English

Frans Keune

Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics
Department Mathematics
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Radboud Universiteit Nijmegen
Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen (postadres)
Heyendaalseweg 135, 6525 AJ Nijmegen (bezoekadres)

e-mail: keune@math.ru.nl
tel: +31-24-365 3230
fax: +31-24-365 2140

Getallen

Voor de opleiding Wiskunde van de Radboud Universiteit verzorgde ik de cursus "Getallen" die wordt gegeven in het eerste semester van het eerste jaar. Het dictaat van de cursus is in oktober 2009 als boek verschenen, uitgegeven door Epsilon Uitgaven.

Tuning Educational Structures in Europe

In 1999 in Bologna zijn de ministers van onderwijs van 29 Europese landen overeengekomen een bachelor-masterstructuur in te voeren. In 2001-2002 is een project Tuning Educational Structures in Europe uitgevoerd, waarin binnen een zevental disciplines op opleidingsniveau voorstellen zijn ontwikkeld voor de afstemming van opleidingen in Europa. Het project was een samenwerking van 101 universiteiten en was mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de EU. Een van de disciplines was de wiskunde en ik was lid van de wiskundegroep van het project. De wiskundegroep zag het als haar belangrijkste taak om gemeenschappelijke uitgangspunten en doelstellingen van bachelor- en masteropleidingen te formuleren en daarmee de studentenmobiliteit in Europa te bevorderen. In de groep was grote eenstemmigheid hierover en de ideeën staan beschreven in het document

Towards a common framework for Mathematics degrees in Europe

Het document is niet meer dan de gezamenlijke visie van de leden van de wiskundegroep. Wel is Tuning het enige project op deze schaal en dat zal van invloed zijn op de waarde die aan dit document wordt gehecht. Nu in Nederland plannen worden gemaakt voor het opleidingenaanbod in de exacte vakken in het kader van de Bachelor-Masterstructuur is het van belang dat deze plannen sporen met het op gang gebrachte proces van afstemming binnen Europa. Dit document kan daarbij nuttig zijn.

Voorgesteld wordt een kerncurriculum met een zekere mate van flexibiliteit voor de bacheloropleiding. Een gemeenschappelijk deel bestaat zeker uit analyse/calculus en lineaire algebra. Verder wordt een lijst van gebieden genoemd die in het curriculum aandacht behoeven, zij het dat deze niet noodzakelijk in de vorm van afzonderlijke cursussen geboden worden. Er wordt niet een lijst van verplichte onderwerpen voorgesteld, maar van bachelors wiskunde mag wel worden verlangd dat zij in zekere mate in staat zijn een bewijs te begrijpen, wiskundig te modelleren en problemen met wiskundige middelen op te lossen. Verder zou in de bacheloropleiding met minstens een toepassingsgebied kennis gemaakt moeten worden. Buiten het basisdeel van het kerncurriculum en zeker in de Masteropleiding moeten grote verschillen mogelijk zijn, vooral door de vele mogelijke verbindingen met andere disciplines.

Oratie

Mijn oratie was getiteld Naar de knoppen. In deze rede, die werd uitgesproken op 21 april 1998 in de aula van de K.U.N., ging ik in op de kwaliteit van het wiskundeonderwijs in Nederland. De geringe aandacht voor abstractie en logisch redeneren vooral in de onderbouw van het voortgezet onderwijs heeft tot gevolg dat goede leerlingen niet worden uitgedaagd. Talent blijft zo onbenut en dit zal gevolgen hebben voor de “harde” bèta-vakken in dit land en ook voor het niveau van het gebruik van de wiskunde.

Afscheidscollege

Mijn afscheidscollege Slijpsteen voor de geest op 26 april 2010 vond plaats in de aula van de Radboud Universiteit.
Last update: September 10th, 2021