematizacija kinematike mehanizama u devetnaestom veku' in: M. Prvanovic and N. Blazic (eds.), Metodika i istorija geometrije, Beograd: Matematicki institut SANU (1997), pp. 56-62

[Koetsier & Mill 1997]
T. Koetsier and J. van Mill, `General topology, in particular dimension theory, in The Netherlands: the decisive influence of Brouwer's intuitionism' in: C.E. Aull and R. Lowen (eds.), Handbook of the History of General Topology I, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers (1997), pp. 135-180

[Koetsier 1997b]
T. Koetsier, `On the prehistory of programmable machines: musical automata, looms, calculators' in: M. Ceccarelli (ed.), Proceedings of the 6th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region: RAAD'97, June 26-28, Cassino, Italy, (1997), pp. 65-70

[Koetsier 1997c]
T. Koetsier, `A note on the mathematization of kinematics of mechanisms in the 19th century' in: Proceedings of the International Conference on Mechanical Transmissions and Mechanisms (MTM '97) July 1st-4th, 1997, Tianjin, China, Beijing: China Machine Press (1997), pp. 56-60

[Koetsier & Allis 1997]
T. Koetsier et V. Allis, `Assaying Supertasks' in: Logique et analyse 40 (1997), pp. 291-313

[Koetsier & Mill 1999]
T. Koetsier and J. van Mill, `By Their Fruits Ye Shall Know Them: Some Remarks on the Interaction of General Topology with Other Areas of Topology' in: I.M. James (ed.), History of Topology, Amsterdam: Elsevier (1999)

[Koetsier e.a. 1999]
T. Koetsier, E. Wattel en T.B. Jongeling, Some Informal Remarks about Finite and Infinite Liar-Paradoxes, Rapportnr. WS-519 (April 1999), Divisie Wiskunde en Informatica VU

[Koetsier 1999a]
T. Koetsier, The Story of Archimedes and the Screw, Rapportnr. WS-523 (August 1999), Divisie Wiskunde en Informatica VU

[Koetsier 1999b]
T. Koetsier, `Simon Stevin (1548-1620) and Windmills: the Unity of Theory and Practice' in: Proceedings of the Tenth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms,University of Oulu, Finland June 20-24, Volume I, Oulu: Oulu University Press (1999), pp. 69-74

[Koetsier 1999c]
T. Koetsier, `Arthur Schopenhauer and L.E.J. Brouwer, a Comparison' in: Daniel Curtin e.a. (red.), Combined Proceedings for the 6th and 7th Midwest History of Mathematics Conferences (1999), pp. 272-290

[Kool 1986]
M. Kool, `Wiskunde' in: W.P. Gerritsen e.a. (eds.), Vensters naar vroeger. Eenentwintig schoolvakken in Middeleeuws perspectief, Amsterdam (1986), pp. 77-79 [Bulkboek]

[Kool 1988a]
M. Kool, `What could we learn from Master Christianus van Varenbraken?' in: Mathematics from Manuscript to Print 1300-1600, Oxford (1988), pp. 148-155

[Kool 1988b]
M. Kool (ed.), Christianus van Varenbrakens ``Die Edel Conste Arithmetica'', Brussel (1988)

[Kool 1991]
M. Kool, `Op zoek naar de bron van een bijzonder arithmeticatraktaat' in: W.P. Gerritsen, A. van Gijsen en O.S.H. Lie (red.), Een school spierinkjes, Hilversum: Verloren (1991), pp. 104-106

[Kool 1992]
M. Kool, `Dust clouds from the sixteenth century' in: The mathematical Gazette 76 nr. 475 (1992), pp. 90-96

[Kool 1992a]
M. Kool, `Daert meest af heeft, daer heeftet sijnen naem naer' in: C. de Backer (red.), Cultuurhistorische Caleidoscoop, Gent: Uitg. Mens en Cultuur (1992), pp. 349-363

[Kool 1992b]
M. Kool, `De rekenkundige termen van Simon Stevin' in: Scientiarium Historia 18 (1992), pp. 91-107

[Kool 1993]
M. Kool, `Using historical arithmetic books in teaching mathematics to low-attainers' in: Histoire et épistémologie dans l'éducation mathématique. Actes de la première université d'été Européenne, Montpellier (1993), pp. 215-225

[Kool 1994a]
M. Kool, `Torenhoog en mijlenver' in: De Vacature 106 nr. 9 (1994), pp. 8-9

[Kool 1994b]
M. Kool, `Een zak met goud of een kat in de zak' in: Willem Bartjens 14 (1994/95), pp. 34-36

[Kool 1995]
M. Kool, `Toen x nog een grote onbekende was' in: De Nieuwe Wiskrant 15 nr. 1 (1995), pp. 21-24

[Kool 1997]
M. Kool, `Het metrieke stelsel, dat moet je aan den lijve ondervinden' in: Opmaat 4 nr. 3 (1997), pp. 10-11

[Kool 1998a]
M. Kool, `Zoals de ouden zongen' in: Panama-Post: Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs 16 nr. 2-3 (1998), pp. 19-27

[Kool 1998b]
M. Kool, `Waarom kort als het ook lang kan?' in: De Nieuwe Wiskrant 18 nr. 1 (1998), pp. 5-9

[Kool 1998c]
M. Kool, `Nederlandse rekentermen...ommedat al de werelt gheen latijn en can' in: Publiek Domein 4 nr. 3 (1998), pp. 14-16

[Kool 1999a]
M. Kool, `Over de reling' in: Willem Faes e.a. (red.), Van rekenend Nederland voor Fred Goffree, Groningen (1999), pp. 103-105

[Kool 1999b]
Marjolein Kool, Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen, Hilversum: Verloren (1999)

[Kool 1999c]
M. Kool, `Rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw: veel lering en een beetje vermaak' in: De school Anno 17 nr. 4 (1999), pp. 10-16

[Leeuw 2000]
K. de Leeuw, Cryptology and Statecraft in the Dutch Republic, Amsterdam: IPA (2000) [disseratie]

[Maanen 1984a]
J.A. van Maanen, `Over het verdelen van aangeslibd land. Een brugklas projekt' in: Euclides 60 (1984/85), pp. 161-168

[Maanen 1984b]
J.A. van Maanen, `Een volle bak' in: Euclides 60 (1984 / 1985), pp. 172-176

[Maanen 1985]
J.A. van Maanen, `Unknown Manuscript Material of Christiaan Huygens' in: Historia Mathematica 12 (1985), pp. 60-65

[Maanen 1986a]
J.A. van Maanen, `The refutation of Longomontanus' quadrature by John Pell' in: Annals of Science 43 (1986), pp. 315-352

[Maanen 1986b]
J.A. van Maanen, `Die Mathematik in den Niederlanden im 17. Jahrhundert und ihre Rolle in der Entwicklungsgeschichte der Infinitesimalrechnung' in: A. Heinekamp (Hrsgbr.), 300 Jahre ``Nova Methodus'' von G.W. Leibniz (1684-1984), Stuttgart (1986), pp. 1-13 [Studia Leibnitiana Sonderheft 14]

[Maanen 1987a]
J.A. van Maanen, Facets of seventeenth century mathematics in The Netherlands (Facetten van de wiskunde in de Nederlanden in de zeventiende eeuw; met een samenvatting in het Nederlands), Utrecht (1987) [proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht]

[Maanen 1987b]
J.A. van Maanen, `C avant la lettre' in: A.W. Grootendorst (red.), Vacantiecursus 1983. Complexe getallen, Amsterdam: CWI (1987), pp. 1-24 [CWI Syllabus 15]

[Maanen 1987c]
J.A. van Maanen, `Von Mathematik in einer mittelalterlichen juristischen Handschrift zu einem Geometrie Projekt' in: Beiträge zum Mathematikunterricht. Vorträge auf der 21. Bundestagung für Didaktik der Mathematik vom 10.3. bis 13.3.1987, Bad Salzdetfurth: Verlag B. Franzbecker (1987), pp. 227-229

[Maanen 1988]
J.A. van Maanen, `Aangeslibd land, kegelsnedetrekkers en oneindige bierglazen, ofwel: geschiedenis van de wiskunde toegepast in de klas' in: F. Laforce (red.), Voordrachten en werkgroepen van het vijfde congres van de Vlaamse Vereniging Wiskunde Leraars, Neerpelt --Juli 1987, Wilrijk (1988), pp. 203-220 [Monografieën van de V.V.W.L. Nr. 8]

[Maanen 1989a]
J.A. van Maanen, `Verteilung angeschwemmten Landes. Ein Projekt für das 7. Schuljahr' Mathematik lehren 32 (Februar 1989), pp. 15-19

[Maanen 1989b]
J.A. van Maanen, `De beoefening van de geschiedenis van de wiskunde in Nederland. Terugblik (1963-1988) en vooruitzicht' in: Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 12 (1989), pp. 25-38

[Maanen 1989c]
J.A. van Maanen, `De zeventiende eeuw in tien wiskundige problemen uit tien decennia' A.W. Grootendorst (red.), Vacantiecursus 1989. Wiskunde in de Gouden Eeuw, Amsterdam: CWI (1989), pp. 15-78

[Maanen 1989d]
J.A. van Maanen, `Aangeslibd land, kegelsnedetrekkers en oneindige bierglazen. Aanvulling en correctie' in: Wiskunde en Onderwijs 60 (1989), pp. 443-448

[Maanen 1990a]
J.A. van Maanen, `Een gewichtig probleem van L'Hôpital' in: Nieuwe Wiskrant 10 nr. 3 (1990/91), pp. 6-9

[Maanen 1990b]
J.A. van Maanen, `Johan Jacob Ferguson. geb. um 1630 im Haag (?), gest. vor dem 24. November 1706, vermutlich am 6. Oktober 1691 in Amsterdam' in: Studia Leibnitiana 22 (1990), pp. 203-216

[Maanen 1991a]
J.A. van Maanen, `From quadrature to integration: thirteen years in the life of the cissoid' in: Mathematical Gazette 75 nr. 471 (1991), pp. 1-15

[Maanen 1991b]
J.A. van Maanen, `Twee fysische problemen aan de wieg van de differentiaalrekening' in: Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 57 nr. 10 (1991), pp. 133-137

[Maanen 1991c]
J.A. van Maanen, `In Memoriam prof. dr. E.M. Bruins (1909-1990)' in: Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 14 (1991), pp. 116-118

[Maanen 1991d]
J.A. van Maanen, `Computer-algebra in het vwo: ondersteunend of ondermijnend?' in: Euclides 67 (1991/92), pp. 4-7

[Maanen 1991e]
J.A. van Maanen, `L'Hôpital's weight problem' in: For the learning of mathematics 11 nr. 2 (June 1991), pp. 44-47

[Maanen & Meyer 1991]
H. Meyer en J.A. van Maanen, `An Anonymous Danish Mathematical Manuscript in Leiden University Library and its Author: Christian Høyer (1758-1809)' in: Nieuw archief voor wiskunde (IV) 9 (1991), pp. 351-357

[Maanen 1992a]
J.A. van Maanen, `Teaching geometry to 11 year old ``medieval lawyers''' in: Mathematical Gazette 76 nr. 475 (1992), pp. 37-45

[Maanen 1992b]
J.A. van Maanen, `17th century instruments for drawing conic sections' in: Mathematical Gazette 76 nr. 476 (1992), pp. 222-230

[Maanen & Vermij 1992]
R.H. Vermij and J.A. van Maanen, `An Unpublished Autograph by Christiaan Huygens: His Letter to David Gregory of 19 January 1694' in: Annals of Science 49 (1992), pp. 507-523

[Maanen 1992c]
J.A. van Maanen, `Essay-review van: Vredenduin over positief en negatief' in: Euclides 68 (1992/93), pp. 114-117 [P.G.J. Vredenduin, De geschiedenis van positief en negatief, Groningen, 1991]

[Maanen 1993a]
J.A. van Maanen, `Johann Bernoulli, Man of Contrasts' in: Nieuw archief voor wiskunde (IV) 11 (1993), pp. 241-246

[Maanen 1993b]
J.A. van Maanen, `The `double-meaning' method for dating mathematical texts' in: M. Folkerts, J.P. Hogendijk (eds.), Vestigia Mathematica. Studies in medieval and early modern mathematics in honour of H.L.L. Busard, Amsterdam/Atalanta: Rodopi (1993), pp. 253-263

[Maanen 1994]
J.A. van Maanen, `The Netherlands' in: I. Grattan-Guinness (ed.), Companion encyclopedia of the history and philosophy of the mathematical sciences, London: Routhledge (1994), pp. 1465-1471

[Maanen 1995a]
J.A. van Maanen, Een complexe grootheid. Leven en werk van Johann Bernoulli, Utrecht: Epsilon (1995) [Epsilon 34]

[Maanen 1995b]
J.A. van Maanen, `The role of history of mathematics in mathematics teaching. The situation in The Netherlands' in: F. Lalande, F. Jaboeuf, Y. Nouazé (eds.), Actes de la première Université d'Été Européenne, Montpellier, 1993, Montpellier (1995), p. 297

[Maanen 1995c]
J.A. van Maanen, `The place of the history of mathematics in teacher training. The situation in The Netherlands' in: F. Lalande, F. Jaboeuf, Y. Nouazé (eds.), Actes de la première Université d'Été Européenne, Montpellier, 19-23 juillet 1993, Montpellier (1995), pp. 495-496

[Maanen 1995d]
J.A. van Maanen, `Alluvial Deposits, Conic Sections, and Improper Glasses, or History of Mathematics Applied in the Classroom' in: F. Swetz, J. Fauvel, O. Bekken, B. Johansson, V. Katz (eds.), Learn from the Masters!, Washington: The Mathematical Association of America (1995), pp. 73-91

[Maanen 1996a]
J.A. van Maanen, `The calculus, out of the blue?' in: M. Lagarto, A. Vieira, E. Veloso (eds.), História e Educação Matemática. Proceedings, Braga / Lisbon (1996), pp. 148-159

[Maanen 1996b]
J.A. van Maanen, `Perils and pleasures of the internet. Panel presentation' in: M. Lagarto, A. Vieira, E. Veloso (eds.), História e Educação Matemática. proceedings, Braga / Lisbon (1996), pp. 291-292

[Maanen & Fauvel 1997]
John Fauvel and Jan van Maanen, `The Role of the History of Mathematics in the Teaching and Learning of Mathematics. Discussion Document for an ICMI Study (1997-2000)' in: Bulletin of the International Commission on Mathematical Instruction 42 (June 1997), pp. 9-16; [tevens in: Newsletter of the British Society for the History of Mathematics 33 (Spring 1997), pp. 46-53 (complete tekst); Mathematics in School 26 No. 3 (May 1997), pp. 10-11; L'Enseignement Mathématique 43 (1997), pp. 199-203; Zentralblatt für Didaktik der Mathematik 29 No. 4 (August 1997), pp. 138-140 (ingekort); verder vertalingen van de complete tekst in Frans, Grieks en Italiaans]

[Maanen 1997a]
J.A. van Maanen, `Problemen van Pascal tot Poisson' in: A.W. Grootendorst (ed.), Vakantiecursus 1997. Rekenen op het Toeval (CWI Syllabus 43), Amsterdam (1997), pp. 103-114

[Maanen 1997b]
J.A. van Maanen, `New Maths may Profit from Old Methods' in: For the learning of mathematics 17 No. 2 (June 1997), pp. 39-46

[Maanen 1997c]
J.A. van Maanen, `Frans van Schooten Jr.' in: Pythagoras 36 nr. 5 (juni 1997), p. 10

[Maanen 1998a]
J.A. van Maanen, `Descartes en zijn Nederlandse profeten' in: Pythagoras 37 nr. 3 (februari 1998), pp. 12-20

[Maanen 1998b]
J.A. van Maanen, `Old Maths Never Dies' in: Mathematics in School 27 No. 4 (September 1998), pp. 52-54

[Maanen 1998c]
J.A. van Maanen, `Wette und Würfel. Wahrscheinlichkeitsrechnung von Pascal bis Bernoulli' in: Mathematik Lehren Heft 91 (Dezember 1998), pp. 60-65

Zie tevens: [Alberts e.a. 1997]

[Maanen 1999a]
J.A. van Maanen, `Acht Groningse studiegidsen wiskunde (1696-1704)' in: Gewina 22 (1999), pp. 85-90

[Maanen 1999b]
J.A. van Maanen, `Vorläufer der Differential- und Integralrechnung' in: Hans Niels Jahnke (Hrsg.), Geschichte der Analysis, Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag (1999), pp. 43-88

[Maanen & Fauvel 2000]
John Fauvel, Jan van Maanen, History in mathematics education: the ICMI study, Dordrecht: Kluwer (ter perse)

[Monna 1984]
A.F. Monna, The way of mathematics and mathematicians; a historical-philosophical study, Mathematical Institute Rijksuniversiteit Utrecht, report nr. 17 (1984)

[Monna 1985]
A.F. Monna, `Some methods on the general progress of Mathematics' in: Journal of the National Academy of Mathematics India 3 (1985), pp. 133-136

[Monna 1986]
A.F. Monna, Methods, Concepts and ideas in mathematics; aspects of an evolution Amsterdam: CWI (1986) [CWI Tract no. 23; 2e druk, Amsterdam: 1989]

[Monna 1988a]
A.F. Monna, `Towards Theoretical History of Mathematics. An Essay about Mathematics' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 6 (1988)

[Monna 1988b]
A.F. Monna, `Marcel Brelot (1903-1987), hommage posthume' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 6 (1988), pp. 63-68

[Monna 1989a]
A.F. Monna, `Bewijzen in de wiskunde, Historische beelden' in: P.W.H. Lemmens (red.), Bewijzen in de wiskunde, Amsterdam: CWI (1989) [ook als preprint 464 (april 1987) van het Mathematisch Instituut te Utrecht]

[Monna 1989b]
A.F. Monna, `Two Worlds of Mathematics' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 5 (1987), pp. 277-283

[Monna 1989]
A.F. Monna, Op de grens van twee werelden. Ervaringen met wiskunde in een overgangsstrijdperk, Amsterdam: CWI (1989)

[Moor & Treffers 1971]
E.W.A. de Moor en A. Treffers, In Orde, Utrecht: IOWO (1971) [Heroriëntering Onderwijzers Wiskobas]

[Moor & Treffers 1972]
E.W.A. de Moor en A. Treffers, Spijkerbord, Utrecht: IOWO (1972) [Heroriëntering Onderwijzers (ko-boek)]

[Moor & Treffers 1974]
E.W.A. de Moor en A. Treffers, `Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs (3), Meetkunde op de basisschool' in: Euclides 50 (1974/75), pp. 81-99

[Moor & Treffers 1975a]
E.W.A. de Moor en A. Treffers, Ordenend tellen, Utrecht: IOWO (1975) [Heroriëntering Onderwijzers Wiskobas]

[Moor & Treffers 1975b]
E.W.A. de Moor en A. Treffers, De kubus, Utrecht: IOWO (1975) [Heroriëntering Onderwijzers Wiskobas]

[Moor 1984]
E.W.A. de Moor, `Meetkunde in B.O. methoden' in: E.W.A. de Moor (red.), Panama Cursusboek 2, Utrecht: OW & OC (1984), pp. 73-74

[Moor 1986]
E.W.A. de Moor, `Meetkunde voor jong en oud' in: Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs 4 (1986), pp. 33-38

[Moor 1990]
E.W.A. de Moor, `Vormleer' in: Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs 9 (1990)

[Moor 1991]
E.W.A. de Moor, `Een beeld van een formule' in: Willem Bartjens, 10 (1991), pp. 113-127

[Moor 1992]
E.W.A. de Moor, `Analyse, synthese en elegance' in: Euclides 67 (1992-1993), pp. 147-151

[Moor 1993a]
E.W.A. de Moor, `Het ``gelijk'' van Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa' in: De Nieuwe Wiskrant 12 (1993) pp. 15-24

[Moor 1993b]
E.W.A. de Moor, `Jan Versluys 1845-1920' in: De School Anno 11 (1993), pp. 4-6

[Moor 1994a]
E.W.A. de Moor, `De betekenis van historisch-didactisch onderzoek' in: Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs 13 (1994)

[Moor 1994b]
E.W.A. de Moor, `Jan Versluys en het ontstaan van de vakdidactiek' in: De Nieuwe Wiskrant 14 (1994)

[Moor 1995]
E.W.A. de Moor, `Vormleer --an innovation that failed' in: Pedagogica Historica XXXI (1995), pp. 102-123

[Moor 1996a]
E.W.A. de Moor, `Het ongenoegen van Dijksterhuis' in: De Nieuwe Wiskrant 15 (1996), pp. 22-26

[Moor 1996b]
E.W.A. de Moor, `Honderd jaar Vormleer: een mislukking' in: De Negentiende Eeuw 20 (1996), pp. 113-128

[Moor 1996c]
E.W.A. de Moor, `Implementatie van realistische meetkunde op de basisschool' in: C. van den Boer en M. Dolk (red.), Modellen, meten en meetkunde, Utrecht: Freudenthal Instituut (1996), pp. 45-60

[Moor 1996d]
E.W.A. de Moor, `Meetkunde, een nieuw kerndoel' in: Willem Bartjens 14 (1996), pp. 11-15

[Moor e.a. 1996]
E.W.A. de Moor, J. Janssen, J.M. Kraemer en J. Menne, `Proeftoets meetkunde op de basisschool (1)' in: Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs 15 (1996), pp. 11-20

[Moor e.a. 1997a]
E.W.A. de Moor, J. Janssen, J.M. Kraemer en J. Menne, `Proeftoets meetkunde op de basisschool (2)' in: Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs 15 (1997), pp. 13-21

[Moor e.a. 1997b]
E.W.A. de Moor, J. Janssen, J.M. Kraemer en J. Menne, `Betekenis van meetkunde voor de basisschool' in: Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs 15 (1997), pp. 13-26

[Moor & Brink 1997]
E.W.A. de Moor en Jan van den Brink, `Geometrie vom Kind und von der Umwelt aus' in: Mathematik Lehren 83 (1997), pp. 14-17

[Moor 1998a]
E. de Moor, `Panama Praktijktip 70: Opvolgende kwadraten' in: Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs 16 nr. 4 (1998), pp. 47-48

[Moor 1998b]
Ed de Moor, `Rekenen op lijnen' in: Willem Bartjens. Tijdschrift voor het reken-wiskundeonderwijs 17 nr. 3 (1998), p. 13

[Moor 1998c]
Ed de Moor, `De wonderlijke Willy Wortel' in: Willem Bartjens. Tijdschrift voor het reken-wiskundeonderwijs 17 nr. 4 (1998), p. 17

[Moor 1998d]
Ed de Moor, `Logica' in: Willem Bartjens. Tijdschrift voor het reken-wiskundeonderwijs 17 nr. 5 (1998), p. 23

[Moor 1998e]
Ed de Moor, `De tegeltovenaar' in: Willem Bartjens. Tijdschrift voor het reken-wiskundeonderwijs 18 nr. 1 (1998), pp. 18-19

[Moor 1998f]
Ed de Moor, `Een Franse verhouding' in: Willem Bartjens. Tijdschrift voor het reken-wiskundeonderwijs 18 nr. 2 (1998), p. 29

Ziet tevens: [Beckers & Moor 1999]

[Moor 1999a]
E.W.A. de Moor, Van vormleer naar realistische meetkunde. Een historisch-didactisch onderzoek van het meetkundeonderwijs aan kinderen van vier tot veertien jaar in Nederland gedurende de negentiende en twintigste eeuw, Utrecht: Freudenthal Instituut (1999) [CD-ß Wetenschappelijke bibliotheek, nr. 33]

[Moor & Treffers 1999]
Ed de Moor en Adri Treffers, `An die Arbeit. Entwerfen und Entwickeln als didaktische Aufgaben im realistischen Mathematikunterricht' in: C. Selter und G. Walther (Hrsgbr.), Festschrift für Erich Wittmann, Leipzig Stuttgart Düsseldorf: Ernst Klett Grundschulverlag (1999), pp. 62-77

[Moor 1999b]
Ed de Moor, `Alles is getal' in: Willem Bartjens. Tijdschrift voor het reken-wiskundeonderwijs 18 nr. 3 (1999), p. 19

[Moor 1999c]
Ed de Moor, `Nul' in: Willem Bartjens. Tijdschrift voor het reken-wiskundeonderwijs 18 nr. 4 (1999), p. 39

[Moor 1999d]
Ed de Moor, `Naaijsters, dronkaerts en het weesgegroet' in: Willem Bartjens. Tijdschrift voor het reken-wiskundeonderwijs 18 nr. 5 (1999), pp. 34-35

[Moor 1999e]
Ed de Moor, `Zedelijk cijferen' in: Willem Bartjens. Tijdschrift voor het reken-wiskundeonderwijs 19 nr. 1 (1999), p. 37

[Moor 1999f]
Ed de Moor, `Getalbeelden' in: Willem Bartjens. Tijdschrift voor het reken-wiskundeonderwijs 19 nr. 2 (1999), p. 41

[Moor 1999g]
Ed de Moor, Vroeger. 40 historische columns over het rekenonderwijs Utrecht: NVORWO (1999)

[Mulder 1988]
H.M. Mulder, `To see the history for the trees' in: Congressus Numerantium 64 (1988), pp. 25-43

[Mulder 1990]
H.M. Mulder, `Pure, mixed and applied mathematics. The changing perception of mathematics through history' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 8 (1990), pp. 27-42

[Mulder 1992]
H.M. Mulder, `Julius Petersen's theory of regular graphs' in: Discrete Mathematics 100 (1992), pp. 157-175

[Nijholt & Ende 1994]
Anton Nijholt en Jan van den Ende, Geschiedenis van de rekenkunst. Van kerfstok tot computer, Schoonhoven: Academic Service (1994)

[North 1984a]
J.D. North, `Intimations of Cosmic Unity? Fourteenth-century Views on Celestial and Sub-lunar Motion' in: P. Souffrin (éd.), Cahiers du Séminaire d'Histoire des Sciences de l'Université de Nice (Journées Oresmes, Juin 1983), (1984)

[North 1984b]
J.D. North, `Stelle, Tabacco e Pesci. Astronomi del Nuovo Mondo' in: L'Astronomia 32 (1984), pp. 30-35

[North 1985]
J.D. North, The Light of Nature. Essays in the History and Philosophy of Science presented to A.C. Crombie, Dordrecht: M. Nijhoff (1985)

[North 1986a]
J.D. North, Horoscopes and History, London: The Warburg Institute, University of London (1986)

[North 1986b]
J.D. North, `Celestial influence --the Major Premiss of Astrology' in: P. Zambelli (ed.), ``Astrologi hallucinati'' Stars and the End of the World in Luther's Time, Berlin: De Gruyter (1986), pp. 45-100

[North 1986c]
J.D. North, `Medieval Concepts of Celestial Influence: A Survey' in: P. Curry (ed.), Astrology, Science and Society, Woodbridge: The Boydell Press (1986), pp. 5-18

[North 1986d]
J.D. North, `One of Our Galleys is Missing. Diplomatic Fictions in the Editing of an International Journal' in: Archives internationales d'histoire des sciences 36 (1986), pp. 362-373

[North 1987a]
J.D. North, `Finsternis' in: Lexikon des Mittelalters, 4. Band (1987), pp. 483-485

[North 1987b]
J.D. North, `1348 and All That. Science in Late Medieval Oxford' in: L. Berggren and B. Goldstein (eds.), From Omens to Statistical Mechanics. Essays on the Exact Sciences presented to Asger Aaboe, Copenhagen: Copenhagen University Library (1987), pp. 155-165

[North 1987c]
J.D. North, `Ptolemy: The Synthesis of Ancient Astronomy' in: R. Porter (ed.), Man Masters Nature, London: BBC Books (1987), pp. 27-38

[North 1987d]
J.D. North, `Coordinates and Categories. The Graphical Representation of Functions in Medieval Astronomy' in: E. Grant and J.E. Murdoch, Mathematics and its Applications to Science and Natural Philosophy in the Middle Ages. Essays in Honor of Marshall Clagett, New York: Cambridge U.P. (1987), pp. 173-188

[North 1987e]
J.D. North, `Eternity and Infinity in Late Medieval Thought' in: G. Toraldo di Francia (ed.), L'Infinito nella Scienza, Rome: Istituto della Enciclopedia Italiana (1987), pp. 245-255

[North 1988a]
J.D. North, Chaucer's Universe, Oxford: Clarendon Press (1988) [second edition, Oxford: 1990]

[North 1988b]
J.D. North, Stars, Minds, and Fate: Essays in Ancient and Medieval Cosmology, London: The Hambledon Press (1988)

[North 1988c]
J.D. North, The Universal Frame: Historical Essays in Astronomy, Natural Philosophy and Scientific Method, London: The Hambledon Press (1988)

[North 1990a]
J.D. North, The Measure of the Universe, 2nd edition, New York: Dover Publications (1990)

[North 1990b]
J.D. North, `Johannes v. Gmunden, John Eschenden, John Maudith, John Somer' in: Lexikon des Mittelalters 5 (1990), pp. 579, 618-619

[North 1990c]
J.D. North, `The Early Years' in: Modern Cosmology in Retrospect (1990), pp. 11-30

[North 1991a]
J.D. North, `Commission 41 at the Buenos Aires General Assembly of the I.A.U.' in: Journal for the History of Astronomy 22 (1991), pp. 329-330

[North 1991b]
J.D. North, `Verborgen betekenissen in de dichtkunst van Geoffrey Chaucer' in: Mededelingen van de Afdeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 54 (1991), pp. 1-14

[North 1991c]
J.D. North, `One Truth or More? Demarcation in the Universe of Discourse' in: Sabetai Unguru (ed.), Physics, Cosmology and Astronomy, 1300-1700: Tension and Accomodation, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers (1991), pp. 253-293

[North 1992a]
J.D. North, `The Quadrivium' in: H. de Ridder-Symoens, A History of the University in Europe. Vol. 1: Universities in the Middle Ages, Cambridge: Cambridge University Press (1992), pp. 337-359

[North 1992b]
J.D. North, `Tablas astronómicas en al-Andalus' in: J. Vernet and J. Samsó (eds.), El Legado Cientifico Andalusí, Madrid: Ministerio de Cultura (1992), pp. 37a-44b

[Oost 1994]
Elizabeth Cora Janine van Oost, Nieuwe functies, nieuwe verschillen: genderprocessen in de constructie van de nieuwe automatiseringsfuncties 1955-1970, Twente (1994) [dissertatie]

[Oost e.a. 1998]
E. van Oost, G. Alberts, J. van den Ende, H.W. Lintsen (red.), De opkomst van de informatie-technologie in Nederland, Den Haag: Ten Hagen Stam (1998)

[Rietbergen 1999]
P.J.A.N. Rietbergen, `Geleerden en bestuurders --geleerde bestuurders?' in: Nieuw archief voor wiskunde (IV) 17 (1999), pp. 427-438

[Sierksma 1994]
Gerard Sierksma, `Johann Bernoulli (1667-1748): His Ten Turbulent Years in Groningen' in: The Mathematical Intelligencer XIV (1992), pp. 21-31 [Tsjechische vertaling in: Prokroky Matematiky Fyziky & Astronomie (1) 39 (1994), pp. 14-26]

[Sierksma 1995]
G. Sierksma, `The Mathematical Sciences in Groningen' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 13 nr. 1 (maart 1995), pp. 37-48

[Sierksma & Sierksma 1997]
Gerard Sierksma en Wybe Sierksma, `Johann Bernoulli (1667-1748); De Grote Sprong naar het Oneindig Kleine' in: H.A. Krop, J.A. van Ruler, A.J. Vanderjagt (red.), Zeer Kundige Professoren, Beoefening van de Filosofie in Groningen van 1614 tot 1996, Hilversum: Verloren (1997), pp. 119-133

[Sierksma & Sierksma 1999]
Gerard Sierksma and Wybe Sierksma, `The Great Leap to the Infinitely Small. Johann Bernoulli: Mathematician and Philosopher' in: Annals of Science 56 (1999), pp. 433-449

[Smid 1995]
H.J. Smid, `A conflict at the Leyden gymnasium' in: Proceedings of the first European Summer University on the History and Epistemology in Mathematics Education, Montpellier (1995), pp. 393-399

[Smid 1996]
H.J. Smid, `Formative value or selection: the rise of mathematics education' in: Proceedings of the second European Summer University on the History and Epistemology in Mathematics Education, vol. I, Braga (1996), pp. 265-266

[Smid 1997]
H.J. Smid, Een onbekookte nieuwigheid? Invoering, omvang, inhoud en betekenis van het wiskundeonderwijs op de Franse en Latijnse scholen 1813-1865, Delft (1997) [proefschrift]

[Smid 1998]
H.J. Smid, `Wiskundeonderwijs in de negentiende eeuw. Een omstreden succes-verhaal' in: De Negentiende Eeuw 22 nr. 4 (december 1998), pp. 209-219

[Smid 1999a]
H.J. Smid, `Modellering in samenleving en onderwijs' in: Nieuwe Wiskrant 18 (1999), pp. 40-43 [boekbespreking]

[Smid 1999b]
H.J. Smid, `Van oude akten die voorbijgingen' in: Euclides 74 nr. 7 (juni 1999), pp. 245-246 [boekbespreking]

[Smid 1999c]
H.J. Smid, `Van Vormleer naar Realistisch Meetkundeonderwijs' in: Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het Reken- Wiskundeonderwijs 18 (1999), pp. 47-50 [boekbespreking]

Zie tevens: [Beckers & Smid 1999]

[Smid 2000a]
Harm Jan Smid, `David van Dantzig en de Leer der Vergelijkingen' in: Euclides 76 nr. 1 (september 2000), pp. 64-67

[Smid 2000b]
H.J. Smid, `De betekenis van David van Dantzig voor het onderwijs in de wiskunde' in: Gerard Alberts & Hendrik Blauwendraat (red.), Uitbeelden in Wiskunde, Amsterdam: CWI (2000) [proceedings symposium ``Van Dantzig 2000''], pp. 39-58

[Smid & Beckers 2000]
H.J. Smid en D.J. Beckers, Abraham van Bemmelen en de logaritmen, Utrecht: Epsilon (ter perse)

[Stamhuis 1985]
I.H. Stamhuis, `De vereeniging voor de Statistiek (1857-1892)' in: Statistica Neerlandica 39 (1985), pp. 73-79

[Stamhuis 1986]
I.H. Stamhuis, Rehuel Lobatto (1797-1866), De bijdragen van een wiskundige aan de statistiek in Nederland in de negentiende eeuw, Amsterdam, VU (1986) [AV rapport nr. 2]

[Stamhuis 1988a]
I.H. Stamhuis, `The mathematician Rehuel Lobatto advocates life insurances in The Netherlands in the period 1830-1860' in: Annals of Science 45 (1988), pp. 619-641

[Stamhuis 1988b]
I.H. Stamhuis, `A nineteenth century Dutch mathematician: Rehuel Lobatto (1797-1866)' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 6 (1988), pp. 227-245

[Stamhuis 1989]
I.H. Stamhuis, ``Cijfers en Aequaties'' en ``Kennis der Staatskrachten'' Statistiek in Nederland in de negentiende eeuw, Amsterdam (1989)

[Stamhuis 1991]
I.H. Stamhuis, `Statistics at German Universities before 1810' in: Teaching Statistics 13 (1991), pp. 9-11

[Stamhuis 1992a]
I.H. Stamhuis, `De ``probabilistic revolution'' in de wetenschappen' in: Gewina 15 (1992), pp. 141-152

[Stamhuis 1992b]
Ida H. Stamhuis, `Statistiek en Waarschijnlijkheidsrekening in het werk van Tine Tammes' in: Gewina 15 (1992), pp. 195-207

[Stamhuis 1992c]
Ida H. Stamhuis and Annemarie de Knecht-van Eekelen (red.), `De met cijfers bedekte negentiende eeuw. Toepassing van statistiek en waarschijnlijkheidsrekening in Nederland en Vlaanderen tussen 1840 en 1920' in: Gewina 15 (1992), pp. 137-207, Introduction: pp. 137-139

Zie tevens: [Koetsier & Stamhuis 1992]

[Stamhuis 1994a]
Ida H. Stamhuis, `Mendel's wetten onbelangrijk; 400 brieven van Hugo de Vries' in: Kunst en Wetenschap 3 (1994), pp. 12-15

[Stamhuis 1994b]
Ida H. Stamhuis, `Tine Tammes' in: NVOX. Tijdschrift voor Natuurwetenschap op School 19 (1994), pp. 100-101

[Stamhuis 1994c]
Ida H. Stamhuis, `Statistiek of Staats-kunde. Statistiek aan het begin van de negentiende eeuw' in: Kunst en Wetenschap 3 (1994), pp. 10-11

[Stamhuis 1994d] Ida H. Stamhuis, `Een onverwachte vondst: 394 brieven van Hugo de Vries' in: NVOX. Tijdschrift voor Natuurwetenschap op School 19 (1994), pp. 438-440

[Stamhuis 1995a]
Ida H. Stamhuis, `Florence Nightingale, een hartstochtelijk statisticus' in: NVOX. Tijdschrift voor Natuurwetenschap op School 20 (1995), pp. 146-149

[Stamhuis 1995b]
Ida H. Stamhuis, `De met cijfers bedekte negentiende eeuw. Deel 1: Adriaan Kluit, eerste Nederlandse hoogleraar in de statistiek' in: Euclides 71 (1995), pp. 80-84

[Stamhuis 1995c]
Ida H. Stamhuis, `A Female Contribution to Early Genetics: Tine Tammes and Mendel's Laws for Continuous Characters' in: Journal of the History of Biology 28 (1995), pp. 495-531

[Stamhuis 1995d]
Ida H. Stamhuis, `The ``rediscovery'' of Mendel's laws was not important to Hugo de Vries; evidence from his letters to Jan Willem Moll' in: Folia Mendeliana 30 (1995), pp. 13-30 [Dit tijdschiftnummer is pas in 1997 verschenen.]

[Stamhuis 1996a]
Ida H. Stamhuis, `Christiaan Huygens correspondeert met zijn broer over levensduur; Hoe wetenschappelijke begrippen kunnen ontstaan' in: De Zeventiende Eeuw 12 (1996), pp. 161-170

[Stamhuis 1996b]
Ida H. Stamhuis, `De met cijfers bedekte negentiende eeuw deel 2: Adolphe Quetelet, bepleiter van de statistische middelmaat' in: Euclides 71 (1996), pp. 110-115

[Stamhuis 1996c]
Ida H. Stamhuis, `De met cijfers bedekte negentiende eeuw deel 3: Florence Nightingale: statistiek de belangrijkste wetenschap' in: Euclides 71 (1996), pp. 182-187

[Stamhuis 1996d]
Ida H. Stamhuis, `De met cijfers bedekte negentiende eeuw deel 4: Francis Galton: geen statistische middelmaat, maar superioriteit' in: Euclides 71 (1996), pp. 218-222

[Stamhuis 1996e]
Ida H. Stamhuis, `Tine Tammes' in: Marianne I.C. Offereins (red.), Vrouwenminiaturen. Biografische schetsen uit de exacte vakken, Utrecht: Centrum Vrouwen en Exacte Vakken (1996), pp. 74-75

[Stamhuis 1996f]
Ida H. Stamhuis `Vierhonderd brieven van Hugo de Vries' in: Gewina 19 (1996), pp. 95-98 [in de rubriek: ``De Doos van Pandora'']

[Stamhuis 1997]
Ida H. Stamhuis, `Historische Inleiding: Statistiek, van Woorden naar Waarden' in: Vakantiecursus 1997: Rekenen op het Toeval, Amsterdam: CWI (1997), pp. 1-22 [CWI Syllabus 43]

[Stamhuis & Eekelen 1997a]
Ida H. Stamhuis en Annemarie de Knecht-van Eekelen, `Vrouwen in de bêtawetenschappen: een terugblik' in: Tijdschrift voor wetenschap, technologie en samenleving 5 (1997), pp. 162-165

[Stamhuis & Eekelen 1997b]
Ida H. Stamhuis en Annemarie de Knecht-van Eekelen, `Inleiding. `Zy is toch wel zeer begaafd'. Historische bijdragen over vrouwen in de bêtawetenschappen' in: Gewina 20 (1997), pp. 5-15 [Inleiding van de redactie tot dit themanummer]

[Stamhuis & Offereins 1997]
Ida H. Stamhuis en Marianne I.C. Offereins, `Twee vrouwelijke natuurkundigen en hun promotor in het interbellum: Lili Bleeker, Truus Eymers en L. Ornstein' in: Gewina 20 (1997), pp. 88-100

[Stamhuis & Bos 1998]
Sandra Bos en Ida H. Stamhuis, `Begrafenis- en weduwenfondsen, en prebende sociëteiten' in: Jacques van Gerwen en Marco van Leeuwen (samenstellers), Studies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen, Amsterdam / Den Haag (1998), pp. 175-182

[Stamhuis 1998a]
Ida H. Stamhuis, `Levensverzekeringen 1500-1800' in: Jacques van Gerwen en Marco van Leeuwen (samenstellers), Studies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen, Amsterdam / Den Haag (1998), pp. 141-156

[Stamhuis 1998b]
Ida H. Stamhuis, `De ontwikkeling van de actuariële theorie tot de zeventiende en achttiende eeuw' in: Jacques van Gerwen en Marco van Leeuwen (samenstellers), Studies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen, Amsterdam / Den Haag (1998), pp. 157-174

[Stamhuis 1998c]
Ida H. Stamhuis, `De actuariële theorie en de ontwikkeling van het beroep van actuaris in de negentiende eeuw' in: zeventiende en achttiende eeuw' in: Jacques van Gerwen en Marco van Leeuwen (samenstellers), Studies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen, Amsterdam / Den Haag (1998), pp. 403-432

[Stamhuis & Offereins 1998]
Ida H. Stamhuis en Marianne I.C. Offereins, `De dames op de eerste rij. Een kijkje in een natuurkundig lab in de jaren dertig' in: Barbara van Balen en Agneta Fischer (red.), De universiteit als modern mannenklooster, Amsterdam (1998), pp. 45-61

[Stamhuis 1998d]
Ida H. Stamhuis, `Florence Nightingale' in: Pythagoras 37 (1998), pp. 4-5

[Stamhuis, Meijer & Zevenhuizen 1999]
Ida H. Stamhuis, Onno G. Meijer and Erik J.A. Zevenhuizen, `Hugo de Vries on heredity, 1889-1903: Statistics, Mendelian laws, pangenes, mutations' in: Isis 90 (1999), pp. 238-267

[Stamhuis 1999]
Ida H. Stamhuis, `Radeloos, redeloos, noch reddeloos: Jan de Witts Lijfrenteberekening rond het Rampjaar' in: Nieuw Archief voor Wiskunde (IV) 17 (1999), pp. 439-452

[Stamhuis, Gans & Bogaard 1999]
Ida Stamhuis, Henk de Gans en Adriënne van den Bogaard, `De toepassing van statistische expert knowledge: een terugblik' in: Tijdschrift voor Wetenschap, Technologie en Samenleving 7 (1999), pp. 70-79

[Tummers 1984a]
P.M.J.E. Tummers, Albertus Magnus' Commentaar op Euclides' Elementen der Geometrie, Boek I (Inleiding, uitgave en commentaar) Nijmegen (1984) [2 delen]

[Tummers 1984b]
P.M.J.E. Tummers, `Some Notes on the Geometry Chapter of Dominicus Gundissalinus' in: Archives Internationales des Sciences 34 nr. 112 (1984), pp. 19-25

[Tummers 1984c]
P.M.J.E. Tummers, `Albertus Magnus' View on the Angle with Special Emphasis on His Geometry and Metaphysics' in: Vivarium 22 (1984), pp. 35-62

[Waall 1998]
R. van der Waall, `Een geschiedenis van groepentheorie' in: Afleiding 3 nr. 4 (1997), pp. 15-17

Zie ook: [Guedj 1998]

[Waall 2000a]
R. van der Waall, `De ware oorzaak van de lage beta-instroom in Nederland' in: Dirk 1 nr. 1 (2000), p. 9

[Waall 2000b]
R. van der Waall, `Frobenius Group' in: Encyclopedia in Math., Vol. 12 [= Supplement 2] (2000), pp. 233-234

[Waall & Clerck 2000]
J. de Clerck en R. van der Waall, Kijk op Kegelsneden [deel 21 in de serie van Stichting Vierkant voor Wiskunde]

[Wit 1994]
Dirk de Wit, The shaping of automation: a historical analysis of the interaction between technology and organization, 1950-1985, Hilversum: Verloren (1994) [dissertatie]

[Wit e.a. 1996]
Onno de Wit, Dirk de Wit and Jan van den Ende, The Emergence of a new Regime. Management and Office Mechanization in Dutch Banking in the 1920s (August 1996) [Paper for the Annual SHOT Meeting, Science Museum 1996]

Zie tevens: [Ende e.a. 1997]

COLLOQUIA, SYMPOSIA

Interuniversitair Colloquium

In het kader van het Interuniversitair Colloquium `Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde' werden via het GMFW subsidies verstrekt ten behoeve van de volgende bijeenkomsten:

Nederlands Mathematisch Congres

Inleiding

De jaarlijkse GMFW-symposia binnen het Nederlands Mathematisch Congres hebben zich een gewoonterecht verworven. Sinds 1995 hebben GMFW-leden ieder jaar een symposium binnen het NMC gepresenteerd. Daarvoor vond dit sporadisch plaats.

Symposia binnen het NMC sinds 1990

HKRWO

Inleiding

De Historische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs (HKRWO) begon in 1995 met een informele bijeenkomst voor alle geïnteresseerden over de geschiedenis van het Reken- en Wiskunde Onderwijs in het schoolmuseum te Rotterdam. Er was bij die gelegenheid een rondleiding door het museum en een voordracht. Vanwege de interesse tijdens die eerste bijeenkomst werd besloten het jaar daarop een iets groter opgezette bijeenkomst te organiseren. Sindsdien heeft het HKRWO elk jaar een symposium georganiseerd, daarin financiëel (mede) ondersteund door het GMFW. Sinds '96 wordt ieder jaar in het gebouw van de Hogeschool Domstad te Utrecht rond een thema een aantal lezingen gehouden, waaronder één door een buitenlandse gastspreker. Daarnaast is het sinds '97 gewoonte om tijdens de lunchpauze een postersessie te organiseren.

Lezingen tijdens de HKRWO-symposia, 1995-1999

In de periode van 1995 tot 1999 hebben in het kader van de HKRWO-symposia de volgende voordrachten plaats gevonden:

Colloquium `History of Computing'

Inleiding

Sinds 1988 organiseert het CWI in samenwerking met GMFW het colloquium History of Computing. Een reeks van Nederlandse sprekers en buitenlandse gasten sprak in dit colloquium. Een selectie uit de resultaten werd gepubliceerd in een speciaal nummer van de CWI-Quarterly onder redactie van Gerard Alberts en Eda Kranakis [Alberts & Kranakis 1990]. History of computing is intussen ook in Nederland een vakgebied geworden, en mede dankzij het colloquium heeft zich een samenwerking tussen CWI, KUN, EUR, THD en UT ontplooid die uitmondde in een aantal workshops en een samenwerkingsproject van Nederlands Genootschap voor Informatica en Stichting Historie der Techniek, leidend tot de publicatie [Oost e.a. 1998].

Het reguliere colloquium is zo wegens succes op een laag pitje gezet. Op 11 februari 1993 vond nog de conferentie History of ALGOL 68 plaats. Op 12 mei 1993, voorafgaand aan een tweedaagse workshop ``History of Office Automation'', kwamen onder meer William Aspray (IEEE / Rutgers University), Martin Campbell-Kelly (University of Warwick) en Gerard Alberts (KUN) naar het CWI voor een lezingenmiddag ter ere van de 75ste verjaardag van Prof. J.M. van Oorschot (scheidend voorzitter van CHAN; Commissie Historie Automatisering in Nederland van het Nederlands Genootschap voor Informatica). In november 1997 bracht Steve Russ (University of Warwick) een werkbezoek aan het CWI ter voorbereiding van een workshop in Paderborn in januari 1998. Het ligt in de verwachting dat met het Van Wijngaarden-project aan het CWI het colloquium weer met grotere frequentie zal plaatsvinden.

Lezingen in het colloquium sinds 1993

In samenwerking met het CWI te Amsterdam, waar ook de bijeenkomsten plaatsvonden, werden in het kader van het Colloquium `History of Computing' de volgende voordrachten georganiseerd:

REGLEMENT

Het reglement dat hier in de Nieuwsbrief was afgedrukt was identiek aan het reglement zoals dat aan de bestuurspagina van het GMFW hangt.

Over dit document...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 98.1p1 release (March 2nd, 1998)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.

The command line arguments were:
latex2html -split 0 poging.tex.

The translation was initiated by Danny Beckers on 2000-04-13Deze Nieuwsbrief werd in april 2000 aan de leden verzonden. Behalve de informatie die u hier aantreft bevatte de gedrukte versie van deze Nieuwsbrief ook nog een ledenlijst en een reglement. Om redenen van privacy hebben we de ledenlijst niet afgedrukt. Het reglement kunt u op de pagina van het GMFW raadplegen.